جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


نقل از صفحه 5180 - 1/9/41
شماره 2859/4 13/8/41
وزارت دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/8/41 بنا بپیشنهاد شماره 8/41610 ، 14/6/1341 وزارت دارائی مقررات زیر را در اصلاح و تکمیل تصویبنامه های شماره 6384 - 3/4/41 و 6410 - 3/4/41 تصویب نمودند.
1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و دستگاههای تابعه آنها مکلفند کارمندانی را که دارای شصت سال سن هستند و یا در آتیه دارا خواهند شد بدون استثناء بازنشسته نمایند.
2 - نسبت بکارمندانیکه دارای سی سال سابقه خدمت و کمتر از شصت سال سن هستند بر طبق تبصره شش قانون راجع باصلاح بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان مصوب تیرماه 1337 رفتار خواهد شد.
3 - احکام بازنشستگی کارمندان مشمول ماده 2 این تصویبنامه که بموجب تصویبنامه شماره 6384 - 3/4/41 صادر گردیده اعم از اینکه حکم برقراری حقوق بازنشستگی آنها صادر شده و یا نشده باشد قطعی است کسانیکه هنوز احکام بازنشستگی آنها صادر نگردیده ولی در تاریخ 3/4/41 دارای سی سال سابقه خدمت بوده اند اجبارا بازنشسته خواهند شد مگر آنکه ادامه خدمت آنان ضروری تشخیص گردد برای اینکه در تشخیص ضرورت ادامه خدمت این طبقه تبعیضی رخ نداده و تسریع در کار بشود وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و دستگاههای تابعه آنها مکلفند در ظرف مدت دو ماه صورت کارمندانی را که ادامه خدمت آنها را ضروری میدانند به هیات رئیسه شورایعالی اداری اطلاع دهند وهیات رئیسه شورایعالی اداری در ظرف 4 ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد باید نظر خود را نفیا یا اثباتا اطلاع دهد عدم اطلاع بمنزله قبول پیشنهاد خواهد بود.
4 - شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاصی هستند نسبت بکارمندان رسمی دولت طبق مقررات این تصویبنامه و نسبت بسایر کارکنان خود بر طبق مقررات استخدامی آن موسسه رفتار خواهند کرد.
5 - پرداخت هر نوع حقوق و مزایا بکارمندان بازنشسته باستثناء حقوق و مزایای آقایان وزراء و معاونین وزارتخانه ها و استانداران و فرمانداران کل سفرای کبار - نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رئیس کل بانک مرکزی مدیر کل بانک ملی ایران و حق التدریس و حق الوکاله وکلای دادگستری و حق الزحمه کارشناسان و ممیزی املاک مزروعی و مستغلات و محاسبات قسم خورده و حق حضور در هیاتهای مدیره و مجامع عمومی و هیات نظارت و بازرسی موسسات مالی دولت ( با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) ممنوع خواهد بود.
6 - کلیه مقررات مغایر این تصویبنامه لغو میشود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
امضاء 28928 - 8/8/41 رب
رونوشت جهت اطلاع و اجراء بوزارت دادگستری را ابلاغ میگردد
از طرف نخست وزیر - امضاء دکتر محمد باهری
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :