جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 30726 4/7/41
اداره نظارت بر بیمه و حمل و نقل
رونوشت تصویبنامه شماره 27430 رت - 4/10/40 هیات وزیران که اصل آن بشماره 70919 - 4/10/40 وزارتی ثبت شده است.
وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/10/40 بنابرپیشنهاد شماره 10318 مورخ 9/9/1340 وزارت بازرگانی در تعقیب تصویبنامه قانونی شماره 16952 رت مورخ 11/6/340 مربوط بتاسیس انبارهای عمومی تصویب نمودند که مواد 4/8/10 زیر جایگزین مواد 4/8/10 تصویب نامه قانونی مزبور میشود.
ماده 4 - انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگاهداری کالاهای سپرده و جبران خسارت وارده به آن نامیزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع میبانشد در صورتیکه خسارت جزا وارد شده میباشد مسئولیت انبار در حدود خسارت وارده و بنسبت ارزش اظهار شده میباشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته بندی و قوه قاهره ( فورس ملژور) نمیباشد.
ماده 8 - ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتوانند به بقیه طلب خود به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند.
ماده 10 - دارنده برگ وثیقه میتواند در صورتی که اولین ظهرنویسی در دفتر انبار بثبت رسیده باشد ده روز پیش از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست نماید در اینصورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومی اعلام نموده و اقدامات اجرائی را بر طبق مقررات مربوطه به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نیز دارد اقدام بفروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد شد.
تبصره 1 - مقررات مذکور در ماده 113 مکرر آئین نامه اجراء اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه و انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه مینماید نیز لازم الرعایه خواهد بود.
تبصره 3 - چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یکماه از تاریخ سررسید تقاضای اجراء ننماید حق مراجعه او به ظهرنویسان قبلی نسبت ببقیه طلب موضوع ماده 8 این قانون ساقط خواهد شد.
تبصره 4 - در موردی که کالای مورد وثیقه بر طبق قوانین گمرکی و آئین نامه های اجرائی آن بفروش میرسد اداره گمرک پس از برداشت مطالبات خود مازاد فروش را در صندوق انبار عمومی تودیع خواهد نمود که بترتیب مذکور تبصره 3 این ماده بذوی الحقوق پرداخت نماید.
مجوز قانونی تصویبنامه فوق پس از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد شد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5134
تاریخ تصویب :
1340/10/03
تاریخ ابلاغ :
1341/07/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :