جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 15862 29/10/41
وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/10/41 بنا به پیشنهاد شماره 33432 مورخ 3/10/41 وزارت بازرگانی تصویب نمودند.
ماده 1 - وزارت بازرگانی مجاز است بورس کالا و بورس اوراق بهادار را در تهران و بتدریج که لازم باشد در شهرستان ها بموجب آئین نامه ای که بعدا بتصویب هیات دولت خواهد رسید تشکیل دهد.
ماده 2 - کلیه امور مربوط به بورس در وزارت بازرگانی متمرکز است و وزارت خانه ها و بانکها و شرکتها و موسسات دولتی و نیمه دولتی که مطالعاتی راجع ببورس نموده اند با وزارت بازرگانی تشریک مساعی خواهند کرد.
ماده 3- وزارت بازرگانی مجاز است بمنظور استفاده از نظرات کارشناسان خارجی برای مطالعه و اظهارنظر در امور بورس از 2 نفر کارشناس بلژیکی تا مدت 3 ماه به ایران دعوت کند و برای تامین هزینه معاش و مسکن و وسائط نقلیه داخلی و سایر هزینه های متفرقه مدت اقامت آنان جمعا نامیزان 300000 ریال ( سیصدهزار ریال ) از محل اعتبار دولت اجازه پرداخت صادر نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
44788 - 16/10/1341
رونوشت جهت اطلاع و اجرا بوزارت دادگستری ابلاغ میگردد .
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :