جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 7101و7 8و11و48
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4و11و48 بنا به پیشنهاد شماره 29100 مورخ 18و9و48 وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و موافقت شماره 6176و7 مورخ 7و10و48 وزارت دادگستری آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 6 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 6 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
ماده 1 - آگهی مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی که با موافقت وزارت اطلاعات تعیین خواهد شد، از طرف ثبت کل اسناد و املاک انتشار خواهد یافت.
ماده 2 - آگهی های هر حوزه بصورت محلی و بطریقی که آگهی های ثبتی منتشر می شود در سه نوبت به فاصله چهل و پنج روز (1 - 45 - 90) منتشر خواهد شد.
ماده 3 - در آگهی باید مشخصات مدعیان مالکیت از نام و نام خانوادگی و نام پدر و مشخصات ملک از شماره پلاک و میزان مالکیت و بخش محل وقوع ملک قید شود.
ماده 4 - ادارات ثبت باید درخواستها و همچنین اعتراضات مربوط به هر ملک را به ترتیب تاریخ وصول درخواست تواما برای رسیدگی به هیئت ها ارسال دارند.
ماده 5 - هیئت های بدوی لااقل هفته ای یک روز در اداره ثبت محل تشکیل جلسه خواهند داد و به ادعاهای مالکیت و اعتراضات به ترتیب تاریخ وصول رسیدگی و رای خواهند داد.
رسیدگی بعد از انقضاء دو ماه مهلت اعتراض شروع می شود.
امور دفتری هیات بعهده کارمندی است که از طرف اداره ثبت محل تعیین خواهد شد.
ماده 6 - رسیدگی هیئت ها تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نبوده و هیئت ها می توانند به هر گونه تحقیق - معاینه محل جلب نظر کارشناس اقدام نمایند و متقاضی یا معترض یا هر دوی آنها را برای اداره توضیحات بهر نحو که مقتضی باشد دعوت نمایند، عدم حضور کسی که توضیحات او را هیئت ضروری تشخیص داده در صورت ابلاغ دعوتنامه هیئت مانع رسیدگی نخواهد شد.
ماده 7 - آراء هیئت ها که باید مدلل و منجر و صریح باشد به اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره - آراء هیئت ها وسیله مامورین ثبت طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ خواهد شد.
ماده 8 - معترضین به آراء هیئت های بدوی باید اعتراض خود را به انضمام کلیه دلایل و مستندات ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به اداره ثبت محل تسلیم نماید. ادارات ثبت مکلفند این اعتراضات را به ترتیب تاریخ وصول با کلیه سوابق امر برای رسیدگی هیئت های تجدیدنظر به ادارات ثبت استان یا فرمانداری کل ارسال دارند.
ماده 9 - هیئت تجدیدنظر در اداره ثبت استان یا فرمانداری کل تشکیل و به اعتراضات رسیده به ترتیب مقرر در ماده 5 و6و 7 رسیدگی و رای خواهد داد.
ماده 10 - تشخیص خارج از موعد بودن تقاضانامه ها و اعتراضات با هیاتهای مذکور در این آئین نامه خواهد بود.
ماده 11 - این آئین نامه 10 روز پس از انتشار ر روزنامه رسمی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - محمود کشفیان
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7282
تاریخ تصویب :
1348/11/04
تاریخ ابلاغ :
1348/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :