جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


بتاریخ :4/3/70
شماره دادنامه :488
مرجع رسیدگی :شعبه 47دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :1- جعفر2- حسین 3- فاطمه
خوانده : عبدالوهاب
خواسته :الزام به انجام تعمیرات اساسی
رای دادگاه
خواسته وکیل خواهانهاالزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی درمورد اجاره می باشدنظربه اینکه مالکیت خواهانهاووجودرابطه استیجاری فیما بین طرفین به دلالت محتویات پرونده محرزومحقق می باشددرجهت احرازاینکه مورداجاره نیازبه تعمیرات اساسی داردیاخیرقرارارجاع امربه هیئتی از کارشناسان صادروکارشناسان منتخب دادگاه بشرح نظریه تقدیمی ثبت شده به شماره 900-22/3/1368لزوم تعمیرات اساسی رادربعضی ازقسمتهای مورد اجاره موردتاییدقرارداده اندونظریه مذکورمورداعتراض خوانده واقع گردیده والنهایه اعتراض مزبورباتوجه به مندرجات اجاره نامه مرقوم و اینکه نظریه کارشناس توجیهی ومبتنی برجهات ومبانی آن بوده وهیچگونه مغایرتی بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضیه نداردموجه تشخیص نمی گرددفلذا بامتابعت وپذیرش نظریه هیئت کارشناسان دعوی راتاحدودمقیده درنظریه ثابت تشخیص به استنادمواد20و22قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356حکم به الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی درمورداجاره بشرح منعکس درنظریه هیئت کارشناسان مضبوط درپرونده صادرواعلام می دارد بدیهی است هرگاه ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی تعمیرات مزبورانجام نشودخواهان می تواندباکسب اجازه ازدادگاه زیرنظردایره اجرادادگاه تعمیرات مزبورراشخصاانجام داده ومخارج آنراحداکثرتامعادل 6ماه اجاره بهاوبه حساب خوانده بگذارددرموردخواسته دیگرخواهان مبنی برمطالبه مبلغ 300000ریال بابت خسارات وارده دراثرنشت آب ازلوله هاوخرابی لوله کشی وجلوگیری ازانجام تعمیرات اساسی توسط خوانده نظربه اینکه وکیل خواهانهابه شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 847-4/2/70تقاضای استرداددعوی رانموده است بنابه مراتب دراجرای مقررات ماده 289قانون آئین دادرسی مدنی قرارداددعوی وکیل خواهانرادراین قسمت صادرواعلام می داردرای صادره حضوریست .
رئیس شعبه 47دادگاه حقوقی 2تهران -اسماعیل پور

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 148
نشر میزان ، تابستان 1374
35

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
488
تاریخ تصویب :
1370/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :