جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


دانشگاه تهران

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1341 طبق پیشنهاد شماره 53998 - 27/12/1340 دانشگاه تهران نظر بماده 17 قانون تاسیس دانشگاه آئین نامه انتظامی ذیل را مشتمل بر 43 ماده و 7 تبصره پس از مشاوره و جرح و تعدیل لازم بشرح زیر تصویب نمود.

آئین نامه اجرای ماده 17 قانون تاسیس دانشگاه
بر طبق مدلول ماده 17 اصلاحی قانون تاسیس دانشگاه مصوب 11 آذرماه 1333 مواد ذیل مقرر می شود.
فصل اول - اصول وظائف
ماده اول - استادان دانشگاه در انتخاب روش و طرز تدریس و تعلیم و اظهار نظرهای علمی و فنی مربوط بموضوع دروس و تعلیمات خود آزاد هستند ولی باید دروس خود را بنحوی ترتیب دهند که تدریس و تعلیم برنامه رسمی دانشکده در موعد مقرر پایان پذیرد.
ماده دوم - معلمان دانشگاه مکلفند در ساعات مقرر بر طبق برنامه مربوط برای تدریس حاضر شوند و سایر وظایف مربوط بدانشگاه از قبیل انجام امتحانات و تصحیح اوراق و تکالیف و خدمات و تعلیمات آزمایشگاهی یا بیمارستانی و حضور در شوراها و شرکت در هیاتهای ممتحنه و قبول دعوتهای علمی مربوط بدانشگاه یا دانشکده را طبق مقررات بنحو احسن انجام دهند و نیز باید مراقب تحقیقات و تجسمات آزمایش های علمی بوده و همواره دروس و تعلیمات خود را با پیشرفتهائیکه در رشته های مربوط علوم حاصل شده است منطبق ساخته در بالا بردن سطح دانش و اخلاق دانشجویان بکوشند.
تبصره - مقصود از معلمان دانشگاه مذکور در این آئین نامه عبارتست از استادان و دانشیاران و استادیاران و کادر آموزشی بیمارستانها ( از رئیس درمانگاه ببالا )
فصل دوم - تخلفات انتظامی :
ماده سوم - ارتکاب هر یک از امور ذیل موجب تعقیب و کیفر انتظامی خواهد بود.
1 - تخلف از مقررات دانشگاهی که به تصویب شورای دانشگاه رسیده باشد .
2 - غیبت متوالی یا مکرر بی عذر موجه
3 - تمرد از انجام وظیفه دانشگاهی
4 - غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دانشگاه که بمناسبت وظیفه سپرده بمعلم باشد.
5 - ارتکاب عمدی هر عملی که مخالف حیثیت و سئون دانشگاه باشد.
فصل سوم
ماده چهارم - درجات کیفرهای انتظامی در مورد معلمان دانشگاه و پزشکان بیمارستانی و دستیاران بقرار ذیل است:
1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده خدمت
2 - اخطار کتبی با درج در پرونده خدمت
3 - توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت
4 - کسر مقرری ماهیانه تا یک سوم حقوق از یک ماه تا شش ماه
5 - انفصال موقت از خدمت دانشگاه تاشش ماه
6 - انفصال دائم از خدمت دانشگاه
رئیس دانشگاه و روسای دانشکده ها می توانند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی کیفرهای مندرج در فقرات یک و دو این ماده را اجرا کنند ولی اجرای کیفرهای مندرج در فقرات 3 تا 6 موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی خواهد بود.
تبصره - هر گاه کسی دو توبیخ کتبی در پرونده خدمت خود داشته باشد در مدت یک سال از حق ترفیع یا اضافه حقوق محروم خواهد شد.
ماده پنجم - تخلف از مقررات دانشگاهی که بتصویب شورای دانشگاه رسیده باشد مستوجب مجازات فقره 1 و 2 و 3 و4 از ماده چهارم است.
ماده ششم - غیبت متوالی بی عذر موجه که با وجود تذکر کتبی رئیس دانشکده مدت آن را زائد بر سه ماه باشد در حکم تمرد است و مرتکب آن بهمان مجازات مقرر برای تمرد محکوم میشود و اگر مدت آن بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه باشد مستحق مجازات فقرات 2 و 3 4 ماده چهارم است.
ماده هفتم - تمرد از انجام وظیفه مستوجب مجازات فقرات 3 و 4 ماده چهارم خواهد بود.
تبصره - معلم غائب باید نسبت به معاذیر موجه از قبیل بیماری خود یاقوت یکی از بستگان نزدیک یا پیش آمدهای غیر مترقبه کتباً دانشکده را مطلع سازد والا غیبت او بی عذر موجه تلقی خواهد شد.
ماده هشتم - تمرد از انجام وظیفه که حاکی از سرپیچی از انجام وظیفه بنحو تجری توام با سوء نیت باشد مستوجب مجازات فقرات 5 و 6 از ماده چهارم است.
ماده نهم - تسامح و غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دانشگاه که بمناسبت وظیفه سپرده بمعلم باشد در صورتیکه صرفاً تقصیر اداری بوده و مشمول قوانین جزائی عمومی نباشد مستوجب مجازات فقره 1 تا 4 ماده چهارم است.

ماده دهم - ارتکاب عمدی هر عملی که مخالف با حیثیت و سئون دانشگاه باشد مستوجب مجازات فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده چهارم است .
ماده یازدهم - هر گاه معلمی بواسطه ارتکاب یکی از تخلفات فوق در هیات رسیدگی محکوم شده بعدا در ظرف مدت دوسال از تاریخ خاتمه اجرای حکم اولیه باز مرتکب تخلف اداری شود مجازات او یک درجه بالاتر از مجازاتی است که بدون سابقه محکومیت بمتخلف داده میشد و در صورت تکرار بدون توجه بنوع و تقصیر بمجازات بند ششم ازماده چهارم محکوم میشود.
ماده 12 - اگر معلمی مرتکب تخلفات متعدد شده باشد خواه نسبت به یک یا بعضی از آنها هیات رسیدگی تشکیل شده و هنوز رای قطعی صادر نکرده و یا اینکه اساساً هیات رسیدگی تشکیل نشده باشد بتمام تخلفات او بارعایت تشریفات لازمه در یکجا رسیدگی خواهد شدو شدید ترین مجازاتیکه برای مهمترین تخلف با توجه بدرجات مندرجه در ماده چهارم منظور شده است ) محکوم میشود.
ماده سیزدهم - مجازات شریک تخلف همان مجازات متخلف اصلی است و مجازات معاون بسته بدرجه همراهی و کمک او با مباشر و منوط بنظر هیات رسیدگی است.
ماده چهاردهم - مدت مرور زمان هر یک از تخلفات مذکور در مواد فوق یکسال است هر گاه از تاریخ ارتکاب تخلف مدت یکسال بگذرد و قضیه تعقیب نشده باشد دیگر شخص مورد ایراد از حیث تخلف مذکور قابل تعقیب نخواهد بود.
فصل چهارم - هیات رسیدگی انتظامی و ترتیب رسیدگی و صدور رای
ماده پانزدهم - در صورتیکه رئیس دانشگاه معلمی را مستحق کیفر انتظامی از فقرات 3 ببعد ماده چهارم این آئین نامه بداند موضوع توسط رئیس دانشگاه راسا ( با تصویب شورای دانشگاه) یا در اثر گزارش و بتقاضای رئیس دانشکده مربوط ( با تصویب شورای دانشکده و شورای دانشگاه) طبق مواد ذیل بهیات رسیدگی ارجاع می شود و نیز اگر شورای دانشکده رسیدگی بوضع معلمی را لازم بداند رئیس دانشکده مکلف است موضوع را در دستور اولین جلسه شورا قرار دهد در صورتیکه شورای دانشکده که لااقل با حضور نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در مرکز تشکیل شده باشد رسیدگی بوضع آن معلم را با اکثریت دو ثلث درهیات رسیدگی انتظامی تجویز کند رئیس دانشکده باید مراتب را برئیس دانشگاه گزارش دهد تا موضوع را در شورای دانشگاه مطرح کند.
ماده شانزدهم - اگر بتقاضای رئیس یا شورای دانشکده در ارجاع موضوعی بهئیت رسیدگی ترتیب اثر داده نشور دانشکده مربوط باید مراتب را در شورای دانشگاه طرح و درخواست رسیدگی کند در این صورت در شورای دانشگاه مطرح و طبق نظر آن اقدام خواهد شد.
ماده هفدهم - هیات رسیدگی انتظامی دارای پنج عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل است. پس از تصویب نهائی این آئین نامه شورای هر دانشکده دو نفر استاد بعضویت هیات مزبور با رای مخفی انتخاب و برئیس دانشگاه معرفی می کند پس از وصول معرفی نامه های دانشکده ها رئیس دانشگاه پنج نفر را بعنوان عضو اصلی و پنج نفر را بعنوان عضو علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد انتخاب و معرفی مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.
در آبانماه هر سال دو نفر از اعضای اصلی و 3 نفر از اعضای علی البدل بقید قرعه خارج می شوند و بجای آنها پنج عضو دیگر بترتیب مذکور فوق انتخاب و معین میگردند و پس از انقضاء اولین دو سال از تاریخ انتخاب ده نفر اعضای اولیه اعضائیکه در آبانماه خارج خواهند شد از کسانی خواهند بود که مدت 2 سال ماموریتشان خاتمه یافته باشد.
ماده هیجدهم - در بین اعضای هیات رسیدگی انتظامی اعم از بدوی و تجدیدنظر عضویکه مرتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه آنکه سابقه اش در آن رتبه زیادتر است بریاست محکمه تعیین می شود و جوانترین عضو بسمت منشی هیات معین میگردد.
اداره محکمه و تعیین اوقات جلسات و سایر امور اداری هیات رسیدگی انتظامی بعهده رئیس هیات خواهد بود.
تبصره - دبیرخانه دانشگاه و ادارات و دفاتر تابعه دانشگاه یا دانشکده ها و ادارات و سازمانهای دولتی مکلفند در انجام تقاضا های دادستان و هیات های رسیدگی انتظامی بمنظور کشف تخلف یا تعقیب قضیه و جمع آوری دلائل همکاری لازم را بنمایند. متخلف از این وظیفه طبق مقررات اداری تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده نوزدهم - تکمیل پرونده مقدماتی و جمع آوری دلائل و مدارک بعهده دادستان هیات است دادستان هیات را رئیس دانشگاه در مورد هر پرونده از میان استادان دانشگاه تعیین می کند قبول این ماموریت و همچنین قبول عضویت در هیات های رسیدگی انتظامی الزامی است.
ماده بیستم - دادستان هیات پس از دریافت دستور رئیس دانشگاه دائر بر تعقیب معلمی تحقیقات لازمه
از شخص مورد ایراد و گواهان و مطلعین و سایر اشخاص لازم بعمل آورده دلائل و مدارک مربوط را جمع آوری نموده پس از تکمیل پرونده نظر خود را کتباً بوسیله دبیرخانه دانشگاه بهیات رسیدگی انتظامی تسلیم مینماید در گزارش دادستان باید تصریح شود که شخص مورد ایراد کدام یک از انواع تخلفات اداری را مرتکب شده و عمل او مستلزم چه مجازاتی است.
در صورتیکه عقیده دادستان بر منع تعقیب و یا مشمول مرور زمان باشد و هیات رسیدگی انتظامی نیز با آن نظر موافق باشد پرونده امر بایگانی میشود و در غیر این صورت هیات انتظامی رسیدگی کرده حکم خواهد بود.
ماده 21 - هیات انتظامی منتهی ظرف پانزده روز از تاریخ ارجاع پرونده جلسه مقدماتی تشکیل می دهد سوابق امر را بررسی میکند چنانچه دلائل را برای تعقیب کافی نداند یا موضوع را مشمول مرور زمان بداند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر میکند و نیز میتواند تکمیل تحقیقات را از دادستان بخواهد.
هیات رسیدگی انتظامی میتواند در صورت لزوم نظر یک یا چند نفر کارشناس را جلب کند.
ماده 22 - اگر هیات رسیدگی انتظامی دلائل را برای محاکمه کافی بداند مراتب را در ظرف پنج روز بوسیله دبیرخانه دانشگاه بمتهم بتخلف اداری ابلاغ میکند.
ماده بیست و سوم - متهم بتخلف اداری باید در ظرف ده روز پس از وصول ابلاغ هیات رسیدگی اعتراضات و مدافعات خود را ضمن لایحه کتباً در دو نسخه تهیه و توسط دبیرخانه دانشگاه بهیات رسیدگی انتظامی تقدیم کند.
ماده 24 - پس از وصول لایحه متهم بتخلف اداری یا انقضاء مدت ده روز مذکور در ماده قبل هیات رسیدگی در اولین فرصت جلسه رسیدگی را معین و بطرفین ابلاغ می کند تا در روز و ساعت مقرر حاضر شوند.
ماده 25 - در جلسه رسیدگی که غیر علنی خواهد بود ابتداء گزارش دادستان قرائت و توضیحات شفاهی او استماع مدافعات متهم بتخلف اداره شنیده می شود و چنانچه دادستان توضیح ضروری دیگر نداشته باشد و هیات نیز خود را محتاج اخذ توضیح یا تحقیقات دیگر نداند آخرین دفاع متهم بتخلف شنیده شده ختم رسیدگی اعلام میگردد بعد از اعلام ختم رسیدگی هیات مکلف است فورا داخل درشور شده رای بدهد در صورتی که شور طولانی باشد بروز دیگر محول می شود در هر صورت فاصله بین ختم محاکمه و صدور رای نباید متجاوز از سه روز باشد رای هیات با اکثریت مناط اعتبار بوده و باید در حدود اسناد و مدارک پرونده مستدل و موجه باشد.
ماده 26 - رئیس دانشگاه بوسیله دبیرخانه دانشگاه که حفظ پرونده های انتظامی و ابلاغ اوراق را بعهده دارد نظر هیات رسیدگی را به متهم به تخلف ابلاغ خواهد کرد شخص محکوم علیه می تواند ظرف ده روز ا زتاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر کند. این درخواست بدبیرخانه دانشگاه تسلیم می شود . دبیرخانه تاریخ ورود آن را در دفتر مخصوص ثبت می کند.
تبصره - دادستان نیز می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای با کسب نظر رئیس دانشگاه در صورت قلت مجازات یا برائت درخواست تجدیدنظر کند.
ماده 27 - درخواست تجدیدنظر به اطلاع رئیس دانشگاه می رسد و مشارالیه 3 نفر از افراد منتخب دانشکده های مذکور در ماده 17 بجای سه نفر از اعضاء هیات رسیدگی بدوی که بقرعه در حضور دادستان و متهم بعمل می آید خارج می شوند بعنوان هیات تجدیدنظر انتخاب میکند هیات تجدیدنظر می تواند از معترض یا دادستان توضیحات لازم را بخواهد. رای این هیات که باید طبق ماده 25 صادر شود قطعی و لازم الاجرا است مگر در مورد انفصال دائم از خدمت دانشگاه که باید بتصویب شورای دانشگاه نیز برسد.
تبصره - هیات تجدیدنظر باید در ظرف مدت ده روز بعد از رسیدن تقاضا چه از طرف محکوم و یا دادستان تشکیل گردد.
ماده 28 - اشخاص ذیل صلاحیت عضویت در هیات های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر یا انجام وظائف دادستانی هیات را ندارند:
1 - رئیس دانشکده ئیکه معلم مورد ایراد در آن دانشکده انجام وظیفه کند.
2 - کسی که در دعوای اقامه شده ذینفع باشد
3 - کسانیکه خود یا همسرشان با شخص متهم به تخلف قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
4 - کسانیکه با متهم به تخلف یا اشخاصیکه قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم به تخلف دارند محاکمه حقوقی یا جزائی داشته و یا بطرفیت شخص متهم محکوم شده باشند و از موقع اجراء حکم در امور حقوقی پنجسال و در امور جزائی مدتی را که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
5 - کسی که سابقاً در موضوع ادعای مطرح شده کتباً اظهار عقیده کرده باشد.
ماده 29 - در هر یک از موارد مذکور شخص متهم به تخلف یا دادستان میتوانند بصلاحیت عضو یا هیات اعتراض کنند. چنانچه اعتراض مذکور مورد قبول هیات باشد بجای عضو مردود عضو دیگر تعیین میشود و بجای دادستان نیز دادستان دیگر معین خواهد شد.
هر یک از اعضاء هیات یا دادستان نیز که خود را بیکی از جهات فوق مردود بدانند باید ا زرسیدگی و اظهارنظر امتناع نموده مراتب را برئیس هیات گزارش دهد تا بجای او شخص دیگری تعیین گردد.
ماده 30 - اعضای هیات های بدوی یا تجدیدنظر حق غیبت از جلسات محاکمه و جلسات مشاوره را ندارند در صورت داشتن عذر موجه باید قبلاً رئیس هیات را از عدم حضور و غیبت کتباً مستحضر نمایند.
ماده 31 - هر گاه یکی از اعضای هیات های بدوی یا تجدیدنظر بدون عذر موجه غیبت نمایند توبیخ کتبی و برای دفعه دوم بمحاکمه دعوت خواهند شد و همچنین خودداری اعضای هیات از دادن رای یا تاخیر در صدور رای زائد بر مدت مقرر و همچنین عدم رعایت مقررات در اعداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقیب مطابق آئین نامه و مقررات در دانشگاه خواهد بود.
به تخلفات رئیس و اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر بدون حضور خود متخلف در شورای دانشگاه رسیدگی میشود شورای دانشگاه میتواند هیاتی مرکب از سه نفر از میان خود انتخاب کند تا بموارد تخلف رسیدگی کرده گزارش امر را بشورا تقدیم کند.
ماده 32 - در تمام مواردیکه مطابق این آئین نامه اقدام و اظهارنظری بعهده شوراهای دانشگاه یا دانشکده محول است اتخاذ تصمیم برای مخفی خواهد بود.
ماده 33 - اجرای احکام قطعی هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر با رئیس دانشگاه خواهد بود.
ماده 34 - اخطارها و احکام هیات های رسیدگی به آخرین اقامتگاه قانونی شخص متهم به تخلف یا محکوم که در پرونده کارگزینی خود تعیین نموده است ابلاغ میشود. هر یک ا زمعلمان و کارمندان و خدمتگزاران دانشگاه مکلفند اقامتگاه قانونی خود را باداره کارگزینی دانشگاه و همچنین هر وقت آن را تغییر دادند اقامتگاه جدید خود را کتباً اطلاع دهند و الا آخرین محل اقامت ایشان اقامتگاه او محسوب خواهد شد و ابلاغ اوراق در آن محل ابلاغ قانونی محسوب میشود و چنانچه ابلاغ باید در خارجه بعمل آید بوسیله مقامات کنسولی و وزارتخارجه اقدام خواهد شد.
در صورتیکه محل اقامت معرفی شده خارج از مرکز باشد در داخله حداکثر یک ماه و در خارج از ایران حداکثر سه ماه بهر یک از مواعد مقرر در این آئین نامه اضافه خواهد شد.
فصل پنجم - مقررات مخصوصه
ماده 35 - معلمی که به محاکمه اداری دعوت میشود نباید از شغل خود معلق شود مگر در صورتیکه دادستان موقتاً بقاء معلم متهم بتخلف را در خدمت مقتضی نداند که در این صورت لازم است نظریات موجه خود را بهیات رسیدگی تقدیم و تعلیق معلم را تا ختم رسیدگی از هیات تقاضا کند. هیات رسیدگی انتظامی مکلف است در این باب مقدمتاً مشاوره نموده و راجع برد یا قبول تقاضا دادستان قرار مقتضی صادر کند.
هیات رسیدگی انتظامی نیز میتواند لذی الاقتضا قرار تعلیق موقت را صادر کند.
تبصره - ایام تعلیق معلمی که طبق این آئین نامه موقتاً از شغل خود معلق میشود در صورت صدور حکم بر برائت او از تخلفات انتظامی و یا عدم محکومیت بمجازات مستلزم محرومیت از مقرری دانشگاهی باشد جزء دوره خدمت رسمی محسوب میشود معلم مزبور حقوق آن مدت را دریافت خواهد کرد و باید بشغل سابق خود دعوت شود.
ماده 36 - هر گاه در ضمن رسیدگی به تخلفات انتظامی معلوم و کشف شود که شخص مورد ایراد مرتکب جنحه یا جنایتی نیز شده است هیات در ضمن صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را برئیس دانشگاه اطلاع داده پرونده را به دبیرخانه اعاده میکند. هیات رسیدگی انتظامی برای صدور رای منتظر نتیجه قطعی از محاکم عمومی می شود و در هر حال تبرئه متهم از حیث جرائم عمومی مانع رسیدگی و صدور رای هیات رسیدگی از لحاظ تخلف انتظامی نخواهد بود.
ماده 37 - در مورد ماده قبل هر گاه متهم در محاکم عمومی صالحه بجنایت محکوم شود و یا نتیجه اجرای حکم محکمه مستلزم انفصال دائم از خدمات دولتی و مملکتی باشد اعم از اینکه در حکم محکمه تصریح شده و یا مورد از موارد مجازاتهای تبعی بوده باشد هیات رسیدگی پس از وصول پرونده از محاکم مزبور تشکیل جلسه میدهد و چون حق استخدام معلم سلب شده است برعایت حکم محکمه عمومی بدون رسیدگی بتخلفات انتظامی او پرونده را ختم و نتیجه را به رئیس دانشگاه اعلام می کند.
ماده 38 - در مورد ماده 36 در صورتیکه متهم در محاکم صالحه عمومی بیکی از جنحه هائیکه تبعاً یا بصورت مجازات مکمل مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد محکوم شود مادام که مدت محرومیت منقضی نشده به تبع حکم محکمه عمومی از لحاظ اینکه حق استخدام معلم برای مدت معینی سلب گردیده هیات رسیدگی انتظامی رسیدگی را موقوف میدارد و پس از انقضاء مدت محرومیت بتقاضای معلم یا دادستان تشکیل جلسه داده و بتخلفات رسیدگی میکند. رای هیات در این دوره از تاریخ ختم مدت محرومیت قابل اجراست و تا موقعیکه از طرف هیات رسیدگی تعیین تکلیف نشده بصرف اینکه مدت محرومیت منقضی گردیده نمیتوان چنین شخصی را بخدمت دانشگاه دعوت کرد.
ماده 39 - در مورد ماده 36 اگر حکم محکمه عمومی بر محکومیت متهم بامر جنحه بوده ولی مطابق قانون نتیجه حکم مستلزم انفصال دائم یا محرومیت موقت از خدمت دولت نباشد هیات رسیدگی پس از صدور حکم قطعی محاکم صالحه و اجراء آن تشکیل جلسه داده و بتقصیرات اداری معلم رسیدگی و رای مقتضی طبق این آئین نامه صادر خواهد شد.
حکم هیات رسیدگی از تاریخ خاتمه مجازات حکم محکمه عمومی قابل اجراء است.
ماده 40 - تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مربوط با همیت و کیفیت و کمیت تخلف بوده و بسته بنظر رسیدگی انتظامی است.
ماده 41 - بتخلفات دبیران و معلمان و حق التدریس بگیر و کادر آموزشی بیمارستانها ( از رئیس درمانگاه بپائین) با نظر روسای دانشکده و اسناد مربوطه دانشکده در محکومه اداری آن دانشکده مرکب از سه نفر استاد بانتخاب رئیس دانشکده رسیدگی می شود و رای آن محکمه قطعی است ولی اعمال مجازاتهای جزء یک تا سه ماده چهارم این آئین نامه بدون ارجاع بمحکمه اداری از اختیارات رئیس دانشکده است.
ماده 42 - جریمه فیبت متوالی کمتر از یک ماه یا غیبت مکرر بی عذر موجه که بدون نظر هیات رسیدگی و خودبخود تعلق خواهد گرفت معادل حقوقی است که بنسبت مقرری ماهیانه و تعداد ساعات کار کارمند که از طرف دانشکده تعیین میشود بمدت تخلف تعلق میگیرد.
دانشکده موظف است در دهه اول هر ماه ساعت غیبت بدون عذر موجه ماه قبل کارمندان و معلمان خود را بحسابداری دانشکده ارسال دارد.
ماده 43 - این آئین نامه که دارای 43 ماده و 7 تبصره است و در شورای دانشگاه بتصویب رسیده است در جلسه 11 /1/1341 هیات وزیران نیز مورد تصویب واقع گردیده لازم الاجراء خواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5009
تاریخ تصویب :
1341/01/11
تاریخ ابلاغ :
1341/03/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :