جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بتاریخ :16/8/69
شماره دادنامه :806و805-16/8/69
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان هردوپرونده :شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران
خوانده هردوپرونده :آقای حسین
خواسته :تعدیل اجاره بها- تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط
رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواستهای تقدیمی وافزایش اجاره بهای مورد اجاره خوانده جزپلاک ثبتی شماره 3512موضوع سندرسمی اجاره شماره 19718 مورخ 21/10/1349دفترخانه شماره 222تهران ازمبلغ 65000ریال به مبلغ 40000ریال مطالبه مابه التفاوت افزایش بااحتساب خسارات دادرسی و تخلیه مورداجاره به علت تعدی وتفریط می باشد.اولادرمورددرخواست افزایش اجاره بها،نظربه اینکه مالکیت خواهان حسب مدارک تقدیمی ثابت ورابطه استیجاری محقق وشرایط اقامه دعوی تعدیل نیزفراهم می باشدودادگاه جهت اتخاذتصمیم ماهوی نظرکارشناس دادگستری راجلب نموده ونظریه مزبور به شماره وارده 2159مورخ 23/6/66ثبت دفترگردیده وپس ازدستوردادگاه مبنی برادای توضیح ازسوی کارشناس ،لایحه شماره 3164مورخ 7/9/68توسط مشارالیه تقدیم گردیده ونماینده خواهان ووکل خوانده بااستحضارازمفاد لایحه مزبوراعتراض موجهی به عمل نیاورده اندواظهارات وکیل خوانده به شرح لایحه شماره 2281مورخ 27/11/65مبنی براینکه اعیانی مورداجاره به علت وقوع آتش سوزی توسط موکل وی احداث گردیده وبنابراین افزایش اجاره بها درحدودی که کارشناس منتخب اعلام نموده نبایستی افزایش پیداکند،مردود می باشدزیراتنهاحقی که ازاین بابت (وقوع آتش سوزی )برای مستاجرایجاد می شوددرخواست الزام موجربه انجام تعمیرات اساسی است وچنانچه مستاجر به جهت استیصال راسامبادرت به انجام تعمیرات واحداث بنای اضافی نماید اگراین عمل به تعدی وی تعبیرنگرددقطعاموجب سلب مالکیت موجرنسبت به اعیانی نمی باشدوبه نظردادگاه نیزنظریه کارشناس مغایرتی بااوضاع و احوال مسلم قضیه نداردعلیهذادعوی خواهان دراین خصوص درمحدوده نظریه خبره ثابت تشخیص به استنادمواد4و5 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی الف :حکم به افزایش اجاره بهای رقبه موصوف ازمبلغ 6500ریال به ماهیانه 16500ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست (6/5/1365)راصادرواعلام می نماید.ب :خوانده رابه پرداخت مبلغ 503333ریال بابت مابه به التفاوت افزایش ازتاریخ مرقوم لغایت صدورحکم ومبلغ 8260ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان واردگردیده است محکوم می نماید.ثانیا- درخصوص دعوی تخلیه به علت تعدی وتفریط نظربه اینکه حسب مفاداظهارات مطلعین محلی مورداجاره خوانده جزاماکنی بوده که درسال 1357طعمه حریق گردیده واستمراراستیفا منفعت ازسوی مستاجرباتوجه به تجاری بودن محل ،متوقف برتعمیرواحداث بنابوده است واین عمل باتوجه به طبع موردواینکه مورداجاره ،اجاره محل کسب مستاجرووسیله ارتزاق وامرارمعاش وی بوده است ازمصادی تعدی مورد نظرقانونگذارتلقی نمی گرددونماینده خواهان درجلسه اجرای قرار،شهود معارضی معرفی ننموده ودلیلی بربی اعتباری اظهارات مطلعین ارائه ننموده وآنانراموردجرح قرارنداده است وبه موجب نظریه کارشناس منتخب ثبت شده به شماره 4002مورخ 3/11/68عمل مستاجرلطمه ای به اساس بنای مورداجاره واردننموده علیهذابنظردادگاه تخلفی که باعث ایجادحق درخواست تخلیه گرددصورت نگرفته به استناداصل عدم حکم به رددعوی خواهان دراین موردصادر واعلام می شود.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 145تا146
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
806
تاریخ تصویب :
1369/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :