جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


ماده واحده - قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل
متحد و اتحاد پستی جهانی که جز آن است و مقاوله نامه راجع به مرسولات و
جعبه هایی که قیمت آنها اظهار شده است و مقاوله نامه راجع به امانات پستی و
مقاوله نامه راجع به بروات پستی و آیین نامه ها و پروتکلها نهایی ضمیمه
آنها را که در تاری 27 سپتامبر 1975 در چهاردهمین کنگره پستی عمومی
منعقده در اتاوا از طرف نماینده دولت شاهنشاهی به امضا رسیده است به شرح
زیر تصوی می شود:
(1) - قرارداد پستی جهانی دارا 84 ماده و پروتکل نهایی آن دارا 18
ماده و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی عمومی
مشتمل بر 16 ماده و اظهاریه متمم آن دارا دو ماده و آیین نامه اجرا
قرارداد پستی جهانی دارا 90 ماده و مقررات راجع به حمل مرسولات هوایی
مشتمل بر 32 ماده و پروتکل نهایی آن دارا دو ماده .
(2) - مقاوله نامه بین المللی راجع به مراسلات و جعبه هایی که قیمت آن
اظهار شده است دارا 18 ماده و پروتکل نهایی آن دارا دو ماده و آیین نامه
مربوط به آن مشتمل بر 12 ماده .
(3) - مقاوله نامه بین المللی راجع به امانات پستی دارا 47 ماده و
پروتکل نهایی آن مشتمل به 17 ماده و آیین نامه اجرایی مربوطه دارا 45
ماده و پروتکل نهایی آن دارا یک ماده .
(4) - مقاوله نامه بین المللی راجع به بروات پستی دارا 45 ماده و
آیین نامه اجرایی آن مشتمل بر پنجاه ماده .
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود قرارداد و مقاوله نامه ها
فوق را به جا قرارداد و مقاوله نامه ها منعقده در بروکسل از یازدهم
فروردین ماه 1338 به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصوی
مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو
به تصوی مجلس شورا ملی رسید.
رییس مجلس شورا ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز شنبه شانزدهم اسفند ماه 1337 به تصوی مجلس سنا
رسیده است .
قرارداد پستی جهانی
فهرست قرارداد پستی عمومی - اتحادیه پستی عمومی
قرارداد پستی عمومی بین المللی
فهرست مندرجات
کلیات مربوط به اتحادیه پستی عمومی
فصل اول
تشکیلات و قلمرو اتحاد
ماده :
1 - اساس و بنیاد اتحاد.
2 - مقر اتحاد.
3 - ورود در اتحاد و طریقه آن .
4 - مستملکاتی که یک کشور عضو روابط بین المللی آن را تضمین می نماید.
5 - اجرا قرارداد درباره مستملکات و تحت الحمایه هایی که یکی از کشورها
عضو اتحادیه روابط بین المللی آن را تضمین می نماید.
6 - قلمرو اتحاد.
7 - روابط استنایی .
8 - اتحادها محدود - مقاوله نامه ها اختصاصی .
9 - خرو از اتحادیه .
10 - السنه .
فصل دوم
سازمان اتحاد پستی
ماده :
11 - کنگره ها.
12 - کنگره ها فوق العاده .
13 - تقدیم پیشنهادات به کنگره ها.
14 - کنفرانسها ادار.
15 - آیین نامه ها داخلی کنگره ها و کنفرانس ها.
16 - کمیسیون اجرایی و ارتباطی .
17 - کمیسیون مشورتی مطالعات پستی .
18 - کمیسیونها اختصاصی .
19 - دفتر بین المللی .
ماده :
20 - مخار اتحاد.
فصل سوم
ماده :
21 - روابط اتحاد با ملل متحد.
فصل چهارم
عملیات اتحاد پستی
ماده :
22 - قرارداد عدم و مقاوله نامه ها اتحاد.
23 - عدم شرکت در مقاوله نامه ها.
24 - آیین نامه ها اجرایی .
25 - تصویبات .
26 - قانون گذار ملی .
فصل پنجم
پیشنهادها تسلیمی به منظور اصلاح یا تفسیر قرارداد پستی در فواصل کنگره ها
ماده :
27 - ارسال پیشنهادها.
28 - رسیدگی به پیشنهادها.
29 - شرایط تصوی.
30 - ابلاغ رسمی تصمیمات .
31 - اجرا تصمیمات .
32 - پیشنهادات مربوط به توافق بین اتحاد پستی و ملل متحد.
فصل ششم
مربوط به حکمیت
ماده :
33 - حکمیت .
بخش دوم
مقررات راجع به ترتیبات عمومی
فصل اول
قوانین مربوط به سرویسها پستی بین المللی
ماده :
34 - آزاد ترانزیت .
35 - عدم ملاحظات آزاد ترانزیت .
36 - تعطیل موقتی سرویس ها.
ماده :
37 - نرخها.
38 - معافیت از کرایه پستی .
39 - معافیت از کرایه پستی مرسولات مربوط به اسیران جنگی و پناهنده شدگان .
40 - معافیت از کرایه پستی صفحات برجسته مخصوص نابینایان .
41 - واحد پول مشترک .
42 - آیین نامه محاسبات .
43 - تسعیر.
44 - تمبرها پستی .
45 - فورمولها.
46 - اوراق هویت پستی .
فصل دوم
کیفرها جزایی
ماده :
47 - تعهدات راجع به کیفرها جزائی
بخش دوم
مقررات مربوط به مراسلات پستی
فصل اول
مقررات عمومی
ماده :
48 - انواع مراسلات پستی .
49 - نرخ ها و شرایط عمومی .
50 - نرخ ها اختصاصی .
51 - حق انباردار.
52 - تمبرکردن مراسلات پستی .
53 - طرز تمبرکردن و انواع آن .
54 - تمبرکردن مراسلات در اسکله کشتی ها
55 - نرخ
به مرسولات بدون تمبر یا دارا کسر تمبر.
56 - کوپن رپنس ها بین المللی .
57 - مرسولات اکسپرس .
58 - استرداد اصلاح و تغییر آدرس .
59 - ارسال به مقصد جدید - غیر قابل توزیع .
60 - ممنوعات .
61 - مرسولاتی که به آنها حقوق گمرکی تعلق می گیرد.
62 - بازرس گمرکی .
ماده :
63 - حق گمرک کردن .
64 - حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی .
65 - مرسولاتی که از حقوق معافند.
66 - الغا حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی .
67 - مطالبه نامه و درخواست اطلاعات .
فصل دوم
ماده : مرسولات سفارشی
68 - نرخها.
69 - قبض رسید.
70 - مرسولات سفارشی که بایستی حتما به دست شخص گیرنده داده شود.
71 - مسئولیت .
72 - عدم مسئولیت .
73 - تعیین میزان مسئولیت بین ادارات پستی .
74 - تادیه غرامت .
ماده :
75 - مهلت تادیه غرامت .
76 - استرداد غرامت به اداره فرستنده .
77 - مرسوله سفارشی که در مراحل بعد معلوم می شود مفقود گردیده است .
فصل سوم
تعلق گرفتن نرخها - مخار ترانزیت
ماده :
78 - تعلق گرفتن نرخها.
79 - مخار عبور.
80 - معافیت از مخار عبور.
81 - سرویسها فوق العاده .
82 - پرداختها و تسویه محاسبات مخار ترانزیتی .
83 - مبادله کیسه کاغذها سر به مهر با جهازات جنگی یا هواپیماها جنگی
بخش سوم
مقررات نهایی
ماده :
84 - اجرا و دوره قرارداد.
قرارداد پستی عمومی منعقده فیمابین :
افغانستان و اتحاد آفریقا جنوبی و جمهور آلبانی و آلمان و کشورها
متحده آمریکا و مجموع مستعمرات آمریکا به ضمیمه سرزمین جزایر اقیانوس
کبیر تحت قیمومیت این دولت کشور پادشاهی عربستان سعود و جمهور آرژانتین
و دولت استرالیا و اتریش و بلژیک و مستملکه کنگو بلژیک جمهور بیلوروسی
و بیرمانی و بلیو و برزیل و بلغار و کامبو و کانادا - سیلان و شیلی و
چین و کلمبیا و کره و کستاریکا و جمهور کوبا و دانمارک و جمهور دومینیک
و مصر و جمهور السالوادر اکواتر و اسپانیا و مجموع مستملکات اسپانیا و
حبشه و فنلاند و فرانسه و الجزیره و مجموع مستملکات و تحت الحمایه ها ماورا
بحار جمهور فرانسه و کشور پادشاهی بریتانیا کبیر - ایرلند شمالی و کلیه
مستملکات و تحت الحمایه ها ماورا بحار کشور متحد بریتانیا و ایرلند شمالی
و یونان و گواتمالا و جمهور هاییتی و جمهور هندوراس و جمهور مجارستان و
هندوستان و جمهور اندونز و ایران و عراق عر و ایرلند و جمهور ایسلند
و اسراییل و ایتالیا و ژاپن و کشور پادشاهی هاشمی اردن و لایوس و لبنان و
جمهور لیبریا و لیبی ولو گزارمبورک و مراکش و مکزیک و شاهزاده نشین مناکو
- نپال و نیکاراگوا و نروژ و زلاند جدید و پاکستان و جمهور پاناما و
پاراگوئه و هلند و انتیل هلند و سورینام و پرو و جمهور فیلیپین و لهستان
و پرتقال و مستملکات پرتقال در آفریقا غربی و مستملکات پرتقال در
آفریقا شرقی و در آسیا و در اقیانوسیه و جمهور رومانی و جمهور سن مارن
و سوئد و سویس و سوریه و چکسلواکی و تایلند و تونس و ترکیه و جمهور
اوکرانی و اتحاد جماهیر شورو و جمهور شرقی اروگوئه و دولت بلده واتیکان
و کشورها متحده ونزوئلا و ویتنام و یمن و جمهور یوگسلاو و امضاکنندگان
زیر نمایندگان مختار دولت ها فوق الذکر به موج ماده 11 قرارداد پستی
جهانی که در 11 ژوییه 1952 در بروکسل منعقد شده است در کنگره اتاوا
اجتماع نموده و در قرارداد مزبور متفقا تجدید نظر کرده و راجع به مقررات
ذیل به شرط تصوی قانونی توافق کامل نمودند.
قسمت اول
مقررات سازمانی و ترتیبات کلی راجع به اتحادیه پستی عمومی
عنوان حکم
مقررات سازمانی - فصل اول تاسیس اتحاد
ماده اول - تاسیس و هدف اتحاد.
1 - کشورهایی که قرارداد حاضر در بین آنها انعقاد یافته تحت عنوان اتحاد
پستی عمومی ، یک قلمرو پستی واحد را تشکیل داده و مراسلات را با یکدیگر
مبادله می نمایند.
2 - هدف اتحاد تحکیم سازمان و تکمیل سرویس ها مختلف پستی و تامین قرارداد
در این قلمرو است تا در نتیجه همکار بین المللی توسعه بیشتر یابد.
ماده دوم - مقر اتحاد.
مقر اتحاد و مقر سازمان ها دایمی آن در شهر برن تبیت گردیده است .
ماده سوم - عضویت جدید و طریقه ورود در اتحاد.
1 - هر کشور خودمختار می تواند درخواست نماید که در اتحاد وارد شده و به
عضویت اتحاد پستی جهانی درآید.
2 - این درخواست بایستی از طریق سیاسی به عنوان دولت سویس فرستاده شود
توسط دولت اخیرالذکر به سایر کشورها عضو اتحاد ابلاغ گردد.
3 - کشور که درخواست عضویت جدید نموده است به عضویت اتحاد پستی پذیرفته
خواهد شد به شرط آن که حداقل دوسوم از کشورها عضو به درخواست او را
موافق داده باشند.
4 - کشورها عضو اتحاد که در ظرف چهار ماه در این مورد پاسخی ندهند ممتنع
محسو خواهند شد.
5 - پذیرش عضویت توسط دولت سویس به کلیه کشورها عضو اتحاد ابلاغ خواهد
شد.
قرارداد
ماده 4 - مستملکات و تحت الحمایه هایی که یکی از کشورها عضو روابط
بین المللی آن را تضمین نماید.
نقاط نامبرده ذیل از لحاظ قرارداد و مقاوله نامه ها و مخصوصا از نقطه نظر
حق را در کنگره ها و کنفرانسها و فاصله بین اجتماعات پستی و همچنین از
نظر شرکت در مخار دفتر بین المللی اتحاد پستی عمومی یک مملکت واحد یا بر
حس موقعیت یک اداره واحد عضو اتحاد ملاحظه می شوند.
1 - کلیه متصرفات و مستملکات کشورها متحده آمریکا و جزایر اقیانوس کبیر
که تحت الحمایه این دولت می باشند.
2 - مستعمره کنگو بلژیک .
3 - کلیه مستعمرات اسپانیا در افریقا.
4 - الجزیره .
5 - کلیه مستملکات ماورا بحار جمهور فرانسه و مستملکات مشابه آن .
6 - کلیه مستملکات ماورا بحار کشور بریتانیا و مستعمرات و مستملکات و
تحت الحمایه ها دولت واحد بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی .
7 - مستملکات سومالی که تحت اداره سرپرستی ایتالیا می باشد.
8 - جزایر آنتیل متعلق به هلند و سورینام .
9 - مستعمرات پرتقالی آفریقا غربی .
10 - مستعمرات پرتقالی آفریقا شرقی و آسیایی و اقیانوسیه .
ماده 5 - اجرا قرارداد در مستملکات و تحت الحمایه هایی که یکی از کشورها
عضو روابط بین المللی آن را تضمین نماید.
1 - هر یک از کشورها عضو اتحاد می تواند چه در موقع امضا قرارداد و چه در
موقع تصوی آن ، یا هنگام درخواست پذیرش عضویت و یا بعدا اعلام نماید که
قبول قرارداد حاضر و مقاوله نامه ها مربوطه شامل کلیه مستملکات و مستعمرات
و تحت الحمایه هایی که آن کشور روابط بین المللی آن را تضمین می نماید بوده و
یا شامل بعضی از آنها و یا فقط شامل یکی از آنها خواهد بود.
اگر این اعلام در موقع امضا قرارداد و ابلاغ آن به عمل آمده باشد فبها و در
صورتی که بعدا اعلام شود بایستی توسط دولت سویس به اقدام آن مبادرت نمود.
2 - قرارداد جز درباره مستملکات و اراضی ماورا بحار و تحت الحمایه ها یا
سرزمین ها تحت سیادت و قیمومیت که بر طبق بند اول به اسم آنها اظهاراتی
می شود اجرا نخواهد شد.
3 - هر یک از کشورها عضو اتحاد اجازه دارد در هر موقع که مایل باشد ضمن
ارسال یادداشتی به دولت سویس اعلام دارد که از اجرا قرارداد حاضر درباره
مستملکات و سرزمین ها ماورا بحار و تحت الحمایه ها یا سرزمینها تحت سیادت
یا تحت قیمومیت که بر طبق بند اول به آنها اشاره شده است صرف نظر خواهد
کرد و ابلاغ مزبور یک سال پس از وصول به دولت سویس ذار و مجر خواهد
بود.
4 - سپس دولت سویس رونوشت این ابلاغیه را که به موج بندها 1 تا 3 وصول
نموده است به اطلاع کلیه کشورها عضو اتحاد خواهد رسانید.
5 - مقررات این ماده درباره هیچ مستملکه و هیچ سرزمین ماورا دریا و هیچ
تحت الحمایه یا اراضی تحت سیادت و یا تحت قیمومیت که در مقدمه قرارداد ذکر
شده اجرا نمی شود.
ماده 6 - قلمرو اتحاد.
نقاط ذیل چنین ملاحظه می شود که به اتحاد پستی عمومی تعلق دارند.
الف - دفاتر پستی که توسط کشورها عضو در سرزمین هایی که جز اتحاد نیستند
دایر کرده اند.
- سایر مستملکات بدون این که رسما عضو اتحاد باشند از راه اتحاد منظور
خواهد شد زیرا از نظر پستی این گونه مستملکات جز کشورها عضو تلقی
می گردند.
ماده 7 - روابط استنایی .
اداراتی که با مستملکات خار از اتحاد روابطی دارند واسطه بین این
مستملکات و سایر ادارات بوده و مقررات مربوطه به قرارداد و آیین نامه آن
نسبت به این روابط استنایی مجر و معمول می باشد.
ماده 8 - اتحادیه ها محدود - مقاوله نامه ها اختصاصی .
1 - کشورها عضو اتحاد با ادارات پستی آنها به شرط آن که قوانین داخلی
ایشان اجازه دهد می توانند در بین خود اتحادها محدود ایجاد نمایند و
مقاوله نامه ها اختصاصی در مورد سرویس پستی بین المللی ایجاد کنند با این
شرط که منافع این گونه مقاوله نامه ها اختصاصی و مقررات مربوطه آن برا
مردم از منافع پیش بینی شده در قرارداد کلی بین کشورها کمتر نباشد.
2 - اتحادها محدود می توانند به کنگره ها و کنفرانس ها و کنگره ها
فوق العاده و کمیسیون اجرایی و ارتباطی ناظرینی اعزام نمایند.
ماده 9 - خرو از اتحاد
1 - هر یک از کشورها عضو اتحاد اختیار دارد که از اتحاد خار شود و در
این مورد بایستی از طریق سیاسی اطلاعیه ا برا دولت سویس ارسال دارد تا
مرات توسط این دولت به کلیه دول عضو اتحاد اعلام گردد.
2 - خرو از اتحاد یک سال پس از وصول اعلامیه مربوطه به دولت سویس مور
خواهد بود.
ماده 10 - زبانها:
1 - زبان رسمی اتحاد پستی جهانی زبان فرانسو است .
2 - برا مذاکره در کنگره ها و کنفرانسها و کمیسیونها مربوطه آنها
زبانها فرانسو - انگلیسی و اسپانیایی و روسی به عنوان یک وسیله ترجمه و
تفسیر پذیرفته شده اند و انتخا هر یک از زبانها ذکر شده به اختیار
سازمان دهندگان اتحاد بوده و در این مورد نظر مدیر دفتر اتحاد پستی
بین المللی و سایر کشورها ذینفع نیز استعلام خواهد شد و برا اجتماعات
پستی که در فواصل کنگره ها تشکیل می شوند همین روش اجرا خواهد شد.
3 - در اجتماعات پستی ذکر شده در بند 2 برا ترجمه و تفسیر مطال اجازه
داده شده است که از زبانها دیگر نیز استفاده بشود.
4 - الف - مخار مربوط به نص دستگاهها مذاکره به زبانها فرانسه و
انگلیسی و اسپانیایی و روسی به منظور ترجمه و تفسیر مطال به عهده اتحاد
خواهد بود.
- مخار مربوط به سرویسها ترجمه ا این زبانها به عهده آن گروه از
کشورها عضو خواهد بود که خواسته اند از زبانها انگلیسی و اسپانیایی و
روسی استفاده نمایند.
این مخار به سه قسمت مساو شده و هر قسمت در بین کشورهایی که از آن
زبانها استفاده کرده اند تقسیم خواهد شد و این قسمت بند متناس با سهمی
خواهد بود که این کشورها را در سایر مخار کلی اتحاد در آن شرکت دارد.
5 - نمایندگی هایی که زبانها دیگر را به کار می برند اطمینان خواهند داد
که ترجمه این زبانها مقارن یکی از زبانها ذکر شده در بند 2 می باشد.
6 - مخار مربوط به استفاده از زبانها دیگر در بین کشورها عضو که این
زبانها را به کار برده اند تقسیم خواهد شد و شرایط آن همان است که در قسمت
بند 4 توضیح داده شده .
7 - ادارات پستی می توانند از روابط بین الانین درباره زبانی که به وسیله
آن مکاتبات ادار خود را مبادله خواهند کرد قرار لازم را با یکدیگر
بگذارند و در غیر این صورت زبان مورد استفاده فرانسه خواهد بود.
فصل دوم
سازمان اتحاد
ماده 11 - کنگره ها
1 - نمایندگان کشورها اتحاد حداکر پنج سال بعد از تاری اجرا اسناد
کنگره قبل ، کنگره جدید را منعقد می نمایند و در آنجا اسناد مربوطه را
تجدید نظر نموده و یا در صورت لزوم آنها را تکمیل می نمایند.
2 - هر کشور یک یا چند نفر نماینده مختار که از جان دولت متبوع خود
دارا اختیارات لازم باشند به کنگره اعزام می دارد و در صورت لزوم ممکن است
نمایندگی مزبور توسط هیات نمایندگی کشور دیگر هم انجام پذیر دو مسلم است
که یک هیات نمی تواند نمایندگی بیش از دو کشور را که کشور خود او هم جز آن
است عهده دار شود.
3 - در مشاورات ، هر کشور فقط دارا یک را خواهد بود.
4 - هر کنگره محل انعقاد کنگره بعد را تعیین و تبیت می نماید کشورها
عضو مستقیما یا توسط دولت الث دعوت خواهند شد و این دعوت تحت مراقبت
دولت کشور که کنگره در آنجا انعقاد خواهد یافت به عمل خواهد آمد و دفتر
بین المللی برن نیز در این مورد توجه لازم خواهد نمود. کلیه تصمیمات متخذه
از طرف کنگره نیز باید توسط همان دولت به تمام دول کشورها اتحاد ابلاغ
گردد.
ماده 12 - کنگره ها فوق العاده .
1 - در صورتی که اقلا دو لث از کشورها عضو اتحاد درخواست تشکیل کنگره
فوق العاده را به نمایند و یا آن درخواست را تصوی کنند کنگره مزبور منعقد
می شود.
2 - محل اجتماع پس از وصول دعوت نامه ها از طرف دول عضو و با موافقت دفتر
بین المللی تصوی می گردد
3 - قوانین و مقررات قید شده در بندها 2 تا 4 ماده 11 درباره کنگره ها
فوق العاده نیز معمول و مجر خواهد بود.
ماده 13 - تقدیم پیشنهادات به کنگره ها.
اداره هر یک از کشورها عضو حق دارد پیشنهاداتی که مربوط به عملیات اتحاد
بوده و آن اداره از آن سهمی داشته باشد تقدیم کنگره ها به نماید.
ماده 14 - کنفرانس ها ادار.
1 - بنا به درخواست اقلا دو لث از ادارات عضو اتحاد و یا تصوی آنها ممکن
است کنفرانس هایی که صرفا به منظور رسیدگی به امور ادار و پرسش ها باشد
تشکیل گردد.
2 - محل اجتماع با موافقت دفتر بین المللی بوده و ادارات قبلا جهت شرکت در
کنفرانس دعوت می شوند دعوت نامه ها به وسیله اداره کشور که کنفرانس در آنجا
تشکیل خواهد شد ارسال می گردد.
ماده 15 - آیین نامه ها داخلی کنگره ها و کنفرانس ها.
هر کنگره و هر کنفرانس برا امور مربوطه خود آیین نامه داخلی لازم را تدوین
می نماید و تا زمانی که این آیین نامه اختیار نشده است مقررات مربوط به
آیین نامه ها تدوین شده توسط کنگره قبلی قابل اجرا است .
ماده 16 - کمیسیون اجرایی و ارتباطی .
1 - در فاصله کنگره ها یک کمیسیون اجرایی و ارتباطی ادامه کارها اتحاد
پستی جهانی را طبق مقررات قرارداد و مقاوله نامه ها تامین می نماید.
2 - این کمیسیون از بیست عضو که عملیات خود را در دوران فاصله دو کنگره
به نام و به نفع اتحاد انجام می دهد تشکیل می یابد.
3 - کشورها عضو کمیسیون توسط کنگره ها مشخص می گردند و اساس آن متکی بر
تقسیمات جغرافیایی خواهد بود و حداقل نیمی از اعضا به مناسبت هر کنگره
تجدید خواهند شد و هیچ کشور نمی تواند بیش از سه مرتبه متوالی در کنگره
انتخا شود.
4 - هر یک از کشورها عضو کمیسیون توسط اداره پستی کشور مربوطه خود یک
نفر را معرفی خواهد نمود و شخصی که معرفی می شود بایستی کارمند باشد که
توسط اداره کشور مربوطه توصیف و معرفی شده باشد.
5 - از بابت عضویت در کمیسیون به اعضا حقوقی پرداخت نمی شود و مخار
مربوطه به کارها کمیسیون به عهده دفتر اتحاد پستی بین المللی است .
6 - هدف و منظور کمیسیون به قرار ذیل است :
الف - تحکیم روابط فیمابین کشورها عضو اتحاد به منظور تکمیل سرویس پستی
بین الملل .
- مطالعه پرسسش ها و مسایل مربوط به نظم ادار - قانونی و قضایی که مورد
توجه سرویس پستی بین المللی باشد و ابلاغ نتیجه این مطالعات به ادارات پستی
اتحاد.
ت - حمایت از آزمایش کمیسیون مشورتی در مورد مطالعات پستی مربوط به
مسایلی که این کمیسیون راجع به آنها مطالعه می نماید و انتشار آگهی مطابق
مقررات ماده 17.
- ایجاد روابط مفید با ملل متحد و ایجاد روابط با سازمان ها و موسسات
اختصاصی وابسته به آن و تحکیم و داد و با سایر سازمانها بین المللی برا
مطالعات و تهیه گزارش ها لازم که بایستی به تصوی کشورها عضو اتحاد برسد
و همچنین اعزام یک نماینده از طرف اتحاد برا شرکت در جلسات سازمان ها
بین المللی در مواقع ضرور.
د - تنظیم پیشنهادهایی که به موج مواد 28 و 29 بایستی مورد تصوی
کشورها عضو اتحاد یا کنگره قرار گیرد در صورتی که پیشنهادها مزبور
مربوط به مطالعاتی باشد که مورد تایید کنگره قرار گرفته و به کمیسیون
تسلیم شده و یا آن که این پیشنهادها نتیجه فعالیت ها کمیسیون بوده باشد.
ه - مطالعه و رسیدگی به درخواست هر یک از کشورها عضو راجع به هر گونه
پیشنهاد که از طرف این کشور طبق مقررات فصل پنجم به دفتر اتحاد پستی
بین المللی واصل شده باشد و این رسیدگی از این نظر است که درباره پیشنهاد
تسلیم شده توضیحات و تفسیرها لازم را آماده نموده و دفتر پستی بین المللی
را موظف سازد که این تفسیرها را قبل از آن که پیشنهاد مورد بحث به تصوی
کشورها عضو برسد ضمیمه آن به نماید.
و - وظایف کمیسیون اجرایی و ارتباطی در کادر قرارداد و آیین نامه به شرح
زیر است :
1 - کنترل فعالیت دفتر پستی بین الملل را اطمینان بخشیده و در صورت لزوم
مدیر و سایر کارمندان دفتر اتحاد پستی برن را که توسط دولت سویس پیشنهاد
می شود انتخا نماید.
2 - تصوی انتصابات کارمندان طبقه یک و دو از نظر حقوق و مزایا که بنا به
پیشنهاد مدیر دفتر پستی بین الملل انجام می پذیرد.
این انتصابات بعد از رسیدگی به مدار لیاقت معرفی شدگان از طرف ادارات
اتحاد انجام و به موج تقسیمات جفرافیایی منطقه ا و زبانی و سایر شرایط
ملحوظ عمل می شود و در این مورد از نظر ترفیع روش داخلی دفتر بین المللی
رعایت خواهد شد.
3 - تصوی گزارش سالیانه که از طرف دفتر بین المللی راجع به فعالیت اتحاد
پستی تهیه می شود و تقدیم توضیحات لازم در این مورد بخصوص .
ماده 17 - کمیسیون مشورتی مطالعات پستی :
1 - کمیسیون مشورتی مطالعات پستی یک سازمان دایمی اتحاد است که وظیفه
دارد مطالعاتی را انجام داده و آگهی ها لازم در مورد وسایل فنی بهره بردار
و اقتصاد را که مورد توجه سرویس پستی باشد منتشر نماید.
2 - هر یک از کشورها عضو اتحاد حقا جز اعضا این کمیسیون می باشد.
3 - کمیسیون نیز به سهم خود یک هیات مدیره بیست نفره را که موظف به هدایت
و تنظیم امور باشد انتخا خواهد نمود.
4 - اعضا هیات مدیره به سه شعبه اختصاص به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف - شعبه فنی .
- شعبه بهره بردار.
ت - شعبه اقتصاد.
5 - شعبه ها نیز دسته هایی تشکیل می دهند که آن دسته ها موظف به مطالعه مسایل
قطعی بوده باشد و کشورهایی که راسا جزو هیات مدیره نباشند می توانند بنا
به درخواست خودشان و امور مربوطه با دسته ها مزبور همکار نمایند.
6 - کنگره کمیسیون را در مسایل مورد مطالعه تحت جریان خود خواهد گرفت
کمیسیون اجرایی و ارتباطی نیز کمیسیون مشورتی مطالعات پستی را در مورد
موضوعات مطالعه شده تحت انقیاد و رهبر قرار خواهد داد.
کشورهایی که در خلال فاصله بین کنگره ها میل دارند که موضوعی را تحت مطالعه
مخصوص قرار دهند درخواست خود را در این خصوص جهت رییس هیات مدیره ارسال
خواهند داشت .
7 - هیات مدیره حسا سالانه کارها را به کمیسیون اجرایی و ارتباطی و در
صورت تصادف ، به کنگره تقدیم خواهد داشت . گزارش هیات مدیره به کنگره قبلا
تحت نظارت کمیسیون مشورتی مطالعات پستی واقع خواهد شد.
8 - مخار عملیاتی کمیسیون به عهده اتحاد خواهد بود.
ماده 18 - کمیسیونها اختصاصی :
کمیسیونهایی که از طرف یک کنگره یا کنفرانس مامور مطالعه در یک یا چندین
مطل مشخصه می شوند توسط دفتر بین المللی دعوت خواهند شد و در صورت لزوم
نیز موافقت اداره کشور که این کمیسیونها بایستی در آنجا منعقد شوند جل
می گردد.
ماده 19 - دفتر بین المللی :
یک اداره مرکز که عنوان دفتر بین المللی اتحاد پستی جهانی می باشد در مقر
اتحاد و تحت سرپرستی عالی اداره کل پست سویس تشکیل یافته و مشغول کار
می شود این دفتر وسیله ارتباط و اطلاع مشاوره بین ادارات پستی می باشد.
ماده 20 - مخار اتحاد:
1 - هر کنگره حداکر مبلغی را که سالیانه برا مخار عاد دفتر بین المللی

لازم است تعیین می نماید مخار کارمندان کمیسیون اجرایی و ارتباطی نیز جز
مخار دفتر بین المللی است این مخار و مصارف فوق العاده که در نتیجه تشکیل

کنگره یا کنفرانس یا کمیسیون اختصاص تولید می شود و نیز مخار متعلقه به
کارها مخصوص که به دفتر بین المللی محول می گردد مشترکا در بین کلیه
کشورها عضو اتحاد تقسیم خواهد شد.
2 - این کشورها از این لحاظ به هفت درجه تقسیم گردیده و هر یک در پرداخت
مخار به نسبت ذیل سهیم می باشد:
کشورها درجه اول هر یک 25 سهم .
کشورها درجه دوم هر یک 20 سهم .
کشورها درجه سوم هر یک 15 سهم .

کشورها درجه چهارم هر یک 10 سهم .
کشورها درجه پنجم هر یک 5 سهم .
کشورها درجه ششم هر یک 3 سهم .
کشورها درجه هفتم هر یک یک سهم .
3 - هرگاه کشور جدید به عضویت اتحاد درآید دولت سویس با موافقت دولت
کشور جدیدالورود درجه را که از نظر تقسیم مخار دفتر بین المللی در باره
کشور مزبور باید معین شود تشخیص می دهد.
فصل سوم
روابط اتحاد پستی با ملل متحد
ماده 21 - روابط با ملل متحد:
روابط بین اتحاد پستی جهانی و ملل متحد طبق دو اصل توافقی زیر تنظیم
یافته و متن آن نیز ضمیمه قرارداد حاضر می باشد و آن دو اصل عبارتند از:
الف - توافقی که در تاری 4 ژوییه 1967 در پاریس به امضا رسیده .
- توافقی دسته جمعی که در تاری 12 ژوییه 1949 و 27 ژوییه 1949 به
ترتی در پاریس و لاک به امضا رسیده است .
فصل چهارم
عملیات اتحاد پستی
ماده 22 - قرارداد و مقاوله نامه ها اتحاد پستی .
1 - قرارداد به منزله عمل و حکم اساسی اتحاد پستی است .
2 - سرویس مراسلات پستی به موج مقررات قرارداد تنظیم گردیده است .
3 - و سایر سرویس ها به موج مقاوله نامه ها مشروحه زیر منظم شده اند:
مقاوله نامه راجع به نامه ها و جعبه ها با قیمت اظهار شده .
مقاوله نامه راجع به امانات پستی .
مقاوله نامه راجع به براتها پستی و چکها پستی مسافرتی .
مقاوله نامه راجع به مطالبات پستی .
مقاوله نامه راجع به مرسولاتی که در مقابل تادیه وجه تحویل می شوند.
مقاوله نامه راجع به استقرار
مقاوله نامه راجع به سرویس بین المللی صندوق پس انداز.
مقاوله نامه راجع به روزنامه ها و متبادله .
4 - اجرا این مقاوله نامه ها فقط برا کشورهایی که آنها را قبول کرده اند
اجبار است .
5 - قبول یک یا چندین فقره از این مقاوله نامه ها یا امتناع از قبول آنها
از طرف کشورها عضو اتحاد به موج مقررات بند 2 از ماده 3 ابلاغ خواهد شد.
ماده 23 - خوددار از شرکت در مقاوله نامه ها.
هر کشور از کشورها عضو مختار است که از شرکت در یک یا چندین مقاوله نامه
خوددار نماید مشروط بر آن که شرایط ماده 9 ملحوظ شده باشد.
ماده 24 - آیین نامه اجرایی :
ادارات پستی کشورها عضو مرات نظم و ترتیبی را که در اجرا قرارداد و
مقاوله نامه ها باید رعایت شود با توافق مشترک در ضمن تدوین آیین نامه ها
اجرایی معین و مقرر می دارند.
ماده 25 - تصوی:
1 - اسناد و احکامی که در کنگره پذیرفته شده اند بایستی هر چه زودتر توسط
کشورها امضاکننده تصوی شوند و تصوی آنها به دولت کشور که کنگره در
آنجا انعقاد یافته است ابلاغ شده و توسط این دولت نیز به دولت ها کشورها
امضاکننده اعلام شود.
2 - اسناد مزبور تواما به موقع اجرا گذارده می شود و تماما دارا یک مدت
هستند.
3 - از روز معینی که اسناد مربوط به یک کنگره به موقع اجرا گذارده می شود
اسناد کنگره قبلی تماما ملغی هستند.
4 - هرگاه یک یا چندین کشور عضو اسناد را که توسط آنها امضا شده است
جزیا یا کلا تصوی نمایند این موضوع اعتبار اسناد مزبور را برا سایر
کشورهایی که آنها را تصوی کرده اند ساقط نمی کند.
ماده 26 - قانون گذار ملی :
حدود و شرایطی که در قرارداد و مقاوله نامه ها اتحاد پستی و همچنین حدود
که در پروتکل ها نهایی آنها قرارداده شده مانع قانون گذار خصوصی کشورها
درباره مطال و اسناد که به طور خصوصی پیش بینی نشده ، نبوده و به آن
لطمه ا وارد نخواهد کرد.
فصل پنجم
پیشنهادها ارسالی به منظور اصلاح یا اضافه نمودن اسناد اتحاد پستی در
فواصل کنگره ها
ماده 27 - ارسال پیشنهادها:
1 - در فاصله بین کنگره ها هر اداره ا از کشورها عضو حق دارند توسط دفتر
بین المللی پیشنهادهایی راجع به اسناد اتحاد که آنها را قبول نموده است
جهت سایر کشورها ارسال دارد.
2 - برا این که پیشنهادها واصله از طرف یک اداره ا در فاصله کنگره ها
مطرح و مورد شور و مذاکره قرار گیرد باید لااقل دو اداره دیگر نیز آنها را
تایید کرده باشند به پیشنهادهایی که با تعداد موافقتنامه کافی سایر
ادارات به دفتر بین المللی واصل نگردد ترتی ار داده نخواهد شد.
ماده 28 - رسیدگی به پیشنهادها:
1 - هر پیشنهاد تابع اصول ذیل خواهد بود:
پیشنهاد وسیله بخشنامه صادره از طرف دفتر بین الملل برن به کلیه ادارات
ابلاغ شده و یک مهلت دوماهه به ادارات داده می شود که پیشنهاد مزبور را
رسیدگی نموده و در صورت لزوم نظرات خود را به دفتر بین المللی اعلام نمایند
لکن در اصل پیشنهاد نباید دخل و تصرفی شده و یا آن را اصلاح نمایند
پاسخها رسیده تحت مراقبت دفتر بین المللی جمع آور شده و به ادارات ابلاغ
می گردند تا موافقت یا مخالفت خود را تعیین نمایند اداراتی که در ظرف دو
ماه معینه را خود را ارسال ندارند ممتنع ملاحظه خواهند شد و شروع به مهلت
معینه از تاری ابلاغ بخشنامه دفتر بین المللی محسو خواهد گردید.
2 - اگر پیشنهاد راجع به یک مقاوله نامه یا آیین نامه مربوطه یا پروتکل ها
نهایی آنها باشد تنها اداراتی که در آن مقاوله نامه شرکت دارند می توانند
در عملیات مذکور در بند یک سهیم باشند.
ماده 29 - شرایط تصوی:
اول - برا آن که پیشنهادها قابل اجرا شوند باید واجد شرایط زیر باشند:
الف - اگر مربوط به اصلاح یا تغییر مقررات مواد 1 تا 47 (قسمت اول ) و مواد
48 - 49 - 52 - 55 - 68 - 69 - 71 تا 74 و 76 تا 83 (قسمت دوم ) و 84
(قسمت سوم ) قرارداد و یا کلیه مواد پروتکل ها نهایی مربوطه آنها و مواد
101 - 102 - 103 و 106 و بندها 2 تا 5 ماده 112 و بند 1 ماده 116 و ماده
117 و 119 و 134 و 169 و 173 و 180 و 184 و 191 آیین نامه آنها باشد در
این صورت اتفاق آرا لازم است .
- اگر منظور از پیشنهاد راجع به تغییر و اصلاح مقرراتی غیر از آنچه در
جمله بند الف ذکر گردیده بوده باشد در این حالت دو لث آرا موافق کفایت
دارد.
- و در صورتی که پیشنهاد مربوط به نکات زیرین باشد اکریت مطلق لازم
دارد:
1 - تغییر ردیف انشایی مقررات قرارداد و آیین نامه مربوطه آن به غیر از
آنچه که در حروف الف ذکر گردیده است .
دوم - مقاوله نامه ها شرایطی را که تابع تصوی پیشنهادها مربوطه باشد و
معین نموده است .
ماده 30 - ابلاغ تصمیمات :
1 - تغییرات و اصلاحاتی که در قرارداد یا در مقاوله نامه ها و پروتکل نهایی
آنها و ملحقات این اسناد به عمل می آید وسیله یک اظهارنامه سیاسی که دولت
سویس مامور تهیه ارسال آن می باشد آماده شده و بر حس درخواست دفتر
بین المللی جهت دولت ها کشورها عضو فرستاده خواهد شد.
2 - اصلاحات و تغییراتی که در آیین نامه ها و پروتکل نهایی آن به عمل می آید
توسط دفتر بین المللی به ادارات فرستاده خواهد شد و تفسیرها در نظر گرفته
شده در بند 1 ماده 29 (حرف ) و ردیف 2 آن نیز توسط همین دفتر به ادارات
ارسال می گردد.
ماده 31 - اجرا تصمیمات :
هر اصلاح یا تغییر که مورد قبول واقع شد زودتر از سه ماه بعد از تاری
ابلاغ آن قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 32 - پیشنهادها مربوط به توافق با ملل متحد:
اقدام معموله درباره بند 1 حرف الف ماده 29 شامل پیشنهادها تسلیمی به
منظور تغییر موافقت مابین اتحاد پستی جهانی و ملل متحد نیز می باشد با
توجه به این که در این موافقتنامه شرایط تغییر و اصلاح مقررات مربوطه
جداگانه پیش بینی نشده باشد.
فصل ششم
مربوط به حکمیت
ماده 33 - حکمیت :
1 - هرگاه در مورد تفسیر قرارداد و مقاوله نامه ها و آیین نامه ها اجرایی و
پروتکل نهایی آنها و یا مسئولیتی که از اجرا آنها ناشی می شود و تطبیق آن
با قرارداد اختلافی فیمابین دو یا چندین کشور عضو اتحاد بروز نماید
مابه الاختلاف از طریق حکمیت حل و فس خواهد شد.
2 - برا این مقصود هر یک از ادارات ذیمدخل یک عضو دیگر اتحاد را که
مستقیما در قضیه مورد اختلاف ذینفع نیست انتخا خواهد کرد و هنگامی که
چندین اداره مشترکا ذیمدخل باشند از نظر تطبیق این قانون آن ادارات به
صورت یک عضو محسو خواهد شد.
3 - هرگاه یکی از اداراتی که طرف اختلاف هستند در ظرف شش ماه به پیشنهاد
حکمیت ترتی ار ندهد دفتر بین المللی چنانچه از او درخواست شود به نوبه
خود از اداره مسامحه کننده می خواهد که یک نفر حکم را تعیین نماید و یا آن
که خود راسا یک حکم معین به نماید.
4 - طرفین ذیمدخل می توانند برا تعیین حکم واحد با یکدیگر وارد مذاکره
شده و ممکن است این حکم مشترک دفتر بین المللی باشد.
5 - تصمیم حکم ها با اکریت مطلق آرا اتخاذ خواهد شد.
6 - در صورت تساو آرا حکم ها یک اداره دیگر که او در قضیه ذینفع نباشد
برا رفع اختلاف انتخا می نمایند. در صورتی که راجع به انتخا مزبور
موافقت حاصل نشود دفتر بین المللی آن اداره را از بین اعضا اتحاد که از
طرف حکم ها پیشنهاد نشده باشد انتخا خواهد کرد.
7 - در صورتی که مورد اختلاف مربوط به یکی از مقاوله نامه ها باشد حکم ها
بایستی حتما از بین اداراتی انتخا شوند که مقاوله نامه ها مزبور را اجرا
می کنند.
اصل دوم
مقررات راجع به ترتیبات عمومی
فصل اول
قواعد مربوط به سرویسها پستی بین المللی
ماده 34 - آزاد ترانزیت :
1 - آزاد ترانزیت در تمام قلمرو اتحاد تامین می گردد و این آزاد به
مراسلات هوایی نیز تعلق می گیرد اعم از آن که کشورها واسطه در آن سهمی
داشته یا نداشته .
2 - کشورها عضو که در مبادله مراسلات حاو مواد زنده خطرناک (مربوط به
علم بیولوژ) شرکت ندارند حق دارند که مرسولات مزبور را نپذیرفته و از
عبور دادن آنها به طور مکشوفه در قلمرو خود جلوگیر نمایند.
3 - کشورها عضو که سرویس نامه ها و جعبه ها با قیمت اظهار شده را تامین
ننموده و مسئولیت ارزش آنها را موقع حمل از راه دریایی و هوایی خود تعهد
نکرده اند با این همه نمی توانند در مورد ترانزیت دپش ها حاو چنین مرسولاتی
که به طور سربسته بوده و از طریق دریایی و یا هوایی و یا زمینی آنها
بایستی بگذرد ممانعت به عمل آورند لکن مسئولیت این ادارات در این خصوص
عینا مطابق مسئولیت پیش بینی شده برا مرسولات سفارشی می باشد.
4 - آزاد ترانزیت امانات پستی که بایستی از راهها زمینی و دریایی
بگذرند محدود به قلمرو کشورهایی خواهد بود که در سرویس امانات پستی شرکت
نموده اند.
5 - آزاد ترانزیت امانات هوایی در تمام قلمرو اتحاد تضمین شده است
معذالک اداراتی که اجرا مقاوله نامه مربوطه به امانات پستی را تعهد
نکرده اند اجبار ندارند که عبور امانات هوایی را از راه خشکی و راهها
دریایی متعلق به خود تضمین کنند.
6 - اداراتی که مقاوله نامه مربوط به امانات پستی را پذیرفته اند مسئله
ترانزیت امانات با بها اظهار شده جوف کیسه ها سربسته را نیز تعهد خواهند
کرد و در صورتی که بعضی ادارات ارسال و قبول این گونه امانات را تعهد
نکرده باشند مسئولیت آنها در این خصوص مل فقدان اماناتی است که رو وزن
با آنها معامله می شود.
ماده 35 - عدم رعایت آزاد ترانزیت :
وقتی که یکی از کشورها مقررات مربوط به ماده 34 راجع به آزاد ترانزیت را
رعایت ننماید سایر کشورها اجازه دارند که سرویس پستی خود را با آن کشور
قطع نمایند و در این صورت بایستی تلگرافا مرات را به ادارات ذیمدخل اعلام
نمایند.
ماده 36 - تعطیل موقتی سرویسها.
هرگاه در نتیجه وقایع فوق العاده ا یک اداره مجبور به تعطیل موقتی کلیه یا
قسمتی از سرویسها به شود وظیفه دارد اداره یا ادارات مربوطه را فورا و در
صورت لزوم تلگرافا از قضایا مطلع نمایند.
ماده 37 - نرخها:
1 - نرخها و حقوق گوناگون مربوط به سرویس ها مختلفه پستی بین المللی در
قرارداد و مقاوله نامه ها تبیت گردیده است .
2 - وصول هر گونه نرخ یا اضافه نرخ و حقوق پستی از هر قبیل که در قرارداد
و مقاوله نامه ها پیش بینی نشده باشد ممنوع است .
ماده 38 - معافیت از کرایه پستی :
1 - مراسلات مربوط به سرویس ها پستی متبادله بین ادارات پستی و بین ادارات
و دفتر بین المللی و نیز مراسلات متبادله بین دفاتر پستی کشورها عضو اتحاد
از هر گونه نرخ پستی معاف می باشند.
2 - مراسلاتی که حمل مجانی آنها به طور خصوصی ضمن مقررات قرارداد و
مقاوله نامه ها و آیین نامه ها مربوطه تصریح گردیده است نیز جز این قسمت
می باشد.
ماده 39 - معافیت از کرایه پستی مرسولات متعلق به اسیران جنگی و
توقیف شدگان غیر نظامی :
1 - اشیا و مراسلات و نامه ها و جعبه ها با قیمت اظهار شده امانات پستی و
بروات پستی که به عنوان اسیران جنگی ارسال و یا توسط آنها فرستاده می شود
اعم از آن که مستقیم بوده و یا به وسیله دفاتر اطلاعاتی پیش بینی شده و در
ماده 122 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 و یا توسط نمایندگی مذکور اطلاعاتی
راجع به اسیران جنگی پیش بینی شده و در ماده 123 قرارداد مذکور فرستاده
شود به طور کلی از هر گونه نرخ پستی معاف می باشند جنگجویانی که دستگیر
شده و در یک کشور بی طرف توقیف می شوند نیز مشابه اسیران جنگی بوده مشمول
مقررات نامبرده بالا خواهند بود.
2 - مقررات بند 1 درباره اشیا و مراسلات و نامه ها و جعبه ها با قیمت اظهار
شده و امانات پستی و براتها پستی که مبدا آنها کشورها دیگر بوده و به
آدرس نفرات غیر نظامی توقیف شده فرستاده می شود نیز مجر خواهد بود و این
موضوع در قرارداد ژنو تحت عنوان حمایت از نفرات غیر نظامی زمان جنگ مورخ
12 اوت 1949 تذکر داده شده است اعم از این که مرسولات مزبور مستقیم
فرستاده شوند یا توسط دفاتر اطلاعاتی پیش بینی شده در ماده 136 و یا توسط
نمایندگی مرکز پیش بینی شده در ماده 140 فرستاده شده باشد.
3 - دفاتر ملی اطلاعاتی و نمایندگی ها مرکز اطلاعاتی که در فوق به آنها
اشاره شده است و واسطه ارسال یا دریافت مراسلات و نامه ها و جعبه ها با
قیمت اظهار شده و امانات و بروات پستی متعلق به نفرات نامبرده شده در بند
1 و 2 می باشند از عدم پرداخت کرایه پستی استفاده می کنند اعم از آن که این
گونه دفاتر مستقیما مراسلات پستی متعلق به ایران جنگی را ارسال و در یافت
نمایند یا آن که واسطه این کار باشند مشمول این معافیت خواهند بود.
4 - در رو مرسولات مشمول معافیت کرایه پستی پیش بینی شده و در بندها 1 تا
3 همچنین در رو اسناد مربوطه آنها بایستی جمله (سرویس اسیران جنگی ) یا
(سرویس توقیف شدگان ) نوشته شود و ممکن است این جملات به زبان دیگر نیز
ترجمه شود.
5 - امانات مشمول معافیت کرایه پستی که وزن آنها تا 5 کیلوگرم بوده و از
راه دریا ارسال گردیده باشد از بندر مربوطه قبول و حمل خواهد شد و حداکر
وزن برا مرسولاتی که نتوان محتو آنها را جدا نمود تا 10 کیلوگرم هم مجاز
است و مرسولات مورد بحث به اردوگاه اسیران و توقیف شدگان تحویل می گردد یا
به اشخاص مورد اعتماد تسلیم می شود تا به اسیران و توقیف شدگان توزیع شود.
ماده 40 - معافیت از کرایه پستی مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان :
مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان و همچنین نامه هایی که به طور سرباز تسلیم
پست شوند از کلیه کرایه و نرخها پستی معاف می باشند و نیز حقوق اختصاصی
از قبیل صدور مطالبه نامه یا قبض رسید - یا اکسپرس و غیره به این گونه
مراسلات تعلق نخواهد گرفت .
ماده 41 - واحد مشترک پول :
واحد مشترک پولی که در مقررات قرارداد و مقاوله نامه ها در نظر گرفته شده
فرانک طلا می باشد معادل 100 سانتیم بوده و وزن آن مساو 31/10 گرم و عیار
آن 900/0 می باشد.
ماده 42 - آیین نامه ها محاسباتی :
آیین نامه ها بین ادارات مربوطه به حسابها بین المللی که متکی بر داد و
ستد پستی می باشند به منزله معاملات جار بوده و در صورت توافق مانند امور
الزامی جار بین المللی تلقی گردیده و فیمابین ادارات صورت عمل به خود
خواهد گرفت و در صورت عدم توافق روش فوق الذکر با آیین نامه ها محاسباتی
مزبور طبق مقررات آیین نامه ها عاد معامله خواهد شد.
ماده 43 - معادلات :
در هر یک از کشورها عضو اتحاد نرخ ها از رو معادله که حتی الامکان از رو
دقت بین پول رایج آن کشور با قیمت فرانک بسته می شود معین می گردد.
ماده 44 - تمبرها پستی :
ادارات پستی اتحاد تمبرها مخصوص بابت کرایه پستی چات و منتشر می نمایند و
هر تمبر پستی که جدیدا چات و منتشر می شود بایستی توسط دفتر بین المللی با
توضیحات لازم به کلیه ادارات عضو ابلاغ شود.
ماده 45 - فرمول و اوراق پستی :
1 - اوراقی که ادارات پستی در روابط فیمابین به کار می برند بایستی به
زبان فرانسه انشا شود و ترجمه آن به زبان دیگر بین سطرها نیز بلامانع است .
2 - اوراقی که برا مصرف عامه تهیه می شود و به زبان فرانسه طبع نشده اند
بایستی ترجمه فرانسه آن در ذیل سطرها اضافه شود.
3 - متن عبارات و رنگ و ابعاد فرمول ها و اوراقی که در بندها 1 و 2 ذکر
گردیده باید مطابق نمونه آیین نامه ها قرارداد و مقاوله نامه ها باشند.
ماده 46 - اوراق هویت پستی :
1 - در دفاتر پست کشور که از قبول اوراق هویت امتناع نکرده اند هر اداره
می تواند بنا به درخواست اشخاص برگها هویت که به منزله اسناد مبت و مورد
قبول در کلیه معاملات پستی است به آنها تسلیم نماید.
2 - اداره ا که برگ هویت صادر و تسلیم می نماید اجازه دارد که از این بابت
برا هر برگ نرخی که حداکر از 70 سانتیم تجاوز نکند وصول نماید.
3 - همین که ابت شد تسلیم یک مرسوله پستی یا تادیه یک برات در مقابل
ارائه یک برگ هویت قانونی انجام گردیده است ادارات از هر گونه مسئولیتی
مبرا بوده و از عواق سوئی که در ار فقدان یا سرقت و یا سو استعمال یک
برگ هویت بروز می نماید مسئولیتی به عهده نخواهند داشت .
4 - برگها هویت برا مدت پنج سال معتبر بوده و تاری آن از روز تسلیم
برگ هویت به حسا خواهد آمد.
فصل دوم
کیفرها جزایی
ماده 47 - تعهدات مربوط به کیفرها جزایی :
حکومت کشورها عضو متعهد می شوند کیفرها لازم زیرین را به مقامات قانونی و
قضایی کشور خود پیشنهاد نمایند تا درباره مرتکبین اجرا شود.
الف - کیفر برا ساختن تمبرها تقلبی و جعلی حتی اگر آن تمبرها از جریان
خار شده باشد و کیفر برا کوپن رپنس ها بین المللی و برگها هویت پستی
مجعول .
- کیفر برا به کار بردن یا در به جریان گذاردن آنچه در ذیل یادآور
می شود:
1 - تمبرها پستی جعلی (حتی اگر از جریان خار شده باشد) یا آن که تازه
به جریان گذارده شده باشد و کیفر برا تقل در نقش ماشین ها نقش تمبر و
یا ماشین چات.
2 - کوپن رپنس ها بین المللی جعلی .
3 - برگها هویت جعلی .
- و کیفر برا به کار بردن برگها هویت .
د - کیفر برا جلوگیر هر گونه عملیات تقلآمیز درباره جعل یا به
جریان گذاردن تمبرها و سر لوحه هایی که در سرویس پستی به کار برده می شود
جعل یا تقلید تقلبی به هر نحو که با تمبرها و سرلوحه ها چات شده از طرف
ادارات اشتباه شود.
ه - جلوگیر و در صورت لزوم کیفر برا داخل کردن و قرار دادن افیون و
تریاک و مرفین و کوکایین یا هر گونه مخدرات دیگر در مرسولات پستی به هر
صورت که باشد مگر آن که قرارداد و مقاوله نامه ها قرار دادن شیئی در مرسولات
پستی را اجازه داده باشد.
بخش دوم
مقررات مربوط به مراسلات پستی
فصل اول
مقررات عمومی
ماده 48 - مراسلات پستی عبارتند از نامه ها - کارتها پستی ساده و با جوا
- اوراق معامله و کار مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان و
نمونه ها تجارتی و بسته ها کوچک و مرسولاتی که نام فتوپست را دارا
می باشند.
ماده 49 - نرخها و شرایط عمومی :
نرخها کرایه پستی برا حمل و نقل مراسلات در کلیه سرزمین اتحاد و نیز
حدود اوزان و ابعاد.
>جدول : دوره 21 - جلد 1 - صفحه 50<
2 - حدود اوزان و ابعاد که در بند یک ماده حاضر ذکر شده است به مراسلات
مربوط به سرویس پستی که در ماده 38 توضیح داده شده است تعلق نمی گیرد.
3 - مواد شیمیایی زنده خطرناک مربوط به علم زیست شناسی که تحت شرایط خاص
ذکر شده در آیین نامه بسته بند شده و به آنها اتیکت زده می شود مشمول تعرفه
مراسلات بوده و فقط فیمابین آزمایشگاه ها می تواند مبادله شود و فقط اداراتی
که مبادله آنها را قبول کرده اند می توانند این گونه مواد را ارسال دارند.
4 - هر اداره می تواند برا روزنامه ها و نوشته ها متبادله که در کشور
خودشان چات می شود با توجه به تعرفه عمومی مطبوعات داخلی در کرایه آنها 50
درصد تخفیف دهد.
مطبوعات بازرگانی از قبیل کاتولوک ها و اعلام نامه ها و صورتها قیمت جار
اشیا و غیره ولو آن که انتشار آنها متناو و با ضمیمه روزنامه ها متناو
باشند از این تخفیف بی بهره می باشند.
5 - ادارات پستی همچنین می توانند این تخفیف را درباره کتابها و بروشورها
و نت ها موسیقی و نقشه ها جغرافی قایل شوند ولی این مرسولات نباید حاو
هیچ گونه نشریه یا اطلاعاتی غیر از آن چه رو جلد قید شده بوده باشد.
6 - اداراتی که اصولا این تخفیف 50 درصد را پذیرفته اند اجازه دارند که این
تخفیف را فقط در مورد مرسولات ذکر شده در بندها 4 و 5 محدود نموده و
تخفیف مزبور نبایستی از میزان نرخی که در سرویس داخلی برا روزنامه ها و
نوشته ها متناو و معمولی در نظر گرفته شده کمتر باشند.
7 - مرسولات پستی غیر از پاکتها سفارشی سربسته نباید حاو سکه ها پول و
اوراق بانکی و اسکناس یا حوالجات و یا حاو طلا و طلا سفید یا نفره ساخت
شده یا غیر ساخته و سنگها قیمتی و سایر اشیا نفیسه باشند.
8 - ادارات کشورها مبدا یا مقصد حق دارند با مراسلاتی که حاو نوشته که
در حکم مکاتبه فعلی و شخصی محسو و به غیر از گیرنده یا اشخاص که با او
هم منزل هستند به دیگر خطا شده باشند مطابق مقررات داخلی خود رفتار
نمایند.
9 - به استنا موارد که در آیین نامه پیش بینی شده اوراق کار و معامله
مطبوعات و مطبوعات برجسته مختص نابینایان و نمونه ها بازرگانی و بسته ها
کوچک بایستی به نحو بسته شده باشند که :
الف - بازرسی آنها به سهولت ممکن باشد.
- مرسولات فوق الذکر نبایستی به هیچ وجه حاو یادداشت یا نوشته ا باشند
که صورت مکاتبه فعلی و شخصی را دارند.
- مرسولات فوق الذکر نبایستی حاو هیچ گونه تمبر پستی باطله یا غیر باطله
یا هر گونه برگ بهادار باشند.
10 - بسته ها نمونه بازرگانی نبایستی حاو اشیایی باشند که بها تجارتی
دارند.
11 - سرویس بسته ها کوچک در مرسولات فتوپست فقط محدود به کشورهایی است که
قبلا موافقت خود را برا مبادله این گونه مرسولات اعلام داشته اند اعم از آن
که روابط آنها از این لحاظ دو طرفه یا یک طرفه بوده باشد.
12 - اشیا پستی که از انواع مختلف هستند ممکن است موافق شرایط معینه در
نظامنامه در یک مرسوله واحد گرد آمده باشند.
(اشیا گرد آمده )
13 - غیر از موارد که در قرارداد آیین نامه آن ذکر شده است .
مرسولاتی که حائز شرایط لازم در ماده حاضر و در مواد مربوطه آیین نامه
نیستند در سرویس ها پستی پذیرفته نخواهد شد اشیایی که اشتباها قبول
شده اند باید به اداره مبدا مرجوع شوند با این همه اداره پست مقصد می تواند
آنها را تحویل گیرندگان نموده و در این صورت بر حس لزوم نرخ ها و اضافه
نرخ ها متعلقه به هر دسته از مرسولات که محتو و وزن یا ابعادشان آنها را
آن طور که هستند نشان می دهد از طرف اداره مقصد وصول خواهد شد و راجع به
مرسولاتی که حدود وزن آنها از حداکر معینه در بند اول از ماده حاضر تجاوز
می نماید ممکن است از رو وزن حقیقی آنها کرایه دریافت نمود.
ماده 50 - نرخها اختصاصی :
1 - ادارات مجاز هستند به موج مقررات و قوانین خودشان از مرسولاتی که در
آخر وقت تسلیم سرویس ارسال آنها می شود یک نرخ اضافه ا دریافت دارند.
2 - از مراسلاتی که به آدرس پست رستانت ارسال شده اند ادارات کشورها مقصد
می تواند نرخ مخصوص که در قوانین آنها برا مراسلات پست رستانت داخلی قایل
شده اند دریافت دارند.
3 - ادارات کشورها مقصد می توانند از بابت تسلیم هر بسته کوچک به گیرنده
حق مخصوصی که از 40 سانتیم تجاوز ننماید از او دریافت نمایند و در صورتی
که بسته کوچک مزبور در منزل تحویل گیرنده شود حداکر تا 20 سانتیم دیگر
هم ممکن است به این نرخ علاوه شود.
ماده 51 - حق انباردار:
اداره پست مقصد اجازه دارد که حقی به نام حق انباردار سرویس داخلی خود
از مطبوعات اوراق کار و بسته ها کوچک پستی که وزن آنها از 500 گرم تجاوز
کرده و گیرنده مربوطه در مدت معینه آنها را دریافت ننموده وصول نماید.
ماده 52 - تمبر کردن مراسلات :
1 - به طور کلی تمام مرسولاتی که در ماده 48 مشخص شده اند به استنا
مطبوعات برجسته متعلق به نابینایان بایستی فرستنده کاملا تمبر شوند.
2 - غیر از پاکتها و کارتها پستی ساده که بدون تمبر یا با تمبر ناقص
باشند در مورد توزیع آنها ترتی ار داده نخواهد شد کارتها پستی با جوا
که هر دو قسمت آنها هنگام تحویل به پست کاملا تمبر نشده باشند نیز مشمول
این قسمت خواهد بود.
ساده
3 - در موارد که پاکتها و کارتها پستی بدون تمبر یا با تمبر ناقص به
مقدار زیاد فرستاده شوند اداره کشور مبدا اجازه دارد که آنها را به
فرستنده مسترد نماید.
ماده 53 - طرز تادیه کرایه پستی :
1 - تادیه کرایه یا به وسیله تمبرها پستی که در کشور مبدا برا مراسلات

اشخاص معتبر هستند به عمل می آید و یا توسط علامات ماشین مخصوص نقش تمبر که
برا تادیه کرایه پستی رسما مورد قبول واقع شده و در تحت نظارت مستقیم
اداره مشغول کار است انجام می پذیرد و اگر در مورد مطبوعات باشد به وسیله
علامات چاپی یا طریقه دیگر صورت می گیرد ولی این ترتی در صورتی است که
چنین طرز طبق آیین نامه ها داخلی اداره مبدا مجاز باشد.
2 - کارتها با جوا که تمبر کشور مبدا رو آنها چات یا الصاق شده و
مرسولاتی که برا نخستین مسیر طبق قاعده تمبر شده و تتمه کرایه آن ها نیز
قبل از ارسال به مقصد جدید پرداخت شده و نیز در روزنامه یا بسته ها
روزنامه و نوشته ها متناوبی که رو آدرس آنها جمله (اشتراک پستی ) قید
گردیده و ارسال آنها بر طبق مقاوله نامه مربوط به اشتراک روزنامه ها و
نوشته ها متناو می باشد این طور ملاحظه می شود که کرایه آنها کاملا پرداخت
گردیده است .
ماده 54 - تمبر زدن مراسلات در اسکله کشتی ها (جهازات ):
1 - مراسلاتی که در وسط دریا به یک کشتی تحویل می شود جز در موارد که
قرارداد دیگر بین ادارات مربوط داده شده است با تمبر پست و مطابق نرخ
کشور که کشتی مزبور متعلق به آن است تمبر زده می شود.
2 - و هرگاه تسلیم مرسوله در موقعی وقوع پیدا کند که کشتی در دو نقطه
منتهی الیه خط سیر خود و یا در یکی از نقاط عرض راه لنگر انداخته است
کرایه آن در صورتی که معتبر خواهد بود، که با تمبر پست و از رو نرخ
کشور که کشتی در آها آن متوقف است انجام می شود.
ماده 55 - نرخ متعلقه به مراسلات بدون تمبر یا با تمبر ناقص :
1 - در صورت فقدان یا کسر به استنا موارد که در بند 6 ماده 68 برا
مرسولات سفارشی پیش بینی شده و نیز به استنا موارد که در بندها 3 و 4 و
5 ماده 153 آیین نامه برا پاره از مرسولات ارسالی به مقصد تذکر داده شده
است کلیه پاکتها و کارتها پستی ساده که دارا تمبر هم هستند به گیرنده
تحویل و دو برابر مبلغ کسر از گیرنده مربوطه اخذ خواهد شد و این نرخ
نمی تواند از 5 سانتیم کمتر باشد.
2 - راجع به سایر مراسلاتی که اشتباها به کشور مقصد ارسال گردیده اند ممکن
است نحوه ذکر شده فوق درباره آن نیز اجرا شود.
ماده 56 - کوپن رپنس ها بین المللی :
1 - کوپن رپنس ها بین المللی در کشورها اتحاد به معرض فروش گذارده
می شوند.
2 - بها فروش آنها توسط ادارات مربوطه تعیین می گردد. لکن این مبلغ
نبایستی از 40 سانتیم یا معادل این مبلغ به پول کشور فروشنده کمتر باشد.
3 - هر برگ کوپن در کلیه کشورها عضو اتحاد در قبال یک تمبر یا چند تمبر
که معادل کرایه پاکت متعارفی زمینی ارسالی از آن کشور به مقصد کشورها
خارجه باشد معاوضه خواهد شد و هرگاه چند برگ کوپن رپنس که معادل مقدار
تمبر لازم برا ارسال یک پاکت متعارفی هوایی که از 20 گرم تجاوز نکند
ارایه شود آن پاکت توسط اداره مربوطه از فرستنده قبول و از راه هوا به
مقصد فرستاده خواهد شد.
4 - به علاوه هر کشور مجاز است درخواست نماید که کوپن رپنس ها با مرسولاتی
که کوپن ها مزبور به جا کرایه آنها داده می شود هم زمان یکدیگر تسلیم پست
گردند.
ماده 57 - مرسولات اکسپرس :
1 - مرسولات پستی ممکن است به محض ورود به مقصد بنا به درخواست فرستندگان
توسط موزعین مخصوص در منزله به گیرندگان مربوطه تحویل گردد به شرط آن که
سرویس اکسپرس در کشور مقصد وجود داشته باشد.
2 - به این گونه مرسولات که (اکسپرس ) نامیده می شود حداقل یک نرخ مخصوص
معادل کرایه یک پاکت زمینی متعارفی و حداکر 60 سانتیم تعلق می گیرد این
نرخ بایستی به طور کامل قبلا پرداخت شود.
3 - نرخ مخصوص که در بند 2 ذکر شده است شامل قسمت حاو جوا کارتها پستی
با جوا نخواهد بود به این معنی که قسمت با جوا این گونه کارتها در
صورتی به طور اکسپرس توزیع خواهد شد که نرخ آن توسط فرستنده جوا قبلا
پرداخت شود.
4 - و در صورتی که منزل گیرنده خار از شعاع توزیع محلی دفتر مقصد باشد و
مرسوله به طور اکسپرس توزیع گردد. اداره مقصد حق دارد یک کرایه متمم نیز
از گیرنده دریافت نماید و اصولا در چنین موارد توزیع مرسوله به طور
اکسپرس اجبار نخواهد بود.
5 - هرگاه کلیه کرایه ها متعلقه به مرسولات اکسپرست قبلا پرداخت نشده باشد
و اداره مبدا هم توزیع مرسولات مزبور را به طور اکسپرس تاکید ننموده باشد
این گونه مرسولات مانند سایر مرسولات با وسایل عاد توزیع خواهد شد و در
حالت اخیر نرخ این مرسولات طبق مقررات ماده 55 تعیین خواهد شد.
6 - شایسته است که ادارات برا توزیع مرسولات مورد بحث به طور اکسپرس
مساعی لازم را به جا آورند و در صورتی که مساعی مزبور میسر نشود مرسوله را
ممکن است مانند یک مرسوله عاد تلقی نمود.
7 - هرگاه آیین نامه کشور مقصد اجازه دهد گیرندگان می توانند از کشور مقصد
درخواست نمایند که مرسولات سفارشی یا مرسولاتی که هنوز به آدرس آنها واصل
نگردیده است به محض ورود به طور اکسپرس جهت آنها فرستاده شوند و در این
جا است که اداره مقصد می تواند هنگام توزیع یک نرخی که معادل نرخ سرویس
داخلی باشد از این بابت از گیرندگان وصول نماید.
ماده 58 - استرداد - تغییر یا اصلاح آدرس :
1 - فرستنده یک مراسله می تواند مراسله خود را بنا به شرایط زیر پس گرفته
و یا درخواست نماید که آدرس آن تغییر داده شود.
الف - به شرط آن که مراسله به گیرنده تحویل نشده باشد.
- به شرط آن که توقیف نشده و یا طبق مقررات بند 60 توسط مرجع صاح
اختیار از بین نرفته باشد.
ت - و یا آن که طبق قانون داخلی کشور مقصد ضبط نگردیده باشد.
2 - درخواستی که در این با نوشته می شود به وسیله پست ارسال یا تلگرافا
مخابره می گردد و مخار آن به عهده فرستنده است و در هر صورت حداقل مبلغ
40 سانتیم بایستی از این بابت از درخواست کننده علاوه بر حق سفارشی دریافت
شود و در صورتی که توسط پست هوایی فرستاده یا مخابره گردد فرستنده بایستی
علاوه بر آن اضافه نرخ هوایی یا نرخ تلگرافی آن را تادیه نماید. و علاوه بر
اینها در صورتی که فرستنده مایل باشد که از طریق هوایی یا تلگرافی از
تصمیمی که درباره درخواست استرداد یا تغییر آدرس مرسوله او گرفته شده
مطلع شود بایستی از این بابت اضافه نرخ هوایی یا حق مخابره را نیز به
پردازد.
3 - برا هر درخواست استرداد یا تغییر آدرس که مربوط به چندین مرسوله
بوده و تواما از طرف فرستنده واحد به عنوان گیرنده واحد تسلیم یک دفتر
پستی می شود از فرستنده باید تنها نرخ یا اضافه نرخ پیش بینی شده در بند 2
مطالبه گردد.
4 - برا یک اصلاح کوچک آدرس (بدون آن که اصل عنوان یا نام گیرنده تغییر
پیدا کند) فرستنده می تواند مستقیما از دفتر مقصد در این باره تقاضا نماید
و از این بابت هیچ گونه نرخی که در بندها 2 و 3 پیش بینی شده از فرستنده
مطالبه نشده و انجام فرمالیته ها مربوط نیز لزومی ندارد.
ماده 59 - ارسال به مقصد جدید - غیر قابل توزیع ،
1 - هرگاه گیرنده محل اقامت خود را تغییر داده باشد مراسلات پستی به مقصد
جدید برا او فرستاده خواهند شد مگر در موارد که فرستنده به وسیله
یادداشت مخصوصی که در رو قسمت عنوان مراسله قید گردیده ارسال آن را به
مقصد جدید منع نموده باشد این یادداشت باید به زبانی نوشته شود که در
کشور مقصد معروف باشد و در هر حال ارسال به مقصد جدید از کشور به کشور
دیگر عملی نخواهد شد مگر آن که شرایط حمل و نقل جدید در مرسوله مربوطه
وجود نداشته باشد.
در مورد مراسلاتی که بنا به تقاضا گیرنده یا فرستنده از راه هوا به مقصد
جدید ارسال یا به مبدا دعوت داده می شود مقررات بندها 2 و 3 مواد 4 و 9
که مربوط به پست ها هوایی می باشد عینا قابل اجرا خواهد بود.
2 - مراسلاتی که به یک علتی غیر قابل توزیع می گردند بایستی بلا درنگ به
کشور مبدا دعوت داده شوند.
3 - زمانی که مراسلات معطله بایستی در اختیار گیرندگان نگاه داشته شوند و
یا به طور (پست رستانت ) بمانند طبق آیین نامه کشور مقصد معین می گردد.
معذالک این مهلت به طور کلی نبایستی از یک ماه تجاوز نماید مگر در موارد
خاصی که اداره مقصد لازم بداند استنائا مدت مزبور حداکر تا دو ماه تمدید
گردد و در صورتی که فرستنده به زبانی که در کشور مقصد مفهوم باشد برگشت
مراسله را به وسیله یادداشتی که رو مراسله قید شده درخواست نمود باشد
مراسله مزبور بایستی در مدت بسیار کوتاهی به کشور مبدا برگشت داده شود.
4 - مطبوعاتی که فاقد ارزش باشند به مبدا دعوت داده نمی شوند مگر در
موارد که فرستنده توسط یادداشتی که رو مرسوله قید شده برگشت آن را
تقاضا نموده باشد و مطبوعات سفارشی همیشه باید مرجوع شوند.
5 - در صورتی که ارسال مراسلات به مقصد جدید از کشور به کشور دیگر و یا
اعاده آن به کشور مبدا نبایستی هیچ گونه نرخ اضافی از آنها دریافت نمود
مگر در موارد که در آیین نامه استنا گردیده است .
6 - مراسلات پستی که به مقصد جدید ارسال یا غیر قابل توزیع می شود تحویل
گیرندگان یا فرستندگان می گردند و در مقابل کرایه که در موقع ارسال یا
ورود یا در طی راه در نتیجه ارسال به مقصد جدید از ابتدا نخستین سیر به
آنها تعلق می گیرد از گیرنده یا فرستنده دریافت خواهد گردید و نیز حقوق
گمرکی یا سایر مخار مخصوص را که کشور مقصد الغا آنها را نسبت به آن
مرسولات اجازه نمی دهد باید به پردازند.
7 - در صورتی که بسته ها کوچک به مقصد کشور دیگر ارسال شوند یا به
صاحبان آنها تسلیم نشود کرایه پست رستانت و حق گمرک کردن و حق العمل و حق
انباردار و نرخ اکسپرس و حق مخصوص متعلقه به کلی ملغی خواهد بود.
ماده 60:
1 - ارسال اشیایی که ذیلا نامبرده شده ممنوع است :
الف - اشیایی که جنس محتو یا لفافشان طور است که ممکن است برا کارکنان
پست مخابره داشته باشد یا مراسلات را کیف یا ضایع نمایند (به حرف ز
مراجعه شود)
- اشیا تابع حقوق گمرکی (به استنا موارد که در ماده 61 پیش بینی
گردیده ) و همچنین نمونه هایی که به مقصد اجتنا از پرداخت حقوق گمرکی به
مقدار زیاد فرستاده می شود.
- تریاک - مرفین - کوکایین و سایر مواد مخدره .
د - اشیایی که قبول یا جریان آنها در کشور مقصد ممنوع باشد.
ه - حیوانات زنده به استنا:
1 - زنبورها عسل - زالو و کرم ابریشم .
2 - انگل ها و ادویه کشنده حشرات زیانکار که بین بنگاهها رسمی معروف
مبادله می شود
و - اشیا قابل انفجار یا قابل اشتعال یا خطرناک .
ز - اشیا و مواد خطرناک - با این حال مواد زنده مربوط به علم زیست شناسی
پیش بینی شده در ماده 49 خطرناک محسو نمی شوند.
ح - اشیا منافی عفت و اخلاق عمومی .
2 - مرسولاتی که حاو اشیا نامبرده شده در بند یک بوده و اشتباها ارسال
شده اند به موج قانون و مقررات داخلی کشور اداره که آنها را کشف نموده
ضبط خواهند شد.
3 - و به طور کلی اشیا ذکر شده در بند 1 حرف (چ ) و حرف (واو) و همچنین
حرف (ز) به هیچ وجه نه به مقصد فرستاد خواهند شد و نه تحویل گیرندگان
بایستی به شود و نه به مبدا بایستی مرجوع گردد.
4 - در مواقعی که مرسولاتی اشتباها ارسال شده و نه به مبدا مرجوع می گردند
و نه به گیرندگان تحویل می شوند اداره مبدا بایستی به طور مشخص از
معامله ا که با این گونه مرسولات خواهد شد مستحضر شود.
5 - به علاوه هر یک از کشورها حق دارد از حمل اشیایی غیر از پاکتها و
کارت پستالها که درباره آنها مقررات قانونی راجع به شرایط انتشار یا
جریانشان در آن کشور مراعات نشده باشد به طور ترانزیت و مکشوفه در خاک
خود امتناع نماید.
این اشیا باید به اداره مبدا مرجوع شوند.
ماده 61 - اشیایی که حقوق گمرکی به آنها تعلق می گیرد:
1 - بسته ها کوچک و مطبوعات تابع حقوق گمرکی قبول می شوند.
2 - همچنین پاکتها و نمونه ها بازرگانی حاو اشیا تابع حقوق گمرکی در
صورتی که کشور مقصد رضامند خود را قبلا اطلاع داده باشد پذیرفته خواهند شد
و هر اداره اجازه دارد که میزان پاکتها سفارشی حاو اشیا تابع گمرکی را
محدود نماید.
3 - مرسولات حاو سرم و واکسن و مواد زنده مربوط به علم زیست شناسی و
همچنین مرسولات طبی که جنبه فوریت داشته و فراهم نمودن آنها مشکل است در
هر صورت پذیرفته می شود.
ماده 62 - بازرسی گمرکی :
اداره کشور مقصد اجازه دارد مرسولات ذکر شده در ماده 61 را تحت بازرسی
گمرکی قرار داده و در صورت لزوم عین آن مرسولات را باز نماید.
ماده 63 - حقوق گمرک کردن ،
برا مرسولاتی که در کشور مقصد تحت بازرسی گمرکی قرار می گیرند می توان از
این بابت به عنوان پستی یک حق گمرک کردن که حداقل آن 40 سانتیم برا هر
مرسوله می باشد دریافت نمود در صورتی که این گونه مرسولات جز اشیا تابع
حقوق گمرکی بوده باشند و این مبلغ می تواند تا یک فرانک هم برا مرسولات
پیش بینی شده در ماده 164 (بند19) تجاوز نماید به شرط آن که میزان وزن
آنها از میزان پیش بینی شده در بند 1 ماده (49) متجاوز باشد.
ماده 64 - حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی ادارات اجازه دارند حقوق
گمرکی و سایر حقوق غیر دستی احتمالی دیگر را از گیرندگان مرسولات وصول
نمایند.
ماده 65 - مرسولاتی که از حقوق معافند:
1 - در روابط بین کشورهایی که در این موضوع توافق نظر حاصل نموده باشند
فرستندگان می توانند طبق اظهار که قبلا به دفتر مبدا می نمایند مجموع حقوق
پستی و غیر پستی را که در موقع تحویل به مرسولات تعلق می گیرد، به عهده
بگیرند و تا زمانی که یک مرسوله به گیرنده تحویل نشده فرستنده می تواند
توسط درخواستی که بعدا می نماید حداقل مبلغ 40 سانتیم به پردازد و تقاضا
نماید که مرسوله مربوط از حقوق متعلقه معاف باشد. و هرگاه درخواست او با
پست هوایی ارسال گردد و یا مخابره شود فرستنده بایستی علاوه بر آن اضافه
نرخ هوایی و یا نرخ تلگراف مزبور را پرداخت نماید.
2 - در موارد که در بند یک پیش بینی شده است فرستندگان باید متعهد شوند
مبالغی که از طرف دفتر مقصد ممکن است مطالبه شود پرداخت نموده و در صورت
لزوم مبلغ کافی به رسم علی الحسا به پردازد.
3 - اداره مقصد اجازه دارد حق العملی که از 40 سانتیم برا هر مرسوله
تجاوز ننماید وصول کند و این حق علاوه بر مبلغی است که در ماده 63 پیش بینی
گردیده .
4 - هر اداره حق دارد سرویس مرسولات معاف از حقوق را فقط در مورد اشیا
سفارشی اجرا نماید.
ماده 66 - الغا حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی :
ادارات متعهد می شوند که به سرویسها مربوطه کشور خود دستور دهند تا حقوق
گمرکی و سایر حقوق غیر پستی متعلق به مرسولاتی که به کشور مبدا مرجوع
گردیده یا به علت ضایع شدن کلیه محتو آنها معدوم گردیده اند و یا به کشور
الی ارسال شده اند ملغی گردد.
ماده 67 - مطالبه نامه ها و درخواست اطلاعات :
1 - مطالبه نامه در صورتی پذیرفته می شوند که از فردا روز تسلیم مرسوله به
پست بیش از یک سال نگذشته باشد.
2 - هر اداره مجبور است به تقاضاهایی که فقط برا کس اطلاعات توسط اداره
دیگر تسلیم می شود ترتی ار بدهد بر آن که این گونه درخواستها توسط
ادارات ذیمدخل شده باشد و در ظرف مدت 19 ماه از روز تحویل مرسوله قابل
قبول است .
3 - هر اداره بایستی مطالبه نامه ها و درخواست اطلاعات راجع به هر گونه
مرسوله را که در خاک سایر ادارات تسلیم پست شده اند به پذیرد.
4 - از هر مطالبه یا درخواست اطلاعات یک حق معادل 60 سانتیم حداقل دریافت
خواهد شد مگر در موارد که فرستنده قبلا حق مخصوص جهت صدور قبض رسید را
پرداخت نموده باشد مطالبه نامه ها و همچنین درخواست اطلاعات از طریق ادار
ارسال و همیشه بایستی با سریعترین وسیله فرستاده شوند (خواه از طریق
هوایی یا زمینی ) هرگاه تقاضاکننده مایل باشد که درخواست او مخابره شود و
جوا آن را هم دریافت کند حق مخابره و مخابره پاس تقاضا آن علاوه بر حق
مطالبه نامه وصول خواهد شد.
5 - هرگاه مطالبه نامه یا درخواست اطلاعات مربوط به چندین مرسوله باشد که
تواما توسط یک فرستنده و به آدرس یک گیرنده بوده و از یک طریق می بایستی
فرستاده شود در این مورد فقط یک حق یا یک اضافه نرخ دریافت خواهد شد.
و در صورتی که صدور مطالبه نامه یا درخواست اطلاعات مربوط به چندین مرسوله
سفارشی بوده که بر حس درخواست فرستنده از طرق مختلف ارسال گردیده اند
برا هر مرسوله یک حق و یک اضافه نرخ جداگانه وصول خواهد شد.
6 - هرگاه یک مطالبه نامه در نتیجه اشتباه سرویس پست صادر شده باشد حق
مطالبه مسترد خواهد شد.
ماده 68 - نرخها:
1 - مرسولات پستی مذکور در ماده 48 ممکن است به طور سفارشی ارسال شوند.
2 - نرخ هر مرسوله سفارشی بایستی قبلا پرداخت شود و آن عبارت است از:
الف - کرایه معمولی مرسوله بر حس نوع آن .
- یک حق ابت سفارشی که حداقل آن 40 سانتیم است .
3 - حق ابت سفارشی متعلقه به قسمت جوابیه یک کارت پستال با جوا موقعی
معتبر خواهد بود که آن حق فقط توسط فرستنده مربوطه تادیه شده باشد.
4 - سفارشی قبض که مشخصات مرسوله سفارشی رو آن نوشته می شود بایستی به
طور مجانی به فرستنده تحویل گردد.
5 - کشورهایی که آماده اند از عهده پرداخت غرامت مخاطرات ناشیه از مواقع
اضطرار (فورس ماژور) برآیند می توانند برا هر مرسوله سفارشی یک نرخ مخصوص
معادل 40 سانتیم از این بابت دریافت دارند.
6 - هرگاه مرسولات سفارشی بدون تمبر یا با تمبر ناقص بوده و اشتباها به
کشور مقصد ارسال شده باشند در مقابل اخذ نرخی که به میزان مبلغ کسر باشد
به گیرندگان تسلیم خواهد شد.
ماده 69 - قبض رسید.
1 - فرستنده یک مرسوله سفارشی می تواند در موقع تسلیم مرسوله به پست یک حق
ابتی که حداقل آن 40 سانتیم است پرداخته و تقاضا صدور قبض رسید نماید و
در صورتی که علاوه بر این حق مخار ارسال از راه هوا را نیز فرستنده
پرداخت نماید این قبض از راه هوا برا او ارسال گردد و حقی که فرستنده
رو هم از این بابت پرداخت می نماید نبایستی از اضافه نرخ هوایی متعلقه به
وزن این قبض رسید بیشتر باشد.
2 - صدور قبض رسید ممکن است بعد از موقع تسلیم مرسوله نیز تقاضا شود و
مهلت معینه برا قبول این درخواست یک سال و شرایط آن مطابق مقررات ماده
67 می باشد.
3 - و در صورتی که فرستنده مطالبه قبض رسید را بنماید و در مدت معینه به
او واصل نگردد نه حق قانونی از او مطالبه خواهد شد و نه حقی که در ماده
67 از بابت صدور مطالبه نامه و درخواست اطلاعات معین گردیده از او گرفته
می شود.
ماده 70: مرسولات سفارشی که به دست شخص گیرنده داده خواهد شد.
1 - در روابط بین ادارات که توافق خود را اعلام داشته اند مرسولات سفارشی که
همراه قبض رسید می باشند بر حس درخواست فرستنده به دست شخص گیرنده داده
خواهد شد. در این حالت فرستنده نرخ مخصوص که معادل 20 سانتیم و یا نرخی
که در کشور مبدا برا تحویل به دست شخص گیرنده در نظر گرفته شده پرداخت
خواهد نمود.
2 - ادارات وظیفه دارند که در دو وهله برا این گونه مرسولات مساعی لازم را
به خر دهند.
ماده 71 - مسئولیت
1 - ادارات مسئول فقدان مرسولات سفارشی می باشند.
2 - فرستنده حق دارد از این بابت غرامتی به میزان ابت 25 فرانک برا هر
مرسوله مطالبه نماید.
ماده 72 - عدم مسئولیت :
1 - در موارد ذیل ادارات به طور کلی از مسئولیت راجع به فقدان مرسولات
سفارشی مبرا هستند.
الف - در مواقع اضطرار (فورس ماژور) کشور که فقدان در سرویس آن وقوع
یافته به موج قوانین داخلی خود باید صریحا معین کند فقدان مزبور ناشی از
وقایعی است که به طور اضطرار (فورس ماژور) اتفاق افتاده است و بایستی
مرات را به اطلاع کشور مبدا نیز برساند و به هر جهت اداره فرستنده که
خسارت را در مواقع اضطرار عهده دار گردیده است به موج بند 5 از ماده 68
به مسئولیت خود باقی خواهد بود.
- وقتی که اسناد سرویس به واسطه یک اتفاق اضطرار از بین رفته و از این
لحاظ تحقیقات راجع به مرسوله غیر ممکن گردیده باشد و این در صورتی است که
مدرک و دلیل مسئولیت ادارات به نحو دیگر معین نشده باشد.
- وقتی که محتو مرسولات جز اشیا ممنوع باشد که در بندها 7 و 9 ماده 49
حرف و بند یک از ماده 60 ذکر گردیده است .
د - وقتی که در ظرف مهلت یک ساله پیش بینی شده در ماده 67 از طرف فرستنده
به هیچ وجه درخواست صدور مطالبه نشده باشد.
2 - وقتی که در خصوص تحویل مرسولات سفارشی اقدام شده باشد اعم از آن که
نحوه تحویل به موج شرایط مقرره در آیین نامه داخلی بوده و یا به موج
شرایط پیش بینی شده در ماده 46 بند 3 عمل شده باشد.
3 - مرسولاتی که به موج مقررات و قوانین داخلی کشور مقصد توقیف شده
باشند.
ماده 73 - تعیین مسئولیت بین ادارات :
1 - تا زمانی که عکس قضیه ابت نشده باشد مسئولیت فقدان یک مرسوله سفارشی
متوجه آن اداره ا ایست که مرسوله را بدون این که اعتراضی کرده باشد
دریافت داشته و یا آن که تمام وسایل قانونی را برا تحقیق حائز بوده است
نتواند ابت کند که مرسوله به گیرنده تسلیم شده و یا در صورت اقتضا آن را
به اداره بعد خود ارسال داشته است .
2 - در موارد ذیل اداره واسطه یا گیرنده با توجه به مقررات بند 3 از هر
گونه مسئولیت مبراست مگر آن که عکس موضوع ابت شود.
الف - موقعی که اداره مربوطه مقررات مربوط به مواد 36 قرارداد را مرعی
داشته و نیز بند 3 ماده 165 و بند 4 ماده 166 آیین نامه را مورد توجه قرار
داده باشد.
- در صورتی که به تواند ابت نماید که مطالبه نامه بعد از مصدوم شدن
اسناد سرویس که مربوط به مرسوله مورد تحقیق می باشد به آن رسیده و مدتی که
برا محفوظ نگاه داشتن اسناد به موج ماده 121 آیین نامه پیش بینی شده
مقتضی گردیده است ولی این قید به حقوق شخص مطالبه کننده لطمه وارد نخواهد
ساخت .
3 - به هر جهت هرگاه مرسوله در طی حمل و نقل مفقود شده باشد و نتوان
تعیین کرد فقدان آن در خاک یا سرویس کدام یک از کشورها اتفاق افتاده است
ادارات مربوطه خسارت وارده را به طور تساو متحمل خواهند شد.
4 - هرگاه یک مرسوله سفارشی در حین وقایع اضطرار مفقود شود اداره کشور
که فقدان در خاک یا سرویس واقع شده است در صورتی که در مقابل اداره
فرستنده مسئول خواهد بود که هر دو کشور جبران خسارات وارده در موقع
اضطرار را با هم به عهده گرفته باشد.
5 - حقوق گمرکی و سایر حقوقی که الغا آنها صورت نگرفته است به عهده
اداراتی که مسئول فقدان هستند قرار خواهد گرفت .
6 - اداره ا که غرامت را تادیه نموده است برا هر گونه اقدامی که بر علیه
گیرنده یا فرستنده و یا اشخاص الی احتمالا باید معمول گردد به میزان
مبلغ غرامتی که پرداخت نموده مجاز بوده و به منزله گیرنده اصلی غرامت
خواهد بود.
ماده 74 - پرداخت غرامت .
اجبار در پرداخت غرامت متوجه اداره ا است که دفتر فرستنده تابع آن است
ولی این اداره حق دارد به اداره ا که مسئول واقعی است مراجعه نماید.
ماده 75 - مهلت پرداخت غرامت .
1 - غرامت بایستی هر چه زودتر و منتهی در ظرف شش ماه بعد از روز که
مطالبه نامه تسلیم شده پرداخت گردد.
2 - اداره فرستنده مرسوله که مخاطرات ناشیه از مواقع اضطرار را به عهده
نگرفته و از طرفی تحقیقات در موضوع این که فقدان مرسوله مربوط به موقعیت
اضطرار است پایان نپذیرفته باشد می تواند آیین نامه مربوط به مهلت تادیه
غرامت پیش بینی شده در بند یک را تغییر دهد.
3 - اداره فرستنده اجازه دارد که به حسا اداره واسطه یا اداره مقصد که
پس از انقضا مدت شش ماه مقرره مسئله پرداخت غرامت را حل نکرده اند غرامت
مربوطه را به فرستنده پرداخت نماید.
و در صورتی که فقدان به موارد (فورس ماژور) باشد می توان این مدت را تمدید
نمود علیه ا حال بایستی مرات را به اطلاع اداره مبدا رسانید.
ماده 76 - پرداخت غرامت به اداره فرستنده .
1 - اداره مسئول یا اداره ا که به حسا آن پرداخت غرامت به موج ماده 75
به عمل آمده است مکلف است در ظرف چهار ماه بعد از تاری اعلامیه راجع به
تادیه غرامت مبلغ غرامت واقعی پرداختی به فرستنده را به اداره فرستنده
تادیه نماید.
2 - چنانچه بر طبق ماده 73 غرامت را چندین اداره باید از عهده برآیند
اولین اداره که مرسوله مورد مطالبه را دریافت کرده نتوانسته ارسال منظم
آن به اداره ما بعد را ابت نماید موظف است در ظرف مهلتی که در بند یک
ذکر شده میزان کل مبلغ غرامت را به اداره فرستنده کارساز دارد و با
اداره مزبور است که میزان سهم احتمالی سایر ادارات مسئول را در مورد
خسارتی که به گیرنده پرداخت شده تعیین و آنها را وصول نماید.
3 - پرداخت وجه به اداره طلبکار به موج قوانین پرداختی پیش بینی شده و در
ماده 42 انجام خواهد شد.
4 - موقعی که مسئولیت مشخص گردید و همچنین در مورد که در بند 3 از ماده
75 پیش بینی شده ممکن است میزان غرامت را خواه به وسیله تفریغ محاسبات و
خواه مستقیما و خواه توسط اداره ا که با اداره مسئول منظما تفریغ حسا
می کند راسا از کشور مسئول دریافت داشت .
5 - اداره مبدا نمی تواند پرداخت غرامت را از اداره مسئول مطالبه نماید
مگر در ظرف یک سال از تاری ارسال یادداشت جهت پرداخت غرامت به گیرنده .
6 - اداره ا که مسئولیت آن مسلم گردیده و در بدو امر از تادیه غرامت
امتناع نموده است باید از عهده کلیه مخار فرعی که در نتیجه تاخیر غیر
قانونی تادیه وجه مزبور تولید شده است بر آید.
7 - ادارات می توانند حسا غراماتی که به فرستندگان پرداخته و صحت آن را
تصدیق نموده اند با موافقت یکدیگر هر چند یک بار به طور متناو بین خود
بررسی و تصفیه نمایند.
ماده 77 - مرسوله سفارشی که مفقوده تلقی شده و بعدا کشف می گردد:
1 - هرگاه یک مرسوله سفارشی یا قسمتی از آن مفقوده تصور شده و بعدا یافت
شود گیرنده و فرستنده بایستی از موضوع مستحضر شوند.
2 - بعلاوه به فرستنده اعلام خواهد شد که می تواند برا تحویل گرفتن سفارشی
خود در ظرف سه ماه مراجعه نماید و وجهی را که از بابت غرامت قبلا دریافت
داشته مسترد دارد و در صورتی که در ظرف مدت معینه فرستنده مرسوله خود را
مطالبه نکند به گیرنده اخطار خواهد شد که در ظرف همان مدت برا تحویل
گرفتن مرسوله اقدام کند و در این مورد گیرنده بایستی مبلغ پرداختی به
فرستنده را تادیه نماید.
3 - هرگاه گیرنده یا فرستنده برا تحویل گرفتن مرسوله سفارشی اقدام کرده
و وجه دریافتی از بابت غرامت را مسترد داشتند این مبلغ به نفع اداره یا
اداراتی که متحمل زیان شده اند محسو خواهد شد.
4 - و در صورتی که فرستنده و گیرنده هر دو از تحویل گرفتن مرسوله پیدا
شده صرف نظر نمودند این مرسوله به اداره یا اداراتی که غرامت را
پرداخته اند تعلق خواهد گرفت .
فصل سوم
تعلق گرفتن نرخها- مخار عبور.
ماده 78 - تعلق گرفتن نرخها
جز در موارد که در قرارداد و مقاوله نامه صریحا ذکر گردیده است نرخهایی
را که هر اداره دریافت داشته برا خود آن اداره محفوظ می ماند.
ماده 79 - ماده مخار عبور (ترانزیت )
1 - با توجه به مقررات ماده 80 مراسلاتی که در جوف کیسه ها سر به مهر بین
دو اداره یا بین دو دفتر پستی یک کشور واحد توسط سرویس ها یک یا چندین
اداره دیگر (سرویس الث ) مبادله می شوند به سود هر یک از کشورهایی که
واسطه عبور نبوده و یا به سود سرویس آنها که در حمل مراسلات شرکت داشته اند
خواهد بود و مخار ترانزیتی طبق فهرست ذیل تعلق خواهد گرفت و این مخار
به عهده اداره کشور می باشد که فرستنده کیسه کاغذ بوده است .
>جدول : دوره 21 - جلد 1 - صفحه 72 الی 73<
2 - حمل و نقل ها دریایی که مستقیما بین دو کشور به وسیله کشتی ها یکی از
آن دو کشور انجام می شود مانند سرویس ها الث ملاحظه خواهد شد.
مگر آن که در این مورد مقاوله نامه دیگر که ناقض این موضوع باشد انعقاد
یافته باشد.
3 - ترانزیت دریایی از لحظه قرار دادن کیسه کاغذ در رو عرشه کشتی آماده
حرکت تا لحظه پیاده شدن کیسه کاغذ در ساحل مقصد محاسبه خواهد گردید.
4 - کیسه کاغذهایی که اشتباها عبور کرده باشند از لحاظ پرداخت مخار
ترانزیتی مانند آن ملاحظه خواهد شد که این گونه کیسه ها از طریق عاد
فرستاده شده اند.
اداراتی که در امر حمل کیسه ها اشتباه فرستاده شده شرکت داشته اند از این
بابت حق مطالبه سهمی را از ادارات فرستنده نخواهند داشت لکن ادارات
فرستنده نسبت به اداراتی که واسطه بوده و منظما کیسه ها را از خاک خود
عبور داده اند مدیون خواهند بود.
ماده 80 - معافیت از مخار عبور
مراسلاتی که از حقوق پستی معاف بوده و در مواد 38 تا 40 ذکر شده اند از
کلیه مخار عبور زمینی و دریایی نیز معاف می باشند.
ماده 81 - سرویسها فوق العاده .
مخار عبور مذکور در ماده 79 به حمل و نقلی که توسط سرویسها فوق العاده
انجام گرفته و توسط یک اداره و بر حس تقاضا یک یا چند اداره دیگر
مخصوصا ایجاد یا نگاهدار شده اند تعلق نخواهد گرفت شرایط این قبیل حمل و
نقل ها به رضا طرفین بین ادارات ذیمدخل حل و فس خواهد شد.
ماده 82 - تفریغ محاسبات و مخار عبور:
1 - تفریغ کل حسا این گونه مخار طبق صورت حسا و آمار که هر سه سال یک
بار و در یک دوره 14 روزه تهیه می گردد خواهد بود این دوره برا کیسه
کاغذها سر به مهر که کمتر از شش مرتبه در هفته توسط سرویس ها متعلق به
یک کشور مبادله می شوند به 28 روز نیز بالغ خواهد گردید دوره مدت اجرا
آمارها در آیین نامه تعیین شده است .
2 - در صورتی که نتیجه محاسبات بین دو اداره از 25 فرانک تجاوز ننماید
اداره مدیون از پرداخت معاف خواهد بود.
3 - هر اداره اجازه دارد نتیجه یک آمار را که به نظر او زیادتر از میزان
واقعی است به قضاوت یک کمیسیون حکمیت واگذار و تشکیل این حکمیت به کیفیتی
خواهد بود که در ماده 3 پیش بینی گردیده است .
4 - حکم ها حق دارند مبلغی که از بابت مخار عبور باید پرداخته شود به طور
عادلانه معین و تبیت نمایند.
ماده 83 - مبادله کیسه کاغذها سر به مهر با جهازات جنگی :
1 - کیسه کاغذها سر به مهر ممکن پست بین دفاتر است یکی از کشورها عضو و
فرماندهان قسمتها دریایی یا هوایی یا جهازات جنگی یا هواپیماها جنگی
همان کشور که در خار توقف دارند و یا بین فرمانده یکی از این سمت ها
دریایی یا هوایی یا یکی از جهازات جنگی یا هواپیماها جنگی مزبور و
فرمانده یک واحد یا یک جهاز دیگر از همان کشور توسط سرویسها زمینی یا
دریایی واسطه متعلقه به سایر کشورها مبادله گردند.
2 - انواع مراسلاتی که جوف این کیسه ها جا داده شده اند باید منحصرا به
عنوان یا از طرف ستاد ارتش و عمال جهازات یا هواپیماها گیرنده یا
فرستنده کیسه ها باشند تعرفه و شرایط ارسال که به این مراسلات تعلق می گیرد
توسط اداره پست کشور که جهازات متعلق به آن است و بر طبق آیین نامه داخلی
آن کشور تعیین خواهد گردید.
3 - جز در موارد که بین ادارات مربوطه ترتی داده شده اداره پست کشور
که جهازات یا هواپیماها جنگی مربوط به آن است بایستی مخار عبور را که
طبق ماده 79 منظور شده است به ادارات واسطه پرداخت نماید.
بخش سوم
مقررات نهایی
ماده 84 - اجرا و دوره قرارداد:
قرارداد حاضر از اول آوریل 1959 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و دوره
اجرا آن نامحدود است بنا به مرات فوق نمایندگان مختار دولت ها کشورها
فوق الذکر قرارداد حاضر را در یک نسخه امضا نموده که اصل آن جز آرشیو دولت
کانادا ضبط و یک نسخه رونوشت آن برا هر یک از طرفها فرستاده خواهد شد.
در اتاوا به تاری سوم اکتبر 1975 تدوین گردید.
متن قرارداد فوق ضمیمه قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه
منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورا ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :