جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


بتاریخ :5/7/67 شماره دادنامه :67/434
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :محمدتقی
خوانده : 1- شهرام 2- هرسل 3- شعبون
خواسته :انتقال سرقفلی
رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی الزام خواندگان به انتقال رسمی سرقفلی دودانگ یک باب مغازه موضوع سندعادی مورخ 5/4/65می باشدصرف نظر ازاینکه عقدبیع درموردقراردادعادی مذکورمقرون به صحت نمی باشدزیرا موضوع عقدبیع اولابایستی "عین "باشدوثانیاحقی که اساسافعلیت نداشته و صرفادرموردتخلیه عین مستاجره آنهم بدون تخلفات قانونی برای مستاجر فعلیت وقطعیت می یابد،نمی تواندموضوع معاوضه بنحومذکورواقع گردد.... نظربه اینکه قراردادمذکورازنظرتحلیل حقوقی صرفادرقلمروانتقال منافع مورداجاره قابلیت صدق داردومستاجردرصورت داشتن حق انتقال بغیرمنحصرا با"سندرسمی "قادربه این انتقال خواهدبودعلیهذاچون انتقال مزبورباسند عادی تحقق یافته وقیدسندرسمی مندرج درماده 19قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال 56 درنظرقانونگذارشرط صحت انتقال تلقی شده است واصل هم در قیوداحترازی بودن آن هااست علیهذاباتوجه به استدلالات مزبور،دادگاه دعوی خواهان رابه کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وبااستنادبه مفهوم مخالف ماده 19مرقوم به ردآن اظهارنظرمی نماید.قرارصادره ظرف مهلت مقررقابل تجدیدنظردردادگاههای حقوقی یک تهران است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 149
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
434
تاریخ تصویب :
1367/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :