جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


بتاریخ :25/11/72 دادنامه :922-72
مرجع رسیدگی :شعبه 44 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :1- اداره حج و اوقاف وامورخیریه 2-آقای محمود
خوانده :محمدعلی
خواسته :فسخ سندرسمی اجاره
رای دادگاه
درخصوص خواسته وکیل خواهان دائربه فسخ سندرسمی اجاره شماره 65773 مورخ 17/10/1359دفترخانه شماره 231تهران والزام خوانده ردیف اول به تنظیم سندرسمی اجاره یک باب مغازه شماره یک واقع درطبقه سوم پاساژو تعیین اجاره بهای جدیدتوسط کارشناس ،اولادرخصوص دعوی فسخ سنداجاره فوق الذکرواجاره شماره 145759مورخ 23/7/1369دفترخانه شماره 129تهران آقای قاسم مستاجرکل ،قسمتی ازمورداجاره راطبق شرایط اجاره نامه تنظیمی بامتولی موقوفه به خوانده ردیف اول انتقال داده وبه موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شماره 9مورخ 10/3/1355انتقال قسمتی از مورداجاره توسط مستاجرکل به مستاجرجزموجب قطع رابطه حقوقی آنان پس از انقضامدت اجاره وتحقق رابطه استیجاری بامالک می گرددومدت اجاره نامه اخیرالذکرمنقضی گردیده است وبه موجب ماده 7و8قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356پس ازانقضامدت اجاره هریک ازموجریامستاجرذیحق دراقامه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی اجاه می باشندعلهیذادعوی وکیل متولی موقوفه دراین دوقسمت ثابت تشخیص به استنادموادیادشده الف :حکم به فسخ سندرسمی اجاره شماره 65773مورخ 17/10/59دفترخانه شماره 231تهران نسبت به موردتصرف خوانده ردیف اول راصادرواعلام می نمایدب :خوانده ردیف اول رابه تنظیم سندرسمی اجاره باخواهان (متولی موقوفه )طبق شرایط موردتوافق وسایرشرایط متعارف ومرسوم دراجاره نامه هاجهت شغل تولیدی کفش بااجاره بهای ماهانه 6000ریال محکوم می نمایدمقررات ماده 9قانون مذکوردرموردمستنکف ازاجرای حکم لازم الرعایه است ثانیادرمورددعوی تعیین اجاره بهای جدیدتوسط کارشناس نظریه اینکه تنظیم سندرسمی اجاره بین مستاجرجزطبق مقررات قانون وشروط اجاره نامه کل صورت گرفته ومالک یامتولی قائم مقام موجرسندرسمی مزبورمی باشندوتعیین اجاره بهای جدیدکه نتیجه همان تعدیل وتجدیدنظردرمیزان اجاره بهاست حسب مفادماده 4قانون روابط موجرمستاجرمصوب سال 56ازجمله مستلزم انقضامدت 3سال ازتاریخ استفاده مستاجرازعین مستاجره می باشدوباعنایت به تاریخ تنظیم سندرسمی اجاره که درتاریخ 23/7/69بوده ولحاظ تاریخ تقدیم دادخواست مدت مزبور منقضی نگردیده است ورای هیئت عمومی نیزبیش ازاین دلالت نداردکه رابطه استیجاری سابق قطع وبین مالک ومستاجرجدیدرابطه استیجاری برقرارمی گردد وبراین اساس موجر(مستاجرکل )ذینفع درتقدیم دادخواست درخصوص رابطه منعقده پس ازانقضامدت نیست لیکن رابطه ای که صحیحاایجادگردیده متولی موقوفه راماخوذبه رعایت مندرجات آن ازاین حیث می نمایدعلیهذادعوی مطروحه دراین قسمت غیرثابت تشخیص وبه دلیل عدم تحقق شرط مندرج درماده 4فوق الذکرقراررددعوی وکیل خواهان صادرواعلام می گردد.رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری ونسبت به خوانده دوم غیابی است مهلت تجدیدنظرازرای ظرف 20روزازتاریخ ابلاغ است دردادگاه حقوقی یک تهران بعمل خواهدآمد.
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 142تا143
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
922
تاریخ تصویب :
1372/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :