جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 4/585 18و2و44
وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18و2و44 بنا بر پیشنهاد شماره 183/م 16و2و44 وزارت کشاورزی به منظور حل مشکلات مربوط به تقسیم اراضی خالصه سیستان که تا این تاریخ قطعا بذوی الحقوق منتقل نشده است و تعیین تکلیف زارعین و متصرفین باستناد قانون مصوب 312 و قانون تقسیم فروش خالصجات و قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن مقررات ذیل را تصویب نمودند:
ماده 1 - اراضی مزروعی متصرفی اشخاص در صورتی که معاوضی نداشته باشد تا میزان چهار سهم به قیمت هر سهم 400 ریال و مازاد آن بوسیله هیئت مذکور در ماده هفتم این تصویب نامه ارزیابی و به شخص متصرف حداکثر به اقساط دهساله واگذار می شود.
تبصره 1 - واگذاری اراضی به ترتیب مذکور در این ماده مانع از اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 19و10و40 و مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در آن قسمت از اراضی که زارع یا زارعینی دارد نخواهد بود هیئت تعداد و میزان نسق این قبیل زارعین را تعیین می نماید و بلافاصله پس از واگذاری زمین متصرف مکلف است به اختلاف مورد بر طبق مرحله اول یا دوم قانون اصلاحات ارضی اقدام نماید.
تبصره 2 - مساحت سهامی که طبق این تصویب نامه واگذار می شود هر سهم چهل هزار مترمربع می باشد.
2 - اراضی متصرفی زارعین مقیم محل که در این تاریخ شخصا و مستقیما در آن زراعت می نمایند در صورتیکه معارضی نداشته باشد حداکثر تا 4 سهم مجانا به خود آنها واگذار می شود در واگذاری مجانی اراضی مازاد بر چهار سهم افراد کبیر ذکور خانواده زارع که تعهد به اشتغال زراعت نمایند حق تقدم خواهند داشت و بهرحال به هر شخصی زائد بر چهار سهم داده نخواهد شد.
تبصره - در صورتیکه از طرف این قبیل زارعین وجهی بابت زمین متصرفی به صندوق دولت پرداخت شده باشد مسترد نخواهد شد.
ماده 3 - نسبت به اراضی که بعنوان مزارعه در اختیار اشخاص گذارده شده است چنانچه اراضی مذکور در این تاریخ به طور مکانیزه و بوسیله کارگر روزمزد کشاورزی زراعت می شود توسط هیئت مذکور در ماده 7 ارزیابی و به اقساط متناسب که در هر حال از ده سال تجاوز ننماید به مزارعه کار واگذار می شود.
تبصره 1 - گواهی هیئت در تشخیص زراعت مکانیزه قطعی است.
تبصره 2 - چنانچه مزارعه کار شرایط قرارداد را در مورد عمران و آبادی زمین بطور کامل عمل کرده باشد نسبت به آن مقدار زمین که تعهد خود را انجام نداده حقی نخواهد داشت ولی نسبت به قسمت آباد شده طبق ماده 3 عمل خواهد شد.
تبصره 3 - در واگذاری اراضی که به طور مکانیزه کشت می شود شرایط مندرج در قسمت اخیر بند 2 ماده سوم قانون اصلاحات ارضی و همچنین سایر موارد مذکور در قانون و آئین نامه اصلاحات ارضی مربوط به اراضی مکانیزه لازم الرعایه است.
تبصره 4 - هیئت می تواند مقررات مذکور در این تصویب نامه را در مورد سایر اشخاص هم که بدون اجازه یا قراداد در اراضی خالصه سیستان در حال حاضر به طور مکانیزه زراعت می کنند با دریافت بهره مالکانه متناسب اجرا نماید.
ماده 4 - کلیه اراضی مزروعی باقیمانده خالصجات و همچنین اراضی مازاد بر موارد مندرج در مواد بالا با رعایت ترتیب مقرر در ماده 16 قانون اصلاحات ارضی و ماده 2 این تصویب نامه به هر نفر حداکثر 4 سهم واگذار خواهد شد.
ماده 5 - عرصه ساختمان های مسکونی دهات با فضای مناسب به تشخیص هیئت مذکور در ماده 7 و همچنین عرصه باغات و سایر اعیانی ها بلاعوض به صاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده شخصا ساکن باشند واگذار خواهد شد. عرصه باغات و اعیانی سایر اشخاص وسیله هیئت ارزیابی و با قساسط ده ساله به صاحبان آن فروخته می شود.
ماده 6 - اراضی بایر خالصه سیستان برای عمران و آبادی طبق شرایطی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد به متقضایان واگذار می شود.
ماده7 - اجرای مقررات مذکور در این تصویب نامه به هیئتی مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و مدیرعامل بنگاه خالصجات و تصویب جناب آقای وزیر کشاورزی انتخاب می شوند محول می گردد که یکی از آنان ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
هئیت مذکور با توجه به کلیه سوابق واگذاری و قبوض و اوراق و دفاتر جزو جمع و ملاحظه وضع محل تصمیمات لازم را با کثیریت آراء اتخاذ و عنداللزوم با مساحی و نقشه برداری با تعیین مبذر کلیه موارد مذکور در این تصویب نامه را اجراء خواهد کرد.
تبصره یک - هیئت در مورد ارزیابی های مندرج در این تصویب نامه در صورتیکه لازم بداند از نظر کارشناسان یا افراد ذصلاح استفاده خواهد کرد.
تبصره 2 - هیئت حق استرداد دعاوی مطروحه را دارد و در مورد دعاوی و پذیرش ثبت یا تعقیب عملیات ثبتی نظریه و نتیجه رسیدگی خود را به محاکم و ادارات ثبت ارسال خواهد داشت.
ماده 8 - ادارات و مراجع ثبتی مکلفند کلیه مراجعات هیئت را فوری و با سرع وقت انجا دهند و حق الثبت و هزینه مقدماتی اشخاص بی بضاعت را که قادر به پرداخت هزینه های ثبتی دفعتا واحده نباشند پس از رسیدگی تقسیط و در موقع قبول تقاضای ثبت قسط اول حق الثبت و هزینه مقدماتی را دریافت نمایند.
ماده 9 - هیئت مجاز خواهد بود در هر مورد که برای رفع اختلاف و تعیین تکلیف نهائی لازم بداند در تعیین قیمت و تقسیط آن و تعویض اراضی و همچنین در مورد بهره مالکانه معوقه تصمیمات مقتضی که متضمن تسهیلات و گذشت باشد اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد این تصمیمات باتفاق آراء گرفته خواهد شد.
ماده 10 - در هر مورد که اشخاض مدعی پرداخت وجوهی بابت اراضی خالصه سیستان به صندوق دولت باشند قبوض و مستندات خود را به هیئت ارائه می نمایند. هیئت با توجه به سوابق و رسیدگی های لازم مبلغ قبوضی را که پرداخت آن محرز باشد بابت اراضی واگذاری محسوب خواهد نمود و چنانچه ما به التفاوتی وجود داشته باشد یا به دارنده قبوض طبق مقررات مذکور در این تصویب نامه زمین واگذار نشود هیئت ترتیب واریز و پرداخت مبلغ استحقاقی را از محل فروش اراضی مربوطه خواهد داد.
ماده 11 - شروع اجرای این تصویب نامه در دو نوبت و به فاصله ده روز در دو روزنامه کثیرالانتشار مرکز آگهی خواهد شد و در محل نیز به وسائل مقتضی باطلاع اهالی خواهد رسید و اشخاص ذینفع مکلفند تا سی روز بعد از انتشار اولین آگهی در روزنامه مدارک و مستندات خود را در روی اوراق چاپی که برای این منظور در اختیار آنان گذارده می شود در دو نسخه تنظیم و برای تعیین تکلیف به محل هائی که در آگهی تعیین خواهد شد تسلیم نماید بعد از انقضای مدت مزبور هیچگونه ادعائی از اشخاص پذیرفته نخواهد شد. هیئت راسا طبق مدارک موجوده و مقررات این تصویبنامه اقدام خواهد نمود.
ماده 12 - در موارد واگذاری اراضی مازاد بر چهار سهم در صورتی که احتیاج به نقشه برداری داشته باشد ذینفع مکلف به تهیه نقشه و با پرداخت هزینه های مربوطه می باشند.
ماده 13 - تصویب نامه هائی که تا کنون نسبت به اراضی خالصه سیستان صادر شده و مغایر با این تصویب نامه می باشد ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده 14 - وزارت کشاورزی و دادگستری مامور اجرای این تصویب نامه می باشند.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5933
تاریخ تصویب :
1344/02/18
تاریخ ابلاغ :
1344/04/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :