جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

نقل از شماره 5276 - 8/1/42 روزنامه رسمی
شماره 4/6119 27/12/41
وزارت کشور
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون مطبوعات :
روزنامه یا مجله نشریه ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی سیاسی علمی و یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی بطور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد و بلحاظ اینکه حسن انجام این وظیفه قانونی و اجتماعی رابطه مستقیم با کثرت خواننده و میزان تیراژ هر نشریه اعم از روزنامه یا مجله دارد تا مردم بتوانند بنحو مطلوب از ارشاد و راهنمائی و انتقادات اصولی مطبوعات بهره مند گردند لهذا هیات وزیران در جلسه مورخ 25/12/41 بنا به پیشنهاد وزیر مشاور و سرپرست اداره کل انتشارات و رادیو و در اجراء این منظور لایحه قانونی راجع به لغو امتیاز روزنامه ها و مجلاتی را که برخلاف منظور مندرج در ماده یک قانون مطبوعات منتشر میشود بشرح زیر تصویب کردند.
ماده 1 - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی انتشار روزنامه یا مجلاتی که امیتاز آن برای تهران داده شده است در صورتیکه تیراژ روزنامه کمتر از سه هزار و تیراژ مجله کمتر از پنجهزار باشد ممنوع خواهد بود.
ماده 2 - برای تعیین تعداد تیراژ روزنامه ها و مجلات مزبور کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و وزارت فرهنگ و اداره کل انتشارات و رادیو در اداره کل انتشارات و رادیو تشکیل میگردد. کمیسیون مزبور مکلف است هر ماه یکبار تعداد تیراژ آن به حد نصاب مقرر در ماده اول بالغ نشود امیتاز آن را لغو نموده و مراتب را به دارنده امیتاز اعلام نماید.
ماده 3 - در صورتیکه میزان تیراژ روزنامه ها و مجلات جدیدی که طبق ماده 5 قانون مطبوعات امتیاز آن داده میشود پس از سه ماه از تاریخ صدور اولین شماره به حد نصاب مذکور در ماده 2 بالغ نشود امتیاز آن بنا بر پیشنهاد اداره کل انتشارات و رادیو و تصویب کمیسیون فوق الاشعار لغو خواهد شد.
ماده 4 - کلیه نشریه های روزانه هفتگی ماهانه و سالانه که امتیاز آن بنام موسسات دولتی یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها و یا بنگاههای عام المنفعه مانند شر و خورشید سرخ و نظائر آن صادر گردیده است همچنین روزنامه ها و مجلاتی که امتیاز آن برای شهرستانها داده شده است و در همان شهرستان به طبع میرسد و کلیه مجلات علمی یا ادبی یا فنی یا هنری مذکور در تبصره 5 ماده سوم قانون مطبوعات از مقررات مذکور در این لایحه قانونی مستثنی میبانشد.
ماده 5 - کسانی که قبل از تاریخ تصویب این لایحه قانونی دارای امتیاز روزنامه یا مجله بوده اند و امتیاز آن طبق ماده دوم این لایحه قانونی لغو گردیده است میتوانند حداکثر در مدت یک ماه و نیم از تاریخ تصویب این لایحه قانونی مبلغی را که طبق تشخیص کمیسیون مذکور برای شش ماه انتشار در حد نصاب تیراژ مذکور در ماده 2 ضروری است در بانک ملی یا هر بانک مجازی که بخواهند بحساب مخصوصی که بنام روزنامه خود میگشایند بسپارند و سپس درخواست تجدید امتیاز را از اداره کل انتشارات و رادیو بکنند مشروط بر اینکه روزنامه یا مجله آنان از یکسال قبل از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بطور مرتب انتشار یافته باشد.
در صورتی که تودیع کننده بیش از دو سوم مبلغ سپرده را از بانک مسترد دارد بانک مربوطه مکلف است مراتب را به اداره کل انتشارات و رادیو اعلام کند.
در این صورت امتیاز روزنامه یا مجله از طرف کمیسیون مذکور لغو خواهد شد. مقررات مذکور در این ماده از نظر لزوم یپرده بانکی در مورد کسانی که طبق قانون مطبوعات مصوب 1334 درخواست امیتاز روزنامه یا مجله را میکنند نیرز لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 6 - کمیسیون مذکور در این لایحه قاننی میتواند هر شش ماه یکبار بتناسب ازدیاد جمعیت و علاقمندی مردم بمطبوعات در نصاب مذکور در ماده اول تجدید نظر کرده و تعداد آن را افزایش دهد.
ماده 7 - وزارت کشور و وزارت فرهنگ و اداره کل انتشارات و رادیو مسئول اجراء این لایحه قانونی میباشند و وزارت کشور و وزارت فرهنگ مکلفند پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل کنند اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :