جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 1783 25و3و44
نخست وزیر
تصویبنامه هیئت وزیران
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19و3و44 بنا به پیشنهاد شماره 8637 مورخ 19و3و44 شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارائی تصویب نمودند. بنزین بی ظرف از تاریخ جمعه 21و3و44 ساعت شش صبح در تمام کشور از قرار هر لیتر شش ریال به فروش برسد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5946
تاریخ تصویب :
1344/03/19
تاریخ ابلاغ :
1344/04/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :