جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


بتاریخ :25/10/73 شماره دادنامه :691
مرجع رسیدگی : شعبه 65 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :شرکت ... تحت پوشش بنیادمستضعفان وجانبازان باوکالت محمود
خوانده :شرکت سهامی خاص ...
خواسته :الزام به انجام تعهدات
رای دادگاه
خواسته خواهان باوکالت محمودبطرفیت خوانده الزام خوانده به انجام تعهداست خواهان درتوضیح دعوی خوداظهارداشته که طبق بند 12 قرارداد عادی منعقدمیان طرفین ،خوانده متعهدشده است که محل اداری شرکت راتخلیه و تحویل دهدویاموافقت سرپرستی شرکت ...را جلب کندوچون چنین موافقتی جلب نشده به بخش اول تعهدبایدعمل نموده ومحل اداری شرکت را تخلیه نماید. بابررسی محتویات پرونده اگرچه قرارداد مزبور میان بیناد مستضعفان و شرکت خوانده تنظیم شده است اما از نظردادگاه چون بینادمستضعفان سمت سرپرستی شرکت راعهده داراست بنابراین اقدام اوبه عنوان بنیادبه منزله اقدام به عنوان سرپرست شرکت بوده ونتیجتا" قراردادمذکورمعتبر و نافذ است درعین حال ازنظردادگاه مفادبند2قراردادمستنددعوی باطل است زیراطبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 که حاکم برروابط استیجاری در مانحن فیه است وهرگونه توافقی که بطورمستقیم یا غیرمستقیم مانع اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 باشد ، باطل و بلااثراست گرچه با انعقاد این قرارداد شرکت ....سهم خودرادرعین مستاجره به شرکت سهامی خاص ...واگذارکرده است وحق مطالبه سرقفلی رابارعایت شرایط قانونی دارداماحق درخواست اجرای این بند از قرارداد را ندارد زیرا این بند از قرارداد در واقع راهی رابرای تخلیه محل پیش بینی کرده که درقانون مذکور پیش بینی نشده است وموجرراازاستنادبه یکی ازدلایل مذکوردرقانون معاف داشته است بنابراین دعوی خواهان واردنبوده وحکم به ردآن صادرواعلام می گردد.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم حقوقی یک تهران می باشد.
دادرس شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران - محمدرضاکارکن

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 154
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
691
تاریخ تصویب :
1373/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :