جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


بتاریخ :25/1/1370 شماره دادنامه :36
مرجع رسیدگی :شعبه 47دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :سیروس وفرامرز
خوانده : رحمت اله
خواسته :تجویزانتقال حق کسب وپیشه
رای دادگاه
درخصوص دادخواست وکیل خواهانهابطرفیت خوانده دائربرصدورحکم به تجویزانتقال منافع مورداجاره بغیرنظربه اینکه وراثت خواهانهابرمورث خودبه دلالت گواهی انحصاروراثت شماره 2348-16/5/1365صادره ازشعبه 41 دادگاه حقوقی دوتهران محرزومحقق می باشدوبااحرازرابطه استیجاری فی ما بین طرفین به موجب اجاره ناه رسمی شماره 59607 مورخ 6/12/1339تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره 290تهران ونظربه اینکه مطابق مندرجات سند اجاره مرقوم حق انتقال منافع مورداجاره بغیرازمستاجرسلب شده وباتوجه به اینکه خوانده درجلسه مورخ 9/12/1368درمحضردادگاه خواستارتخلیه مورداجاره خواهانهادرقبال پرداخت حق کسب وپیشه گردیده که باتوجه به مقررات ماده 19قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356منعی درپذیرش تقاضای وی بنظرنمی رسدوجهت تعیین حق کسب وپیشه خواهانها،قرارارجاع امربه کارشناس صادروکارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه تقدیمی ثبت شده به شماره 880-1/3/66میزان حق کسب وپیشه رامبلغ ده میلیون وپانصدهزار ریال تعیین واعلام نموده است ونظریه مذکوربااوضاع واحوال معلوم ومسلم قضیه مغایرت ومباینتی نداردوازناحیه طرفین برنظریه مزبورایرادو اعتراضی واردنگردیده است بنابه مراتب دادگاه دعوی وکیل خواهانهارا واردتشخیص وبه استنادماده مزبوربارعایت مواد27و28همان قانون حکم به تخلیه وانتزاع یدخواهانهاازمورداجاره موضوع اجاره نامه رسمی مزبوردر قبال دریافت مبلغ ده میلیون وپانصدهزارریال بابت حق کسب وپیشه تعیین شده ازناحیه کارشناس منتخب دادگاه بامهلت دوماه ازتاریخ تودیع وجه مزبورصدورواعلام می شودخوانده مکلف است ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مزبوررادرصندوق دادگستری تودیع کرده وقبض سپرده رابه دفتر دادگاه تسلیم داردرای صادره حضوریست ووفق مقررات قابل رسیدگی تجدید نظرخواهی دردادگاههای حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 47دادگاه حقوقی 2تهران -اسماعیل پور

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 152
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1370/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :