جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


بتاریخ :8/9/72
شماره دادنامه :72-717
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :اداره حج واوقاف وامورخیریه
خوانده :1- محمدرضا2- قاسم
خواسته :فسخ اجاره نامه
رای دادگاه
درخصوص خواسته وکیل خواهانهادائربه فسخ سندرسمی اجاره شماره 65773 مورخ 17/10/1359دفترخانه شماره 231تهران والزام خوانده ردیف یک به تنظیم سندرسمی اجاره وتعیین اجاره بهای محل متصرفی خوانده مذکور،نظربه اینکه مستاجرسندرسمی اجاره فوق الذکر(خوانده ردیف دو)به موجب سندرسمی اجاره شماره 145752مورخ 22/7/69دفترخانه شماره 129تهران مغازه شماره 4 واقع درطبق دوم ازکل مورداجاره رابخوانده ردیف اول منتقل نموده وباتحقق امرانتقال وانقضامدت اجاره عقداصلی ،رابطه استیجاری منتقل الیه با مستاجرکل منحل ورابطه حقوقی بامالکین برقرارمی گرددومدت قرارداد اخیرالذکرنیزبه پایان رسیده است وکارشناس رسمی دادگستری اجاره بهای عادله محل مزبوررا16500ریال تعیین نموده ونظریه مزبورمصون ازاعتراض طرفین باقیمانده وبنظردادگاه نیزمغایرتی بااوضاع واحوال مسلم قضیه نداردعلیهذادعوی مطروحه ثابت تشخیص به استنادمواد7و8قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 56 ورای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 9-10/3/55اولاسندرسمی شماره 65773مورخ 17/10/59 دفترخانه 231 تهران به نسبت مورداجاره موضوع سندرسمی شماره 1457252مورخ 22/7/69 دفتر129تهران فسخ می گردد.ثانیاخوانده ردیف اول رابه تنظیم سندرسمی اجاره باخواهانهاطبق شرایط اجاره نامه رسمی مزبورورعایت شرایط متعارف ومرسوم دراجاره نامه هاولحاظ موازین قانونی مربوطه بااجاره بهای ماهیانه 16500ریال محکوم می نماید.مقررات ماده 9قانون مرقوم در موردمستنکف ازاجرای حکم لازم الرعایه است .رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری ونسبت بخوانده دوم غیابی وقابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی یک تهران است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 144
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
717
تاریخ تصویب :
1372/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :