جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


بتاریخ :8/11/1369
شماره دادنامه :91
مرجع رسیدگی :شعبه 47دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :محمدمهدی باوکالت حسین
خوانده :شهرداری تهران سازمان پارکها
خواسته :مطالبه
رای دادگاه
خواسته وکیل خواهان بطرفیت خوانده مطالبه واستردادمبلغ یک میلیون وپانصدهزارریال بابت مزایده درواحدقایقرانی موضوع آگهی شماره 3014/120مورخ 16/4/1366می باشد.درآگهی فوق الذکرقیدگردیده که داوطلبین می توانندازتاریخ 3/5/1366ازمحلهای ذکرشده بازدیدنموده و پیشنهادات خودراتاپایان وقت اداری روز1/5/1366به دبیرخانه سازمان پارکهاارائه نمایند.نظربه اینکه محتویات پرونده بعلت حادثه خونین مکه معظمه تاریخ تشکیل کمیسیون وانجام مزایده از11/5/66به 14/5/1366 تغییریافته است وموضوع آگهی ونحوه انجام مزایده وسایرشرائط مربوط به آن مجدداآگهی نگردیده وموضوع فوق درجلسه مورخ 8/11/1369درمحضردادگاه نیزموردتاییدنماینده سازمان پارکهاقرارگرفته است بنابه مراتب دادگاه تجدیدمزایده وانتشارآگهی موضوع مزایده راازجمله شرایط لازم در صحت مزایده دانسته وباعنایت به اینکه شرایط مقرره فوق تحقق نپذیرفته لذادادگاه سازمان خوانده رامستحق وجه موردمطالبه ندانسسته وضبط وجه موردادعاراتوسط سازمان خوانده من غیرحق تلقی وباردمدافعات سازمان خوانده ،دادگاه دعوی وکیل خواهان راثابت تشخیص دراجرای مقررات مواد 301و303قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به استردادوپرداخت مبلغ یک میلیون وپانصدهزارریال وجه خواسته درحق خواهان صادرواعلام می دارد.رای دادگاه حضوری است .
رئیس شعبه 47دادگاه حقوقی 2تهران -اسماعیل پور
مرجع :
کتاب :برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 139
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
91
تاریخ تصویب :
1369/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :