جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 29068 3و9و44
وزارت آموزش و پرورش
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3و9و44 بنا به پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش و دانشکده ادبیات اصفهان و موافقت شورای عالی اداری کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمودند که وزارت آموزش و پرورش مجاز است 47 نفر افراد مورد نیاز را به شرح زیر:
1 - پرستار 4 نفر دانشکده پزشکی متعهد لیسانسیه رسمی
2 - ماما 1 نفر ، ، ، ،
3 - کتابدار 8 نفر کتابخانه دانکشده های دانشگاه مشهد لیسانسیه یا دیپلمه رسمی یا پیمانی
4 - کارمند فنی آزمایشگاه 2 نفر آزمایشگاه های دانشگاه مشهد لیسانسیه فیزیک و شیمی رسمی
5 - ماشین نویس 1 نفر دانشکده علوم دانشگاه مشهد سوم متوسطه پیمانی
6 - ، ، 25 نفر ادارات آموزش و پرورش مرکز و شهرستانها سوم متوسطه پیمانی
7 - ، ، 2 نفر دانشکده ادبیات و علوم اصفهان سوم متوسطه پیمانی
8 - کتابدار 2 نفر دانشکده ادبیات و علوم اصفهان لیسانسیه یا دیپلمه رسمی یا پیمانی
9 - مترجم زبانهای فرانسه و انگلیسی 2 نفر دانشکده ادبیات و علوم اصفهان لیسانسیه رسمی
47 نفر
با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت کار استخدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6071
تاریخ تصویب :
1344/09/03
تاریخ ابلاغ :
1344/10/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :