جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


بتاریخ : 1/6/1369 پرونده کلاسه : 68/220 شماره دادنامه : 565
مرجع رسیدگی : شعبه 56 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهانها: مجتبی و فرهاد و ربابه ... شهربانو...
خوانده : مصطفی ...بنشانی بازار تجریش ...
خواسته : تقسیم ماترک
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و با تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر فوق دادگاه بتصدیق امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید0
رای دادگاه
خواسته خواهانها به شرح دادخواست تقسیم ماترک و در صورت عدم قابلیت تقسیم فروش ماترک مرحوم علی اکبر .... مشتمل بر یکباب خانه پلاک ثبتی 7/2832 بخش 11 تهران و حقوق صنفی و سرقفلی یکباب مغازه و نوع اجاره نامه رسمی شماره 2323805/9/56 دفترخانه شماره 3 شمیران می باشد نظر به اینکه مطابق گواهی حصر وراثت شماره 731 26/1/66 شعبه 82 دادگاه حقوقی 2 تهران فوت مرحوم علی اکبر .... انحصار وراثت اصحاب دعوی از آن مرحوم محرز است و نظر به اینکه حسب اجاره نامه رسمی مرقوم و پاسخ استعلام ثبتی بشماره 89677 15/6/68 مالکیت مرحوم مورث اصحاب دعوی برماترک مذکور مستقر بوده است و با عنایت به اینکه اظهارنظر در خصوص امکان تقسیم ماترک بین وراث مستلزم جلب نظرکارشناس بوده و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه ثبت شده به شماره 970 19/3/69 ضمن اظهار نظریه عدم قابلیت تقسیم ماترک قیمت مبنای فروش حق کسب و پیشه مغازه مورد اجاره را مبلغ 000/800/48 ریال و عرصه پلاک ثبتی 7/2832 بخش 11 تهران که اعیانی آن دراثر سیل بکلی از بین رفته مبلغ 500/147/25 ریال برآورد نموده است که این نظریه مصون از اعتراض خوانده باقی مانده و اعتراض وکیل خواهانها نیز با توجه به فروش از طریق مزایده خدشه ای به اساس نظریه کارشناس وارد نمی کند و نظریه اینکه مطابق شروط ضمن سند رسمی اجاره فوق الاشعار اصحاب دعوی به قائم مقامی مورث خود حق انتقال مورد اجاره را بغیرندارند و فروش آن از طریق مزایده بدون اذن معجر خلاف مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و حق حقوق وی خواهد بود لذا حقوق صنفی و کسب و پیشه جزء ماترک قابل فروش نیست واز عداد ماترک خارج می گردد و در خصوص باقیمانده ماترک عرصه یک باب خانه به مساحت 65/167 مترمربع به پلاک ثبتی 7/2832 بخش 11 تهران می باشد و حسب اعلام واحد ثبتی مربوطه در رهن بانک ملی ایران قرارداد دادگاه دعوی خوانانها را ثابت تشخیص و طبق مواد300 و 217 قانون امور حسبی حکم به فروش از طریق مزایده و تقسیم ثمن حاصله بین وراث با حفظ حقوق مرتهن صادر می نماید0 رای صادره حضوری است 0
رئیس شعبه 56 دادگاه حقوقی 2 تهران جوادآقایالی

35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
565
تاریخ تصویب :
1369/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :