جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 29489/4 26/8/41
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/8/41 بنا به پیشنهاد شماره 26889/4 - 30/7/41 وزارت دادگستری و باتکاء ماده 21 آئین نامه مورخ 11/4/39 سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی تصویب نمودند که بند الف ماده 5 و نیز ماده 20 آئین نامه سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مصوب 11/4/39 لغو و بجای آن مقررات زیر بموقع اجراء گذارده شود:
الف - هیات مدیره از پنج نفر کارمندان قضائی وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود.
ماده 20 - از اول سال 41 به بعد هر سال از سود ویژه روزنامه رسمی مبلغی بماخذ ده درصد سود ویژه بین اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و کارمندان دفتری و سرممیز و کارگران و خدمتگزاران بنا به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب وزیر دادگستری بعنوان پاداش تقسیم و بقیه بمصرف توسعه تشکیلات روزنامه خواهد رسید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5190
تاریخ تصویب :
1341/08/12
تاریخ ابلاغ :
1341/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :