جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 14453 /6 29/9/41

نظر به تبصره 26 تصویب نامه قانونی بودجه سال 1340 برای اداره مجله حقوقی وزارت دادگستری اجرای نظامات مدون در این آئین نامه را مقرر میدارد:
ماده 1 - منظور از انتشار مجله حقوقی وزارت دادگستری آشنا کردن قضات و دوستداران حقوق به مفاهیم جدید و کتب حقوقی میباشد.
ماده 2 - مجله دارای مدیر مسئولی است که از طرف وزارت دادگستری باین سمت منصوب میگردد.
ماده 3 - مجله در هر ماه یکبار منتشر میشود و سرمقاله آن باید به امضای مدیر مسئول و یا به امضاء کسی باشد که مدیر مسئول با آن موافقت دارد ولی در هر حال مسئول سرمقاله مدیر مجله است.
ماده 4 - سرمقاله نمودار تحول حقوقی وزارتخانه و تفسیر وقایع قضائی و حقوقی کشور است.
ماده 5 - وزارت دادگستری هفت تن از قضات را برای عضویت در هیات تحریریه مجله حقوقی تعیین و احکام ماموریت آنان را صادر میکند.
تبصره 0 مدیر مسئول مجله و رئیس اداره فنی عندالاقتضا میتوانند کسانی را از بین قضات برای عضویت در هیات تحریریه بوزارت دادگستری پیشنهاد نمایند.
ماده 6 - رئیس اداره فنی عضو ثابت هیات تحریریه است.
ماده 7 - وظائف هیات تحریریه عبارت است از نوشتن یا ترجمه مقالات و یا رسیدگی به مقالات وارده و اظهارنظر درباره قابل درج بودن آنها.
ماده 8 - نظر هیات تحریریه جنبه مشورتی دارد.
ماده 9 - مقالات باید از نظر انشاء فارسی سلیس و حتی المقدور جنبه ابتکار و تلخیص داشته باشد.
ماده 10- مجله در رد و قبول و حذف مطالب و مقالات آزاد است.
ماده 11 - مسائل مورد بحث این مجله عبارت خواهد بود از مطالب حقوقی از قبیل جرم شناسی - روانشناسی جزائی - طب قانونی - مسائل حقوق مدنی - اداری - سیاسی و اقتصادی و حقوق مقایسه و کلیه مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی و عمومی و سازمان های حقوقی بین المللی و بحث و انعقاد درباره کتب حقوقی و معرفی آنها و توضیح و تعبیر احکام دیوان کشور و روش قضائی ایران و مقایسه آن با احکام مراجع قضائی نهائی خارج .
ماده 12- قطع مجله 18 × 24 وعده صفحات آن بین 100 و 120 خواهد بود.
ماده 13 - چاپ و انتشار مجله و امور اداری آن بعهده اداره فنی است.
ماده 14 - در تجلید و صحافی و نوع حروف و انتخاب چاپخانه اداره فنی نظر مدیره مجله را رعایت خواهد کرد.
ماده 15- اخبار قضائی و اداری دادگستری را اداره فنی برای درج در مجله بمدیر مجله میدهد.
ماده 16 - اداره فنی با تصویب وزارت دادگستری سازمانی متناسب برای اداره مجله دایر خواهد کرد.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5213
تاریخ تصویب :
1341/09/29
تاریخ ابلاغ :
1341/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :