جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بتاریخ :11/3/73
شماره دادنامه :161-19/3/73
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
تجدیدنظرخواهان :آقایان فیض اله وعلی اصغر
تجدیدنظرخوانده :آقای عبدالله
خواسته :تجدیدنظر
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ازدادنامه شماره 372 29/4/1372شعبه 72دادگاه حقوقی دوتهران موضوع تعدیل اجاره بهادراجاره نامه رسمی 17106-18/4/1358دفترخانه 134تهران نظربه اینکه دادنامه صادره براساس ماده چهارم قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356صادرشده وازآنجاکه به صراحت قسمت پایانی ماده مرقوم آرای صادره درخصوص تعدیل اجاره بهاقطعی است وقوانین عام بعدی تاثیری دراستمراراعتبارآن نداردو رای وحدت رویه قضائی 50/212نیزمویدهمین معنی است لذادادگاه خواسته تجدیدنظرخواهان رامنطبق بامقررات قانونی ندانسته به بطلان آن رای میدهد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران -اجتهادی

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 147
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
161
تاریخ تصویب :
1373/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :