جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 3133 13/4/41
بمنظور اجرای مواد 18 و 19 لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی بموجب ماده 24 همین قانون آئین نامه زیر تنظیم و بموقع اجراء گذارده میشود.
ماده 1 - کلیه سازندگان تهیه کنندگان و فروشندگان که مواد خوردنی و آشامیدنی را در ظروف بسته بندی شده یا سربسته بمعرض فروش میگذارد موظفند ترکیب مواد محتوی و مقدار هر یک از مواد متشکله را با خط خوانا در روی ظروف و بسته های مربوطه قید نمایند.
ماده 2 - خورده فروشان موظفند کالای خود را در ظروف اصلی که دارای مشخصات نامبرده فوق باشد بفروش رسانند و چنانچه بخواهند کالای خود را در ظروف دیگری نگاهداری و بفروش رسانند بایستی روی ظروف محتوی کالا مواد متشکله را با خط خوانا قید نمایند.
ماده 3 - سازندگان و تهیه کنندگان مواد غذایی که مایل نباشند ترکیب مواد محتوی مقدار هر یک از مواد متشکله را روی ظروف بسته بندیهای خود بنویسند مکلفند صورت مواد متشکله را به بهداری شهرداری و یا هر مرجع دیگری که وزارت بهداری تعیین نمایند ارسال و تقاضای اخذ پروانه نمایند و در صورت صدور پروانه موظفند شماره و نام صادر کننده پروانه را روی بسته بندی با ظروف قید نمایند.
ماده 4 - آگهی های تبلیغاتی مواد خوردنی و آشامیدنی بایستی پس از تصویب بهداری شهرداری و یا هر مرجع دیگری که وزارت بهداری تعیین نماید منتشر گردد.
ماده 5 - متخلفین از مواد فوق طبق مواد 18 و 19 قانون مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
از طرف بهداری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :