جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 51290 8و10و44
سازمان برنامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8و10و44 در اجرای تبصره 37 قانون اصلاح بودجه سال 1343 و ماده 12 قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوب 13و4و44 وظائف و سازمان مرکز آمار ایران را به شرح پیوست و با توجه به نمودار سازمانی ضمیمه و با درنظر گرفتن مراتب زیر تصویب نمودند.
ماده 1 - هرگونه تغییر در سازمان و وظایف مصوب به نحوی که متضمن ایجاد مقامی در سطح معاونت با ایجاد و یا انحلال و ادغام واحدی در سطح مدیریت یا دفتر باشد منوط به پیشنهاد سازمان برنامه و تایید شورای عالی اداری کشور خواهد بود.
ماده 2 - مرکز آمار ایران مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ صدور این تصویبنامه سازمان تفضیلی خود را در مرکز ( از سطح مدیریت و دفتر به پائین) و شهرستانها با تعیین تعداد و انواع مشاغل لازم تهیه و پس از تایید سازمان برنامه و تصویب شورای عالی اداری کشور به موقع اجرا گذارد.
ماده 3 - حقوق رئیس مرکز آمار ایران بوسیله مدیرعامل سازمان برنامه تعیین می شود. اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6101
تاریخ تصویب :
1344/10/08
تاریخ ابلاغ :
1344/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :