جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


وزارت راه
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/11/1341 بنا به پیشنهادهای شماره
وزارت راه و وزارتین دارائی و صنایع و معادن تصویب نمودند اختلاف بین وزارت راه و شرکت شمنتیشن در مورد عملیات انجام شده در ساختمان مسافری ایستگاه راه آهن مشهد و اختلاف بین بانک ساختمانی و شرکت چی دو نیو در مورد انجام ساختمانهای ارتش و اختلاف بین بنگاه کود شیمیائی و شرکت کونسترا کتورجان براون ( ) در مورد عملیات ساختمانی کارخانه کود شیمیائی مرودشت از طریق داوری قطع و فصل گردد.
طرز انتخاب داور به این طریق خواهد بود که هر یک از طرفین یک داور اختصاصی تعیین میکنند و در صورتیکه داورهای اختصاصی در رای توافق نکردند متفقاَ یک داور مشترک تعیین میکنند و اگر در انتخاب داور مشترک موافقت حاصل نکردند رئیس دیوانعالی کشور داور مشترک را تعیین خواهد نمود انتخاب داور اختصاصی از طرف هر یک از وزارتخانه ها باید با تصویب هیات وزیران باشد.
دولت مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه را از مقامات قانون گذاری کسب نماید.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
46914 / ت - 2/11/1341
رونوشت جهت اطلاع بوزارت دادگستری ابلاغ میگردد.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5240
تاریخ تصویب :
1341/11/01
تاریخ ابلاغ :
1341/11/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :