جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 10163 13/3/41
تبصره زیر بماده 10 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی اضافه میشود:
تبصره - سردفتران میتوانند با اجازه اداره کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینه خود چاپ نمایند.
وزیر دادگستری - نورالدین الموتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :