جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سلاح هسته ای در جو و فضای
ماورای جو و زیر آب که در تاریخ پنجم اوت 1963 مطابق با 14 مرداد 1342 در
مسکو بین دولت های ایالات متحده آمریکا و انگلستان و شوروی منعقد شده و در
تاریخ هشتم اوت 1963 مطابق با هفدهم مرداد 1342 به امضای نمایندگان مختار
دولت شاهنشاهی در مسکو و واشنگتن و لندن رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پنج
ماده می باشد تصویب و به دولت اجازه داده می شود که اسناد آن را مبادله
نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه می باشد پس از تصویب
مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قرارداد منع آزمایشهای سلاح هسته ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب
دولتهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی که از این پس طرفهای اصلی قرارداد نامیده می شوند:
با اعلام این که منظور اصلی آنها این است که در اسرع اوقات درباره خلع سلاح
عمومی و کامل تحت نظارت دقیق بین المللی طبق هدفهای ملل متحد توافق کنند و
این توافق به مسابقه تسلیحاتی پایان بدهد و هر گونه انگیزه تولید و
آزمایش هر نوع اسلحه از جمله سلاحهای هسته ای را از میان بردارد.
با کوشش برای توفیق در متوقف ساختن تمام انفجارهای آزمایشی اسلحه هسته ای
برای همیشه و با عزم به ادامه مذاکرات برای این منظور و با میل به پایان
بخشیدن به آلودگی محیط زندگی بشر به وسیله مواد رادیواکتیو.
به طریق ذیل توافق نمودند:
ماده اول - 1 - هر یک از دول طرف این قرارداد تعهد می کند که هر نوع
انفجار آزمایشی سلاح هسته ای یا هر گونه انفجار هسته ای دیگر را در هر
نقطه ای از قلمرو یا تحت نظارت خود به شرح زیر ممنوع ساخته از آن جلوگیری
نماید و خود نیز به آن مبادرت نورزد.
الف - در جو و در خارج از حدود جو از جمله فضا ماورا جو یا زیر آب از
جمله آبهای ساحلی یا دریای آزاد یا.
ب - در هر مکان دیگری در صورتی که چنین انفجار باعث ایجاد مواد
رادیواکتیو در خارج از حدود اراضی دولتی گردد که این انفجار تحت اداره یا
نظارت آن انجام گرفته است . در این باره تفاهم حاصل شده است که مقررات
مندرج در این بند مانع انعقاد قراردادی درباره ممنوعیت دایم هر گونه
انفجارهای آزمایشی هسته ای از جمله کلیه این گونه انفجارهای زیر زمینی
نخواهد بود.
انعقاد چنین قراردادی همانطور که در مقدمه این قرارداد ذکر شده منظوری
است که طرفهای امضاکننده این قرارداد برای نیل به آن سعی و مجاهدت
می کنند.
2 - هر یک از دول طرف این قرارداد علاوه بر آن متعهد می شود که از
برانگیختن یا تشویق یا هر نوع شرکت در انجام هر گونه آزمایش سلاح هسته ای
یا هر گونه انفجار اتمی که در نقاط مذکوره در بالا به وقوع پیوندد یا
اثرات مذکور در بند یک این ماده را داشته باشد خودداری نمایند.
ماده دوم - 1 - هر یک از دول طرف این قرارداد می تواند پیشنهاد اصلاحاتی در
این قرارداد بنماید. متن هر گونه پیشنهاد اصلاحی به دول نگهدارنده اسناد
تسلیم می شود و این دول آن را به اطلاع تمام امضاکنندگان می رسانند.
در صورتی که یک سوم از طرفهای این قرارداد یا عده بیشتری از آنها تقاضا
نمایند دول نگهدارنده اسناد از تمام دول امضاکننده دعوت خواهند کرد تا در
کنفرانسی برای مطالعه این پیشنهاد اصلاحی گرد آیند.
2 - هر پیشنهاد اصلاحی باید به تصویب اکثریت آرا تمام طرفهای این قرارداد
از جمله آرا طرفهای اصلی این قرارداد برسد. پیشنهاد اصلاحی به محض این که
اسناد تصویب آن از جانب اکثریت دول متعاهد - منجمله همه طرفهای اصلی این
قرارداد تسلیم شد به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده سوم - 1 - این قرارداد برای امضای هر دولتی مفتوح است . هر دولتی که
این قرارداد را بر طبق بند 3 این ماده قبل از ورود به مرحله اجرا امضا
نکرده باشد می تواند هر موقع مایل باشد بدان ملحق گردد.
2 - این قرارداد باید به تصویب دول امضاکننده برسد. اسناد تصویب و اسناد
الحاق به این قرارداد به طرفهای اصلی یعنی - ایالات متحده آمریکا -
بریتانیا و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - که در این
قرارداد به عنوان دول نگهدارنده اسناد تعیین شده اند تسلیم خواهد شد.
3 - این قرارداد پس از تصویب آن به وسیله طرفهای اصلی امضاکننده و پس از
تسلیم اسناد تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد.
4 - این قرارداد در مورد دولی که اسناد تصویب یا الحاق آنها بعد از
الزام آور
شدن قرارداد تسلیم می شود از همان روز تسلیم اسناد تصویب یا الحاق به موقع
اجرا در خواهد آمد.
5 - دول نگهدارنده اسناد تاریخ امضا و تاریخ تسلیم اسناد تصویب و الحاق
به این قرارداد و تاریخ لازم الاجرا شدن آن و تاریخ دریافت هر گونه درخواست
تشکیل کنفرانس یا اخطارهای دیگر را فورا به اطلاع تمام دولی که بعدا آن را
امضا کرده اند یا بدان ملحق شده اند می رسانند.
6 - این قرارداد به وسیله دول نگهدارنده اسناد بر طبق ماده 102 منشور ملل
متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده چهارم - مدت این قرارداد نامحدود است . هر یک از طرفهای این قرارداد
در اعمال حاکمیت ملی خود چنانچه تصمیم بگیرد که حوادث فوق العاده ای که
بستگی به موضوع این قرارداد دارد منافع عالیه کشورش را به خطر انداخته
است حق خواهد داشت از این قرارداد خارج شود. در این صورت دول مذکور باید
سه ماه قبل از خروج موضوع را به سایر طرفهای این قرارداد اخطار نمایند.
ماده پنجم - این قرارداد که متن های انگلیسی و روسی آن متساویا معتبر
می باشد در بایگانی دول نگهدارنده اسناد ضبط خواهد شد. رونوشت های گواهی
شده ای از آن به وسیله دول نگهدارنده اسناد به دول امضاکننده و دولی که
بدان ملحق شده اند فرستاده خواهد شد.
نمایندگان مجاز با ایمان به مراتب فوق این قرارداد را در سه نسخه در شهر
مسکو در تاریخ پنجم اوت 1963 امضا نمودند محل سه امضا
متن قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می باشد ضمیمه قانون
راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایشهای
سلاح هسته ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :