جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


بتاریخ :6/9/73
شماره دادنامه :598
مرجع رسیدگی :شعبه 65دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :آقایان شمس اله ومحمدباوکالت احمد
خوانده : 1- شرکت ...بامسئولیت محدودبامدیریت آقایان مسعودوحسن 2- مصطفی 3-ابوالقاسم 4- خانم فرحناز
خواسته :الزام به تنظیم سنداجاره
رای دادگاه
خواسته خواهان صدورحکم برابطال سنداجاره رسمی شماره 7581-30/10/50 والزام خواندگان ردیف 2تا4به تنظیم سندرسمی اجاره است وکیل خواهانهادر توضیح دعوی خوداعلام داشته که خواهان هاقراردادسرقفلی باشرکت ...منعقد کرده واین قراردادبه امضای مالکین ملک هم رسیده است لکن مالکین ازحضور دردفتراسنادرسمی امتناع ورزیده اندوکیل خوانده ردیف اول که مستاجراولی ملک بوده است دردفاع ازدعوی اظهارداشته که اولاقراردادفروش سرقفلی میان خواهانهاومدیرعامل شرکت منعقدشده است درحالی که طبق اساسنامه اسنادتعهدآورشرکت به امضامدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبراست بنابراین قراردادبی اعتباراست بعلاوه پیگیریهای لازمه ، مقدمات تنظیم سندرسمی اجاره فراهم نیامده است .وکیل خوانده ردیف اول دربخش دیگری ازدفاعیات خودآمادگی شرکت رابرای پرداخت وجه التزام مقرردرقرارداددرقبال انصراف ازمعامله اعلام داشته است دادگاه با تشکیل جلسات دادرسی وملاحظه مستندات طرفین اولامالکیت خواندگان ردیف 2و4رابررقبه متنازع فیه ووجودسابقه رابطه استیجاری میان خوانده های ردیف اول وخواندگان ردیف 2تا4رامحرزمی داندبعلاوه وقوع معامله دایربه انتقال منافع محل بین مدیرعامل شرکت خوانده ردیف اول وخواهانهارابه استنادسندعادی منضم به دادخواست مسلم می داندازنظردادگاه دفاع وکیل خوانده ردیف اول به بی اعتباربودن این قراردادعادی واردنیست زیرا صرفنظرازاینکه شرایط لازم برای اسنادتعهدآورقرارهای داخلی شرکت است درمانحن فه شرکت باتخلیه محل وتحویل آن بخواهانهامعامله راتنفیذنموده است زیرااین اقدام یعنی تحویل محل اقدامی است که قانوناازطرف شرکت انجام شده ونتیجتاکاشف ازنیت شرکت دایربه تاییدوقبول معامله است . دفاع دیگروکیل خوانده دایربه آمادگی شرکت به پرداخت وجه التزام تصریح شده درمتن قراردادنیزبجانیست زیراوجه التزام برای خسارت ناشی ازعدم انجام تعهداست ودرمانحن فیه شرکت خوانده باتحویل محل به تعهدخودعمل نموده است ودیگرنمی تواندبرای برگرداندن وضع سابق به وجه التزام استناد کندبنابراین دادگاه باتوجه به اینکه مالکین ملک درلوایح تقدیمی به دادگاه صریحارضایت خودبه انتقال منافع ملک بخواهانهارااعلام داشته اند ومدت قرارداداجاره میان مالکین وخوانده ردیف اول (مستاجراولی )یکسال بوده که منقضی شده است ونتیجتاباانتقال منافع به مستاجربعدی روابط استیجاری به دلیل انقضای مدت میان مالکین اصلی وخواهانهابرقرارشده است به استنادماده 1وبند1ماده 15قانون مالک ومستاجرمصوب 1356ومواد 219و220و225قانون مدنی بااعلام ملغی الاثربودن قراردادرسمی اجاره شماره 7588-30/10/50 حکم به الزام خواندگان ردیف 2تا4به حضوردردفترخانه وتنظیم سندرسمی اجاره باشرایط مذکوردرقراردادرسمی قبلی وبرای مدت یکسال برای شغل تولیدی صادرواعلام می نمایدرای صادره حضوری وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقی یک تهران می باشد.
دادرس شعبه 65دادگاه حقوقی 2تهران - محمدرضاکارکن

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 150تا151
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
598
تاریخ تصویب :
1373/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :