جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


بتاریخ :17/3/1373
شماره دادنامه :205
مرجع رسیدگی :شعبه 46دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :رضا
خوانده : علی
خواسته :خلع ید
رای دادگاه
دعوی خواهان علیه خوانده صدورحکم به خلع یدازدوباب قهوه خانه موضوع سندرسمی می باشدکه به شماره 9081-9/7/1345دفترخانه 174تحت عنوان اجیرنامه بین طرفین تنظیم گردیده که بابررسی دلایل ومدارک ابرازی مدعی و رسیدگی به ادله مدعی علیه قطع نظرازاینکه سندرسمی 9081-9/7/1345 دفترخانه 174تهران سندرسمی اجاره است وتصرفات خوانده استیجاری می باشد که باتوجه به اینکه مورداجاره نیزمحل کسب وکاراست قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356برآن حاکمیت داردکه دعوی ازاین جهت مردوداست نظربه اینکه خواهان خودبه عنوان مستاجرکل وبه اتکاسندرسمی اجاره شماره 7463-1/8/1348دفترخانه شماره 342تهران جزئی ازمورداجاره خودرابه موجب اجیرنامه مزبوربه خوانده واگذارکرده است اساساپس ازانقضامدت اجاره نسبت به این قسمت ازمورداجاره که منتقل کرده است سمتی نداردتا محق به طرح دعوی باشدبنابراین دعوی مطروحه ازاین حیث نیزقابلیت استماع نداردومردوداعلام می گردد.رای صادره حضوری بوده وظرف 20روزقابل تجدید نظردرمحاکم حقوقی یک تهران می باشد
رئیس شعبه 46دادگاه حقوقی 2تهران - عزیزپور

مرجع :
کتاب : برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 142
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
205
تاریخ تصویب :
1373/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :