جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 13061/6 4/9/41

وزارت دارائی
هیات وزیران در جلسه 7/8/1341 بنا به پیشنهاد شماره 1990/م 23/7/41 وزارت دارائی نمودند.
(1) بمنظور تمرکز کلیه امور مالی و اقتصادی اعم از امور مربوط به وزارتخانه ها ادارات سازمان برنامه - شرکتهای دولتی باستثنای وزارت بازرگانی و شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران دو نمایندگی مالی و اقتصادی در واشنگتن وین تاسیس میگردد.
(تبصره) امور بازرگانی خارجی و بازار مشترک مستثنی است.
2- نمایندگی مالی و اقتصادی در واشنگتن وین تحت نظر وزیر دارائی انجام وظیفه نموده سازمان آنها تابع وزارت دارائی و بودجه آنها از طرف وزارتخانه تامین و پرداخت میگردد.
انتخاب روساء نمایندگیهای نامبرده و تغییر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیات دولت خواهد بود.
3 - نمایندگی مالی واقتصادی واشنگتن عهده دار کلیه امور مالی و اقتصادی دولت و دستگاههای مصرحه در ماده 1 در مملکت آتازونی آمریکا و کانادا بوده و در صورت ضرورت میتوانند امور مربوط بسایر ممالک امریکا را به این نمایندگی مراجعه نمایند ولی انجام این امور از طرف نمایندگی محدود به امکانات خواهد بود.
4 - نمایندگی مالی و اقتصادی بن عهده دار کلیه امور مالی و اقتصادی دولت و دستگاههای مصرحه در ماده 1 در ممالک انگلستان - فرانسه - آلمان غربی - ایتالیا - بلژیک - هلند - سوئیس - اطریش بوده ادارات میتوانند امور مربوط بسایر ممالک اروپا را باین نمایندگی مراجعه نمایند ولی انجام این امور از طرف نمایندگی در حدود امکانات خواهد بود.
5 - وظیفه نمایندگیهای نامبرده انجام مراجعات کلیه - ادارات وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی در مقابل دولبتهای نامبرده و سازمان های بین المللی مالی و اقتصادی مقیم ممالک نامبرده بوده وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و سازمان های دولتی میتوانند مستقیما با نمایندگی های نامبرده مکاتبه وانجام کارهای خود را بخواهند و انجام آن کارها بعهده این نمایندگیهاست - شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران هم می توانند به این نمایندگی ها مراجعه نمایند.
تبصره - نمایندگی های مالی و اقتصادی و نمایندگان وزارت بازرگانی و بازار مشترک در انجام وظایف خود تشریک مساعی خواهند کرد.
6 - نمایندگیهای نامبرده نسبت بکلیه مراجعات مربوط باحتیاجات بازرگانی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی اقدام خواهند نمود. ولی اتخاذ تصمیم نسبت باین معاملات با سازمان ها و ادارات و وزارتخانه های سفارش دهنده و یا خریدار است و مسئولیت معاملات بعهده دستگاههای ذینفع خواهد بود.
7 - نمایندگیهای نامبرده بر طبق بودجه مصوب خود می توانند کارمندان موقت که تابعیت دولت ایران و یا دولت آمریکا را در واشنگتن و دولت آلمان غربی را در بن داشته باشند استخدام نمایند و مشاورینی برای خدمت معین بدون بملیت بپذیرند قرارداد خدمت این کارمندان موقت محدود به یک سال و ممکن است تجدید شود ولی مشاورین برای انجام خدمت معین پذیرفته میشوند و مدت خدمت آنها باید ضمن قرارداد معین و محدود شده باشد.
8 - حقوق و مزایای کارمندان و سایر ارقام هزینه در آمریکا بدلار و در بن به مارک حواله شده وهیچ نوع پرداخت ریالی بکارمندان اعم از رسمی و موقت نخواهد شد ومیزان حقوق و مزایای هر کارمند محدود به رقم مصوبه در بودجه و مشخص شده در حکم انتصاب و یا قرارداد خواهد بود.
تبصره - هزینه مسافرت کارمندان مطابق نرخ واقعی حمل و نقل وسیله ایکه مورد استفاده قرار گرفته با رعایت شان مامور پرداخته خواهد شد و هزینه روزانه از قرار 30/25/20 دلار در آمریکا یکصد مارک 80 مارک و 60 مارک مطابق شان مامور پرداخته میگردد.
9 - هزینه پذیرایی اعتباری است باختیار رئیس نمایندگی که مطابق اسناد خرج و یا دستور پرداخت که از طرف شخص رئیس نمایندگی و در غیبت مشارالیه از طرف قائم مقام او تنظیم شده باشد قابل پرداخت است.
10 - وزارتخانه ها و دستگاهها و سازمان های مشمول این تصویبنامه نمیتوانند برای انجام ماموریتهای مالی و اقتصادی و انجام معاملات خود هیچکس را بحوزه صلاحیت این دو نمایندگی اعزام دارند مگر آنکه اعزام نماینده از طرف نمایندگی خواسته شده باشد و مامورین نامبرده تحت نظر و دستور نمایندگی انجام وظیفه نمایند.
11 - کسانیکه برای مطالعات مالی و اقتصادی بحوزه ماموریت این دو نمایندگی اعزام میشوند باید مرتبا نمایندگی را از جریان کار و مطالعات خود مستحضر نمایند و اگر نمایندگی ادامه توقف کسی را غیرمفید و غیرضروری میداند و یا امور اعزامی را غیرصالح برایاین مطالعات تشخیص میدهد مراتب را بوزارت دارائی اطلاع خواهد داد.
12 - وزارت دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی است و مجوز قانونی آن را بلافاصله بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد کرد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است

33907 / 1 - 23/8/41 از طرف نخست وزیر
رونوشت جهت اطلاع و اجراء وزارت دادگستری ابلاغ میگردد
از طرف نخست وزیر
رونوشت شرح فوق باداره حقوقی ارسال میگردد
از طرف وزیر دادگستری
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5189
تاریخ تصویب :
1341/08/07
تاریخ ابلاغ :
1341/09/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :