جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 28808 12و8و44
سازمان دامپروری کل کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8و44 بنا به پیشنهادهای شماره 1521 - 6728 مورخ 3و5و44 و شماره 8669 مورخ 10و6و44 سازمان دامپروری کل کشور و موافقت شورای عالی اداری کشور و به استناد اجازه حاصله از تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 1344 کل کشور تصویب نمودند که سازمان مزبور مجاز است هشت نفر مامور تلقیح که حداقل دارای گواهینامه سوم متوسطه بوده و دوره کارآموزی مربوطه را نیز طی نموده باشند جهت خدمت در شهرستانها و مناطق مختلف کشور از محل اعتبارات مصوب در بودجه سال جاری با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه به طور روزمزد استخدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6547
تاریخ تصویب :
1344/08/00
تاریخ ابلاغ :
1344/09/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :