جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


بتاریخ دوم مهرماه 1341 شمسی
نقل از شماره 5174 - 24/7/41 روزنامه رسمی
شماره 12116 15/8/41
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/7/41 بنا به پیشنهاد شماره 19954 - 22/7/41وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی در اجرای لایحه قانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 مقررات زیر را تصویب نمودند.
1 - جمله ذیل به تبصره 5 ماده 2 لایحه قانونی اصلاحات ارضی اضافه میشود:
مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره میباشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
2 - تبصره 7 و 8 بشرح زیر بماده 2 لایحه قانون اصلاحات ارضی افزوده میشود.
تبصره 7 - ا زتاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی ( نوزدهم دیماه 1341) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دیماه 1341 بمراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره- دفتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت بدهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
3 - تبصره بند الف ماده 12 لایحه قانون اصلاحات ارضی حذف و تبصره مزبور بجای آن تصویب میشود .
تبصره بند الف ماده 12 در مواردیکه طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت بطریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
4 - تبصره زیر ذیل ماده 29 لایحه قانون اصلاحات ارضی اضافه میشود
در مورد املاکی که طبق این قانون بدولت منتقل میشود بقایای هزینه های ثبتی از وجود نقدی که بمالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.
5 - ماده 33 لایحه قانونی اصلاحات ارضی بطریق زیر اصلاح میشود
رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی بمامورین اصلاحات ارضی محول میشود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
6 - وزارت دادگستری و کشاورزی و کشور مسئول اجرای این تصویبنامه هستند.
7 - دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :