جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 6496 3و6و44
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3و6و44 تصویب نمودند که بند زیر به آئین نامه مصوب 16 تیرماه 1344 در موضوع تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی نمی باشند اضافه شود
بند ت - کارمندان ایرانی سازمان ملل متحد و سازمانهای تابعه مشمول قسمت 17 ماده 5 قرارداد مربوط به مزایا و مصونیت های ملل متحد و همچنین کارشناسان سازمان مزبور و سازمانهای تابعه موضوع قسمت 22 ماده 6 قرار مذکور.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6035
تاریخ تصویب :
1344/06/03
تاریخ ابلاغ :
1344/08/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :