جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 2416 21و4و44
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16و4و44 در اجرای تبصره 65 قانون بودجه سال 1344 کل کشور آئین نامه راجع به تعیین ایرانیانی را که مشمول ماده سوم قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی نمی باشند به شرح زیر تصویب نمودند:
اشخاص زیر مشمول ماده سوم قانون تامین اعتبار عمرانی و عمومی نمی باشند.
الف - ایرانیان مقیم خارجه
تبصره - منظور از ایرانیان مقیم کشورهای خارجه کسانی هستند که اقامتگاه آنان طبق ماده 1002 قانون مدنی در خارج از کشور باشد. اقامت در خارج از کشور باید با رعایت ماده 1002 قانون مدنی به گواهی مامورین کنسولی یا سیاسی شاهنشاهی در محل رسیده باشد و در نقاطی که نمایندگی دولت شاهنشانی نباشد تائید مقامات محل اقامت کافی می باشد ایرانیانی که در خارج از کشور تحصیل می نمایند نیز مشمول مقررات بند الف این آئین نامه خواهند بود.
ب - مامورین دولت شاهنشاهی در خارجه که محل ماموریت ثابت آنها طبق ماده 1007 قانون مدنی در خارج از کشور است هنگام مسافرت به ایران و خروج از کشور.
پ - ایرانیانی که بطور ترانزیت وارد و به خارج از کشور عزیمت می نمایند مشروط به اینکه توقیف آنها در داخل کشور بیش از یک هفته نباشد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5950
تاریخ تصویب :
1344/04/16
تاریخ ابلاغ :
1344/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :