جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


بتاریخ :18/12/72
دادنامه :775
مرجع رسیدگی :شعبه 22دادگاه حقوقی یک تهران
تجدیدنظرخواه :بانک ملی ایران
تجدیدنظرخوانده :مصطفی
تجدیدنظرخواسته :تجدیدنظرخواهی
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران ازدادنامه های 834و833- 23/8/368صادره ازشعبه 68دادگجاه حقوقی دوتهران موضوع عدم پذیرش درخواست خلع یدمطروحه ازجانب بانک ملی ایران علیه آقای مصطفی ونیز پذیرش خواسته الزام به تنظیم سندرسمی اجاره مطروحه ازجانب آقای مصطفی علیه بانک ملی ایران دادگاه مراتب زیررامدنظرقراردمی دهد1- هرچندبا تنظیم سندانتقال اجرائی 45290-11/2/1364تنظیمی دردفترخانه 149تهران موضوع تملیک پلاک ثبتی 372/6933بخش 2تهران به بانک ملی ایران سندرهنی 18343-14/9/1352تنظیمی دردفترخانه مرقوم موضوعامنتفی گردیده است اما دراعتبارآن تازمان تنظیم سندانتقال اجرائی فوق تردیدی نمی تواندوجود داشته باشدومندرجات آن ازجمله ماده 6آن درزمان اعتبارشان حاکم برروابط قراردادی بین راهنین (مالکین سابق ملک )ومرتهن بوده است 2- ماده 6سند رهنی 18343مقررداشته راهنین قبل ازتصفیه کامل بدهی ناشی ازاین قراردادو فسخ آن بدون موافقت کتبی بانک حق انتقال ویاواگذاری هرنوع حقی ازحقوق خودنسبت به عین یامنافع موردرهن ویاانجام هرگونه معامله رابهرصورت و تحت هرعنوان که باشداعم ازقطعی وشرطی ورهنی وصلح حقوق واقرارووکالت و وصایت واجاره وغیره وبطورکلی هرمعامله یاعمل یااقدامی رانسبت به انتقال یاواگذاری عین منافع موردرهن ونسبت به اصل یامازادازخودسلب نمودندکه باتوجه به مراتب مذکوراساساحقی برای راهنین (مالکین سابق ) دربه اجاره واگذارنمودن موردرهن باقی نبوده تاقائم مقام راهنین دراداره اموال آنان بتواندبه غیرواگذارنمایندبه عبارت دیگردرموردی که برای اصیل حقی وجودنداردبطریق اولی برای قائم مقام وی نیزوجودنخواهدداشت نتیجه آنکه بنظردادگاه اقدام قائم مقام راهنین درتنظیم نوشته ثبت شده تحت شماره 285/14999/140-4/6/1361بدون رعایت مفادسندرهنی 18343 14/9/1352درحکم عمل فضولبودن که چون تنفیذمرتهن رابه همراه ندارد نمی تواندنفوذحقوقی یافته ومنشااثرواستقرارحق برآن باشد3- فتوکپی غیرمصدق نوشته عادی بدون تاریخ ارائه شده ازناحیه مصطفی که حسب ادعای وی مستندابه وکالتنامه رسمی 12542-5/4/1358تنظیمی دردفترخانه 64تهران ازناحیه وکیل مالکین سابق (راهنین تحریریافته نیزصرفنظرازصحت یاسقم آن نمی تواندموثردرمقام باشدزیراقرارگرفتن اموال مالکین ساب ازجمله پلاک ثبتی 372/6933تحت اداره وسرپرستی مرجع قضائی انقلاب اسلامی محملی برای قیام اصیل وبطریق اولی برای وکیل باقی نمی گذاردتاامکان اقدامی حقوقی نظیر تنفیذادعائی فراهم شود4- باتوجه به مراتب فوق دادگاه دعوی آقای مصطفی علیه بانک ملی ایران بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی را(صرفنظرازاینکه به غیرانتقال یافته یاخیر)فاقددلیل اثباتی تشخیص داده ومستندابه مادتین 2و4قانون تجدیدنظرازآرای دادگاههامصوب 1372ونیزماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه بدوی دراین قسمت حکم به بطلان دعوای مزبورمیدهد5- وامادرخصوص دعوای مطروحه ازجانب بانک ملی ایران علیه آقای مصطفی بخواسته خلع یدازیکدستگاه آپارتمان درطبقه چهارم قسمت شمالی جزوپلاک ثبتی 372/6933بخش 2تهران نظربه اینکه دردعوی خلع یدوجوددوجز بایداحرازواثبات شوداول اینکه مالکیت خواهان برمال (حق )مورددعوی محرزباشدودوم آنکه اثبات یدخوانده برمال خواهان بلاجوازیااستیلای خوانده برحق خوانده بنحوعدوان باشد(ماده 308قانون مدنی )وازآنجاکه به دلالت دفترچه مالکیت ملک مویدبه سندانتقال اجرائی 45290-11/2/1364 دفترخانه 149تهران مالکیت بانک ملی ایران برپلاک ثبتی 372/6933بخش 2 تهران وهمچنین بنابه توجیهات بعمل آمده دربندهای 2و3این رای اثبات ید آقای مصطفی بلاجوازتشخیص می گرددلذابه استنادمادتین 2و4قانون تجدیدنظر ازآرای دادگاههامصوب 1372ونیزماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه بدوی دراین قسمت فسخ می گرددوبه استنادموادمرقوم درمتن ونیز ماده 311قانون مدنی حکم به خلع یدآقای مصطفی ازآپارتمان موصوف صادرواعلام می شود.رای صادره قطعی است .
دادرس شعبه 22دادگاه حقوقی یک تهران - عباس اجتهادی

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 92تا93
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
775
تاریخ تصویب :
1372/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :