ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ سیصد و هشتاد و هفت هزار
تومان مصارف جمع آوری و حمل مسکوک معیوب که سابقا توسط بانک شاهنشاهی به
حساب دولت جمع آوری شده و همچنین مخارج تضررات و منافع آن را در گذشته و
آینده از محل ذخیره قران مملکتی محسوب و تادیه نماید و نیز به آن
وزارتخانه اجازه داده می شود نسبت به تبدیل آنچه مسکوک معیوب که جزو وجوه
مخصوصه خزانه موجود باشد مطابق صرفه دولت اقدام نماید یعنی آن را تجدید
ضرب و ذوب و تبدیل به شمش و یا تبدیل به معادل بهاداری از مسکوک صحیح
بی عیب و یا طلا و اسعار خارجی و غیر بنماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)