جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


43708 20/11/41
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/10/41 بنا بر پیشنهاد شماره 8461/7 - 1/10/41 وزارت دادگستری ماه اول تصویبنامه مورخ 2/2/36 راجع باساسنامه بنگاه حمایت زندانیان را بشرح زیر اصلاح و تصویب نمودند.
بمنظور تربیت و تهذیب اخلاق و اصلاح زندانیان و کمک بکانون اصلاح و تربیت و سایر موسسات زندان اعم از کارگاهها و تاسیسات بهداشتی و روانی بخصوص موسسات مربوط باطفال بزهکار و آموختن حرفه به آنها و پیدا کردن شغل برای زندانیانی که پس از اجرای محکومیت توانائی تهیه شغل ندارند و همچنین کمک بزندانیان مستمند و عائله آنها انجمنی بنام انجمن حمایت زندانیان تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری تشکیل میشود که وظائف آن بر طبق مواد زیر تعیین میگردد:
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :