جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 14097 /6 25/9/41
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/9/41 تصویب نمودند تصویبنامه قانونی شماره 26306 مصوب 16 مهرماه 1341 در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
42400 / ت 14/9/34
رونوشت جهت اطلاع واجرا بوزارت دادگستری ابلاغ میگردد .
از طرف نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :