جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 2804 27/2/41
وزارت کشاورزی
(در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی مواد ذیل تصویب میشود: )
نقل از شماره 5030 بتاریخ 1/3/41
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/341 بنا بپیشنهاد شماره 599 ر ص 20/1/41 وزارت کشاورزی در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ( مصوب 19/10/40) مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده 1) - سهمیه دولت در املاک مشاع باید قبلا افراز شود و برای انجام این منظور سازمان اصلاحات ارضی موظف است قبل از تنظیم سند انتقال به زارعین مراتب را خواه از طریق الصاق آگهی در محل و خواه از طریق اخطار باطلاع مالکین مشاع برساند. مالکین مشاع موظفند در ظرف پنج روز از تاریخ الصاق آگهی در محل و یا تاریخ دریافت اخطاریه کتبی توافق یا عدم توافق خود را نسبت بعمل افراز بسازمان اصلاحات ارضی منطقه مربوطه اطلاع دهند.
ماده 2 ) در صورتیکه مالکین مشاع توافق به افراز ننمودند مامورین سازمان اصلاحات ارضی نقشه افرازی را تهیه و در کمیسیونی مرکب از طریق قرعه کشی اقدام به تعیین سهم دولت نموده و مراتب را باطلاع مالکین مشاع خواهند رسانید.
ماده 3) هر یک از مالکین مشاع حق دارند به ا فراز مذکور در ماده 2 اعتراض نمایند اعتراضات واصله در کمیسیونی مرکب از دادستان و رئیس سازمان اصلاحات ارضی منطقه و رئیس کشتورزی محل مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رسیدگی های لازم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان رسمی و هر گاه کارشناس رسمی در محل نباشد با جلب نظر کارشناسان غیر رسمی رای خود را در موضوع افراز و تعیین سهم دولت صادر نمایند. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است و ادارات ثبت مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند.
ماده 4) هر گاه اشخاصی که حق اعتراض دارند در ظرف مدت مقرر در ماده 1 اعتراض نکنند تعیین سهم دولت به ترتیبی که در ماده مذکور مقرر شده قطعی است و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 5 ) دولت مکلف است مجوز این تصویب نامه قانونی را از مجلسین کسب نماید.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :