جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 24118 9و5و44
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9و5و44 بنا به پیشنهاد شماره 1261 ر د پ 3641 مورخ 19و4و44 سازمان برنامه تصویب نمودند که متن ماده 9 آئین نامه معاملات برنامه مصوبه جلسه 4و7و22 هیئت دولت به شرح زیر تغییر نماید.
ماده 9 - در مورد معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر است نتیجه رای کمیسیون مناقصه در کمیسیون عالی که مرکب از دو نفر عضو عالی مقام و ذیصلاحیت به انتخاب وزیر یا رئیس اداره مستقل و در شرکتها و بنگاههای دولتی به انتخاب هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء عالی مقام سازمان برنامه به انتخاب سازمان برنامه بررسی می شود و نظر کمیسیون عالی قاطع بوده و اجراء خواهد شد.
در شهرستانها کمیسیون عالی از استاندار یا قائم مقام او و رئیس دستگاه اجرائی مربوطه یا نماینده او و پیشکار دارائی استان تشکیل می شود. کمیسیون عالی باید نظر خود را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعلام دارد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5973
تاریخ تصویب :
1344/05/09
تاریخ ابلاغ :
1344/06/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :