جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


بتاریخ :23/11/70 شماره دادنامه :70-965
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :پریچهر
خوانده :محمد
خواسته :تجویزانتقال منافع مورداجاره
رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی صدورحکم به تجویزانتقال منافع به غیرموضوع سندرسمی اجاره شماره 43053مورخ 17/3/1359دفترخانه شماره 10 تهران می باشد.نظربه اینکه به موجب فتوکپی مصدق سنداجاره یادشده رابطه استیجاری فیمابین ثابت وبموجب پاسخ استعلام واصله به شماره 3700مورخ 20/11/70مالکیت خوانده برمورداجاره محرزمی باشدوحسب محتویات پرونده توافقی بین طرفین درخصوص پرداخت حقوق کسی مستاجرمحقق نشده است ومدافعات خوانده مبنی برعدم دریافت سرقفلی درابتدای عقداجاره نیزقابل ترتیب اثرنیست زیرااطلاق ماده 19قانون روابط موجرومستاجردلالت دارد که هنگام تخلیه ملک درهرصورت بایستی حقوق کسبی مستاجرپرداخته شودازآن گذشته حق کسب وپیشه دارای عناصری است که قسمت اعظم آن به حسن شهرت مستاجر ومدت تصرف وی وایجادرونق درمحل وافزودن به ارزش ملک ونظایرآن می باشد علیهذادادگاه دعوی خواهان راثابت تشخیص وبه استنادماده فوق الاشعار حکم به تجویزمنافع مورداجاره فوق الذکربه غیردردفترخانه تنظیم کننده سندراصادرواعلام می نماید.چنانچه مستاجرظرف مدت ششماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم سندرسمی انتقال اقدام ننمایدحکم صادره ملغی الاثر خواهدبود.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 153
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
965
تاریخ تصویب :
1370/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :