جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


بتاریخ :18/3/70
دادنامه :260
مرجع رسیدگی :شعبه 47دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان :محسن
خوانده :حسن
خواسته :تقاضای صدورحکم به فسخ سندمعامله اتومبیل
رای دادگاه
خواسته خواهان بطرفیت خوانده فسخ معامله ششدانگ یکدستگاه اتومبیل موضوع سندرسمی شماره 49025مورخ 5/3/1362بعلت عدم مطابقت شماره موتور وشاسی باسندمالکیت ومطالبه واستردادمبلغ پانصدوده هزارریال ثمن مورد معامله می باشدنظربه اینکه اولاخوانده بشرح منعکس دربرگ 18تحقیق و بازجوئی درپرونده کلاسه 65/944شعبه 178دادگاه کیفری دوتهران اقراربه فروش یکدستگاه اتومبیل سواری بخواهان طی سندمرقوم نموده است وچون اتومبیل مزبوربه دلالت محتویات پرونده استنادی کیفری بصورت قطعات جمع آوری گردیده وبه موجب نظریه کارشناس مضبوط درپرونده کیفری مشخصات قطعات بااسنادصادره منطبق نمی باشدوخوانده باابلاغ اخطاریه واستحضار ازموضوع دادرسی دردادگاه حاضرنگردیده ودرقبال اصالت مستندات ابرازی خواهان هیچگونه ایرادواعتراضی ننموده ودفاعی که بطلان دعوی رامدلل سازد بعمل نیاورده است بنابه مراتب دادگاه باتشخیص عدم صحت شرایط مبیع درمعامله درزمان وقوع عقددعوی خواهان راثابت تشخیص ودراجرای مقررات مواد190و422قانون مدنی وماده 357قانون آئین دادرسی مدنی حکم برفسخ معامله ششدانگ یکدستگاه اتومبیل موضوع سندرسمی شماره 49025مورخ 5/3/1362دفترخانه اسنادرسمی شماره 279تهران واستردادمبلغ پانصدوده هزارریال بهاموردمعامله بخواهان صادرواعلام می دارد.رای صادره غیابی وفق مقررات قابل رسیدگی واخواهی دراین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه 47دادگاه حقوقی دوتهران -اسماعیل پور

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 94
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
260
تاریخ تصویب :
1370/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :