جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 29208 22و8و44
سازمان برنامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22و8و44 بنا به پیشنهاد شماره 8105 مورخ 12و8و44 سازمان برنامه و براساس ماده 19 قانون برنامه عمرانی سوم کشور اساسنامه سازمان عمران جیرفت را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1 - به منظور تهیه و اجرای برنامه های عمرانی در منطقه جیرفت سازمان عمران جیرفت که دراین اساسنامه سازمان خوانده خواهد شد تشکیل می گردد.
ماده 2 - منطقه عملیات سازمان شهرستان جیرفت و مناطق اطراف آن می باشد به قسمی که این منطقه مجموعا یک واحد اقتصادی مستقل را شامل شود و محل اداری آن شهر سبزواران با محل مناسب دیگر آن شهرستان خواهد بود.
ماده 3 - وظایف سازمان به قرار زیر است:
الف - مطالعه و شناسائی منابع و امکانات عمرانی جیرفت
ب - تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی منطقه در قالب برنامه عمرانی کشور
پ - تهیه طرحهای عمرانی براساس برنامه مصوب و پیشنهاد آن جهت تصویب سازمان برنامه.
تبصره - در صورتیکه اجرای طرحهائی فوری به نظر برسد به طور استثناء قبل از تصویب برنامه عمرانی برای تصویب به سازمان برنامه پیشنهاد خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه طرحهائی که توسط سایر سازمانهای دولتی برای عمران جیرفت تهیه می شود باید با نظر به سازمان تهیه شده و به وسیله دستگاههای اجرائی ذیربط برای تصویب به سازمان برنامه پیشنهاد شود.
ت - اجرای طرحهائی که به تشخیص شورای عالی سازمان مجهزی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد.
ث - نظارت بر اجرای طرحهای مصوب مربوطه به منطقه و ارزش یابی اقتصادی از عملکرد آنها
ج - تشویق و راهنمائی مردم برای شرکت در فعالیتهای عمرانی و سرمایه گذاری در امور تولیدی و اقدام جهت ایجاد تسهیلات لازم برا این منظور
ماده 4 - ارکان سازمان عبارتند از شورای عالی عمران جیرفت و مدیرعامل
ماده 5 - شورای عالی عمران جیرفت از وزراء آب و برق و آبادانی و مسکن - اقتصاد - کشاورزی - راه و بهداری و مدیرعامل سازمان برنامه تشکیل می گردد.
ماده 6 - وظائف شورای عالی عمران جیرفت عبارتست از تعیین خط مشی توسعه منطقه و ایجاد هم آهنگی بین فعالیت های مختلف عمرانی در جیرفت
ماده 7 - ریاست سازمان با مدیرعاملی خواهد بود که از طرف شورای عالی برای مدت سه سال منصوب خواهد شد تعیین حقوق مدیرعامل با شورای عالی خواهد بود.
ماده 8 - مدیرعامل تشکیلات سازمان را برای تصویب شورای عالی عمران جیرفت پیشنهاد خواهد نمود.
ماده 9 - دفتر عمران منطقه ای سازمان برنامه بعنوان دبیرخانه شورای عالی عمران جیرفت انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 10 - سازمان دارای شخصیت حقیقی بوده و از نظر استخدامی و مالی و معملاتی تابع مقررات سازمان برنامه خواهد بود و بودجه آن طبق طرحی که به تصویب سازمان برنامه میرسد تامین خواهد گردید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
6055
تاریخ تصویب :
1344/08/22
تاریخ ابلاغ :
1344/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :