جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 36244 15و11و48

فصل یکم
طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات
ماده 1 - بازرسی شاهنشاهی در حدود وظائف محوله طبق مفاد این آئین نامه اقدام به بازرسی و رسیدگی به شکایات می نماید.
ماده 2 - هر کس می تواند شکایت خود را مستقیما علیه کارکنای که در ماده یک قانون بازرسی شاهنشاهی به آن اشاره شده ارسال و یا تسلیم نماید.
ماده 3 - شکایات باید کتبی و حتی المقدور مقرون به دلائل باشند، در صورتیکه شکایات شفاها اظهار شوند اظهارات شاکی وسیله بازرس مربوطه در صورتمجلس درجه و به امضا او میرسد.
ماده 4 - نسب به شکایات واصله به بازرسی شاهنشاهی اقدامات زیر بعمل می آیند:
الف - در صورتیکه رسیدگی به شکایات خارج از وظائف بازرسی شاهنشاهی باشد مراتب با ذکر علت به شاکی اعلام می شود.
ب - در صورتیکه موضوع شکایت مربوط به نظامات اداری یا استخدامی موسسات مذکور در ماده یک قانون تاسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی باشد شاکی طبق مقررات باید در سلسله مراتب اداری بدوا به مقامات موسسه مزبور یا به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید و چنانچه شکایت خود را به مقام مسئول یا مرجع صلاحیتدار تسلیم نکرده باشد بازرسی شاهنشاهی شکایت او را برای اتخاذ تصمیم به مقام یا مرجع مربوط احاله خواهد نمود. و در هر حال شاکی حق دارد از تاخیر در اتخاذ تصمیم نسبت به شکایتی که راسا به مقام مربوط تسلیم داشته یا طبق این ماده احاله شده است از بازرسی شاهنشاهی درخواست رسیدگی کند.
ج - در صوریتکه تشخیص داده شود شکایت ناشی از نارسائی مقررات است مراتب پس از بررسی با اعلام نظر جهت اقدام به مراجع مسئول احاله می شود.
در غیر موارد مذکور در فوق بازرسی شاهنشانی طبق مفاد این آئین نامه اقدام به رسیدگی و بازرسی می نماید.
ماده 5 - در صورتیکه برای رسیدگی به شکایتی مراجعه به پرونده و سوابق و مدارک موسسات مذکور در ماده یک قانون بازرسی شاهنشاهی ضرورت داشته باشد کلیه دستگاههای مذکور سازمان بگذارند و در هر حال مفاد قسمت آخر ماده (8) قانون بازرسی شاهنشاهی در مورد پروندههائی که جنبه محرمانه دارد باید رعایت بشود.
ماده 6 - در صورتیکه بازرس موضوع شکایت را حقوقی تشخیص دهد راهنمائی های لازم را به شاکی جهت مراجعه به مرجع ذیصلاح می نماید و اگر تخلفی در پرونده مشاهده شود برای تعقیب قاضی متخلف مراتب به وزارت دادگستری اعلام خواهد شد.
ماده 7 - هرگاه پس از رسیدگی های لازم معلوم شود که شکایت جنبه جزائی دارد مراتب همراه با سوابق و مدارک امر جهت اقدام قانونی به دادستان مربوطه تسلیم می گردد.
ماده 8 - هرگاه موضوع شکایت مربوط به ارتکاب خطای اداری وسیله کارمند مورد شکایت یا سایر کارمندان باشد موضوع پس از تحقیق و تکمیل پرونده و احراز خطا به مبادی مذکور در ماده یک قانون سازمان بازرسی شاهنشاهی جهت رسیدگی و تعقیب اداری به سازمان مربوط ارسال می شود.
ماده 9 - در مورادی که طرز رفتار مامورین دولت از طرف بازرسی شاهنشاهی و با توجه به مفاد این آئین نامه مورد رسیدگی قرار گیرد راجع به جنبه های جزائی و خطای اداری آنان بشرح مواد 7 و 8 مذکور در بالا عمل می شود.
ماده 10 - بازرس مامور رسیدگی مکلف است در موارد مواد 7 و 8 بالا منظما نتیجه اقدام را از دستگاه مربوطه استفسار و تا اخذ نتیجه نهائی تعقیب نماید.
ماده 11 - بازرسان پرونده های مربوط به کار خود را تا خاتمه بازرسی در قست خود نگاهداری می نمایند و سپس به دبیرخانه بازرسی شاهنشاهی تسلیم می کنند.
ماده 12 - در مورادی که اظهارنظر بازرس مستلزم جلب نظر متخصص یا کارشناس باشد از متخصص یا کارشناس دعوت به عمل می آید. پرداخت حق الزحمه چنین متخصصان و کارشناسانی با توجه به میزان کاری که انجام خواهند داد از طرف بازرسی شاهنشاهی پرداخت خواهد شد.
فصل دوم
دستور بازرسی بازرسان اعزامی به استانها
ماده 13 - بازرسی شاهنشاهی با کسب اجازه از پیشگاه همایونی و به منظور رسیدگی به شکایات و مشاهده اوضاع عمومی استانها و شهرستانهای کشور هیئتهائی را به استانها و شهرستانها اعزام می دارد.
ماده 14 - رئیس بازرسی شاهنشاهی در حدود وظائف محوله می تواند برای رسیدگی به موضوع های معینی افرادی را شخصا برای بازرسی به نقاطی که مقتضی بداند بفرستد.
ماده 15 - در صورتیکه دولت اعزام بازرسان شاهنشاهی را برای بازرسی به نقاطی از کشور ضروری بداند بازرسی شاهنشاهی نسبت به اجرای بازرسی اقدام خواهد نمود.
ماده 16 - هیئت های بازرسی که جهت اعزام به استانها یا فرمانداری های کل در نظر گرفته می شوند عبارتنداز:
یک بازرس عالی که سمت ریاست هیئت را دارا خواهد بود یک نفر قاضی که دارای اختیارات قانون دادستان دیوان کیفر و دادستان شهرستانمی باشد و تعدادی عضو که از کادر بازرسی شاهنشاهی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی یا کارمندان بازنشسته لشگری و کشوری که در هر صورت بصیرت به امور مختلف خواهند داشت انتخاب می گردند.
ماده 17 - کارمندان مذکور در ماده فوق تحت نظر رئیس هیئت انجام وظیفه می نمایند و در مدت ماموریت مزبور از طرف وزارتخانه ها و موسسات متبوع آنان وظیفه ای که مغایر وظیفه آنان در هیئت بازرسی شاهنشاهی باشد ارجاع نمی گردد.
ماده 18 - احکام ماموریت هیئت ها بدستوررئیس بازرسی شاهنشاهی صادرودراحکام منطقه بازرسی و نام شهرستانهای مورد نظروموضوع بازرسی ذکر میگردد.
ماده19 - هیئت های بازرسی اعزامی به استانها از طبقات مختلف مردم از قبیل روزنامه نگار بازرگان کارگر دانشجو پیشه ور و غیره در امر بازرسی استفاده خواهدنمود.
ماده20 - چنانچه روسا هیئتهای بازرسی استانها و شهرستانها فبلا باآن استان یا شهرستان اعزام نشده باشند باید گزارشهای بازرسان قبلی راکه به آن منطقه اعزام شده اند مورد مطالعه قرارداده و از وضع شهرستانهامذکور در بازرسیهای قبلی اطلاع حاصل نمایند تا بتوانند تغییراتی راکه در فاصله دو بازرسی در اوضاع آن منطقه بوجود آمده است گزارش نمایند.
ماده21 - اعضاء هیئت بازرسی شاهنشاهی پس از ورود به حوزه ماموریت محوله تحت هدایت و راهنمائی رئیس هیئت وظائف خود را انجام می داند و تقسیم کار بین آنان بعهده رئیس هیئت می باشد و نتیجه کاری که به هر یک از اعضاء هیئت محلوه شده بایستی به رئیس هیئت بازرسی گزارش شود.
ماده 22 - هیئت بازرسی باید در حدود مقررات این آئین نامه بطرز رفتار مامورین موسسات مذکور در ماده یک قانون بازرسی شاهنشاهی و به شکایاتی که از مردم می رسید با کمال دقت و بینظری رسیدگی کند و در مورد اجرای اصول انقلاب جهات پیشرفت یا عدم پیشرفت آنرا کشف و ذکر نماید.
ماده 23 - رئیس هیئت قبل از حرکت به سوی ماموریت محوله خط سیر کلی و تاریخ حرکت هیئت را به ریاست بازرسی شاهنشاهی گزارش خواهد داد.
ماده 24 - رئیس هیئت بازرسی ورود خود را به هر شهرستان قبلا به استاندارد یا فرماندار کل و یا فرماندار محل اطلاع می دهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظائف هیئت فراهم نمایند.
ماده 25 - هیئت بازرسی یا بازرسان اعزامی موظند ورود خود را به هر شهرستان تلگرافی و بدون تاخیر اعزامی موظفند ورود خود را به هر شهرستان تلگرافی و بدون تاخیر به بازرسی شاهنشاهی گزارش دهند و کوشش نمایند ماموریت محوله را در حداقل زمان ممکنه انجام دهند و نتیجه اقدامات خود را در حداقل زمان ممکنه انجام دهند و نتیجه اقدامات خود را مرتبا گزارش دهند تا در صورت لزوم دستورات کافی از طرف ریاست بازرسی شاهنشاهی صادر و به هیئت ابلاغ گردد.
ماده 26 - ورود و مدت توقف هیئت بازرسان شاهنشانی باید بوسائل ممکن و مقتضی باطلاع عموم ساکنان شهرستانها برسد.
ماده 27 - هیئت بازرسی مکلف است موارد خاصی را که در محل به او رجوع می شود مورد بازرسی قرار دهد و همچنین نسبت به سایر مسائلی که رسیدگی به آن طبق مقررات این آئین نامه بعهده هیئت گذارده شده است رسیدگی و گزارش آن را به بازرسی شاهنشاهی ارسال دارد.
ماده 28 - در صورتیکه هیئت بازرسی ضمن انجام ماموریت مواجه با موضوعاتی شود که واجد اهمیت بوده ولی در احکام ماموریت آنها منظور نشده باشد باید مراتب را فورا به بازرسی شاهنشاهی گزارش و کسب تکلیف نماید.
ماده 29 - در ضمن بازرسی اقدامات بازرسان نباید موجب ایجاد وقفه در کارهای جاری قسمتهای تحت بازرسی گردد و عمل آنان نباید جنبه دخالت در کارها با صدور دستور اجرائی نسبت بنحوه انجام امور پیدا کند و بطور کلی کارها نباید از مسیر جاری خود منحرف گردند.
ماده 30 - هیئت بازرسی نباید در اموری که جنبه خصوصی یا حقوقی دارد مداخله نماید و ورود در اختلافات بین اشخاص یا تعیین کار برای مراجعین خارج از وظیفه هیئت می باشد.
ماده 31 - در موردی که هیئت بازرسی در کنار کارمندانی را طبق مفاد ماده 6 قانون بازرسی شاهنشاهی از پستی که دارد لازم بداند پس از اقدام به برکناری، مراتب را به بازرسی شاهنشاهی گزارش میدهد و بازرسی شاهنشاهی نیز موسسه متبوع کارمند را مطلع می نماید.
ماده 32 - هرگاه هیئت بازرسی غیر از مورد مذکور در ماده 6 قانون سازمان بازرسی شاهنشاهی بر کناری کارمندی را از پست خود لازم بداند مراتب را با ذک دلائل کافی، لزوم برکناری کارمند را به بازرسی شاهنشاهی فورا گزارش می دهد.
ماده 33 - هرگاه هیئت بازرسی در موسسات موضوع ماده یک قانون بازرسی شاهنشاهی سوء جریان یا خطای اداری یا بزه های عمومی کشف نماید به ترتیب زیر عمل می شود:
الف - در موارد سوء استفاده مالی کارمند قضائی هیئت با استفاده از اختیارات دادستان دیوان کیفر و دادستان شهرستان در حدود قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق اختیارات قانونی خود عمل می نماید.
ب - در موارد غیر از سوء استفاده مالی طبق مواد 30 و 32 این آئین نامه عمل خواهد شد.
ماده 34 - کلیه گزارشهای بازرسی سری بوده و باید مستقیما و بطور محرمانه به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود و بدون اجازه و اطلاع رئیس بازرسی دادن گزارش و هرگونه اطلاعی راجع به موضوع ماموریت و نتیجه بازرسی به هر مقامی ممنوع می باشد.
ماده 35 - مصاحبه به نمایدگان جراید، رادیو و تلویزیون بدون اجازه رئیس بازرسی شاهنشاهی ممنوع می باشد.
ماده 36 - راجع به بازرسی استانها و شهرستانها پس از آنکه گزارش بازرسی هر هیئت اعزامی از شر فعرض پیشگاه مبارک شاهانه گذشت رئیس هیئت بازرسی در هیئت دولت حضور یافته گزارش بازرسی استان مربوط و نظرات و اطلاعات حاصله از بازرسی را باستحضار هیئت دولت می رساند.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7313
تاریخ تصویب :
1348/11/15
تاریخ ابلاغ :
1348/12/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :