جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


نقل از صفحه 5034 - 7/3/41
شماره 10262 14/3/41
تبصره اضافی به نظامنامه دفاتر اسناد رسمی
تبصره زیر بماده 14 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی اضافه میشود:
تبصره - سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی به محلی که اداره کل ثبت تعیین و دستور میدهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند.
وزیر دادگستری - نورالدین الموتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :