جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 1542 1/3/41
نقل از صفحه 5034 - 7/3/41
شماره 930 ر ت - 11/2/1341
نظر بماده 16 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب دیماه 1315 هیات وزیران در جلسه مورخ 8/2/1341 به پیشنهاد شماره 381 / 7- 19/1/1341 وزارت دادگستری نظامنامه راجع بطرز تشکیل و اداره امور دفتر سرپرستی دادسراها را بشرح زیر تصویب نمودند :
1 - وزارت دادگستری مجاز است وجوه متعلق بصغار و مجانین و غائب مفقودالاثر و اشخاص و مجهول الوارث را که بطور امانت در صندوق اداره امور سرپرستی دادسرا ها موقتا نگاهداری میشود مادام که وجود مزبور از طرف نماینده قانونی اشخاص فوق الذکر مطالبه نشده در حساب سپرده بانک ملی ایران تودیع و سود حاصل را بمصرف هزینه های مربوط بپرداخت حق الزحمه کارکنان غیرمستخدم ادارات مزبور برساند.
2 - در افتتاح حساب سپرده مزبور وزارت دادگستری ترتیبی خواهد داد که بمحض مطالبه وجوه تودیع شده از طرف اشخاصی که قانونا مجاز در تصرف آن میباشد وجوه متعلق به صغار و مجانین و غائب مفقودالاثر در اختیار نماینده قانونی آنان قرار گیرد.
3 - آن قسمت از نظامنامه شماره 2782 - 3/7/16 هیات وزیران که مغایر با مقررات این نظامنامه میباشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :