جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 13712/6 13/9/41
وزارت دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/8/41 بنا به پیشنهاد شماره 28861 - 28/8/41 وزارت دارائی و در تکمیل قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند 1335 مواد زیر را تصویب نمودند.
ماده 1 - وزارت دارائی میتواند در صورت عدم قدرت وراث بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات بر ارث بطور نقد یا باقساط هر یک از اموال غیرمنقول مندرج در اظهارنامه وراث را که بمصلحت تشخیص دهد بجای مالیات بر ارث بقیمت مذکور در اظهارنامه قبول نمایند در این صورت دفاتر اسناد رسمی بر حسب اعلام وزارت دارائی مکلف بتنظیم سند انتقال میباشند و اگر مودی از امضای سند انتقال خودداری نماید اداره اجراء نیت از طرف او سند را امضاء خواهد کرد.
تبصره 1- مفاد این ماده نسبت بمالیتهائی که قبل ازاجرای این تصویبنامه قطعیت یافته هنوز وصول نگردیده نیز قابل اجرا است منتهی اعم ازاینکه در اظهارنامه ذکر قیمت شده یا نشده باشد ملک بقیمت روز توسط وزارت دارائی ارزیابی و ماخذ تصفیه حساب قرار خواهد گرفت و رقمی که وزارت دارائی بدین ترتیب تشخیص میدهد و بمودی ابلاغ می کند قطعی است.
تبصره 2 - در صورتیکه بهای ملک مورد انتقال زائد بر مالیات و زیان دیرکرد و جریمه مورد مطالعه باشد مازاد پس از فروش ملک از طرف وزارت دارائی بمودی مسترد میگردد ولی در هر حال مخارجیکه برای نگاه داری و بهره برداری و فروش ملک بعمل آمده از آن کسر خواهد شد.
تبصره 3 - املاک مزروعی که بطریق فوق بملکیت وزارت دارائی درمیاید طبق لایحه قانون اصلاحات ارضی بوزارت کشاورزی بقیمت متعارف منطقه منتقل و بموجب مقررات همان لایحه تقسیم خواهد شد و بهای مشخصه طبق این تصویبنامه نیز بموجب همان مقررات بوزارت دارائی پرداخت خواهد گردید.
ماده 2 - در مورد اقدامات اجرائی موضوع آئین نامه اجرائی مصوب 20 تیرماه 1338 و آئین نامه اجرائی موضوع ماده 38 قانون مالیات بر درآمد مصوب 18 فروردین 335 کمیسیون قوانین دارائی ادارات باید در مورد بازداشت مودیان از طریق اجرای ثبت و در مورد بازداشت و مزایده اموال منقول و غیرمنقول راسا اقدام نماید.
ماده 3 - در صورتی که مشمولین مالیت بر ارث قادر نباشند یکجا بدهی خود را بپردازند ادارات دارائی میتوانند با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین بانکی قرار تقسیط آ، را حداکثر بمدت یکسال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقه بدهند مدت تقسیط زائد بر یکسال منوط بموافقت وزارت دارائی است در صورتی که مودیان تضمین بانکی بدهند زیان دیرکرد از آنها گرفته نخواهد شد و در مورد وثیقه ملکی زیان دیرکرد بماخذ یک درصد در ماه وصول میگردد.
وزارت دارائی مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهند نمود.
اصل تصویب نامه در دتفر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
41038/ت - 29/8/1341
رونوشت جهت اطلاع و اجراء بوزارت دادگستری ابلاغ میگردد 39046/1- 6/9/41
رونوشت شرح باداره حقوقی ارسال میگردد از طرف وزیر دادگستری
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5159
تاریخ تصویب :
1341/08/28
تاریخ ابلاغ :
1341/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :