جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 2826 18و5و44

فصل اول - کلیات
(ماده 1) نام شرکت - شرکت سهامی چاپخانه
(ماده 2) مرکز اصلی شرکت تهران است.
(ماده 3) شرکت به منظور تهیه و چاپ هرگونه مطبوعات و کتب و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز که برای پیشرفت منظورهای فوق لازم باشد یا مفید تشخیص داده شود تاسیس می گردد.
(ماده 4) مدت شرکت نامحدود است.
(ماده 5) سرمایه شرکت 27600000 ریال است که به 276 سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم می گردد. سهام شرکت تماما متعلق به دولت می باشد و فقط صاحبان سهام به نام هر یک از مدیران شرکت یک سهم از سهام را به طور موقت و مشروط غیرقابل انتقال واگذار مینمایند و با خاتمه مدیریت مدیران سهام مذکور به صاحبان اصلی برگشت می شود.
فصل دوم - ارکان شرکت
(ماده 6) شرکت دارای ارکان زیر می باشد.
یکم - مجمع صاحبان سهام
دوم - مدیرعامل و ا عضای هیئت مدیره
سوم - بازرسان قانونی
فصل سوم - مجمع عمومی صاحبان سهام
(ماده 7) نمایندگی صاحبان سهام در مجامع عمومی شرکت با وزیر اطلاعات می باشد.
( ماده 8) مجمع عمومی صاحبان سهام ممکن است عادی یا فوق العاده باشد مجمع عمومی عادی سالی دوبار برای رسیدگی به برنامه و بودجه و ترازنامه شرکت تشکیل می شود تاریخ انعقاد مجموع عمومی و دستور جلسه از طرف مقام صلاحیتداری تعیین و اعلام می گردد.
تبصره - هرگاه یک جلسه برای رسیدگی به کلیه مسائلی که جزء دستور قرار گرفته کافی نباشد و اتخاذ تصمیم در بعضی از مسائل در جلسه اول مقدور نگردد جلسه تجدید می شود و تاریخ تشکیل مجدد آن در همان جلسه تعیین و اعلام می گردد.
(ماده 9) مجمع عمومی فوق العاده برطبق نظریه صاحبان سهام یا تقاضای هئیت مدیره و یا بازرسان قانونی شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی تشکیل می گردد دستور جلسه مجموع عمومی را که به طور فوق العاده تشکیل می گردد مقام صلاحیتداری که تقاضای تشکیل آن را کرده است تعیین خواهد نمود.
تبصره - مدیران شرکت و بازرسان قانونی حق حضور و شرکت در مذاکرات مجامع عمومی را دارند ولی حق رای ندارند.
(ماده 10) وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است.
الف - انتخاب مدیران و بازرسان قانونی شرکت.
ب - تصویب آئین نامه ها
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالیانه شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. تعیین اندوخته ها و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.
د - تصویب بودجه و برنامه کار سال آتی.
(ماده 11) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده.
الف - اصلاح یا تغییر اساسنامه
ب - افزایش یا کاهش سرمایه
ج - انحلال شرکت
د - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات خاصی که در اساسنامه پیش بینی و مغایر با قانون تجارت نباشد.
(ماده 12) مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجموع عمومی در صورتجلسه مربوطه درج می گردد و ذیل آنرا رئیس و دبیر مجمع عمومی امضاء می نمایند این صورتجلسات در صندوق مخصوص در دبیرخانه مجموع عمومی نگاهداری می شود و رونوشت گواهی شده تصمیمات متخذه برای اجرا به شرکت ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم - هیئت مدیره و وظایف آن
(ماده 13) هیئت مدیره شرکت تشکیل می شود از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که برای مدت سه سال انتخاب می شوند که تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع است.
تبصره 1 - مدیرعامل شرکت از بین اعضاء و هیئت مدیره یا خارج بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر اطلاعات تعیین می شود مدیرعامل حق حضور در جلسات هیئت مدیره و مذاکرات آنرا دارد.
تبصره 2 - وزیر اطلاعات حق عزل و نصب هر یک از مدیران را دارد و این تصمیم به منزله تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
تبصره 3 - حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با تصویب وزیر اطلاعات تعیین می شود.
(ماده 14) وظایف و اختیارات هئیت مدیره
الف - رسیدگی به طرح بودجه و تصویب برای ارسال به مجمع عمومی.
ب - رسیدگی به ترازنامه و تهیه گزارش آن برای ارسال به مجمع عمومی.
ج - رسیدگی به مناقصه ها و مزایده ها و قرارداد هائی که مبلغ آنها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد.
د - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که مدیرعامل شرکت تشخیص دهد.
ه - تعیین نحوه و شرایط کل معاملات و قراردادها به طریقی که از هر جهت صرفه و صلاح شرکت تامین گردد.
و - جلسات هیئت مدیره به دعوت مدیرعامل و با حضور اکثر اعضای هئیت مدیره تشکیل می شود و نظر اکثریت قاطع خواهد بود. در هر جلسه بایستی موضوع و خلاصه مذاکرات جلست هیئت مدیره در دفتری که به همین منظور تهیه خواهد شد ثبت گردد و در همان جلیه به امضای اعضای مدیره برسد.
ز - هیئت مدیره در مقابل صاحبان سهام در حدود این اساسنامه و قوانین موضوعه مسئولیت حسن اجرای امور شرکت را دارند.
فصل پنجم - وظایف و اختیارات مدیرعامل
(ماده 15) مدیرعامل شرکت موظف به اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره می باشد و امور اداری و استخدامی و مالی و فنی و اجرائی شرکت را براساس قوانین جاری و قانون تجارت و اساسنامه شرکت و برنامه های مصوب انجام خواهد داد.
(ماده 16) مدیرعامل شرکت مسئول تهیه برنامه کار شرکت و طرحهای مربوطه به توسعه شرکت و طرحهای مربوطه به توسعه شرکت و اتخاذ سیاست تفصیلی اجرای برنامه و مقرراتی که به طور کلی و عمومی توسط مجامع تعیین شده و اداره و اجرای آنها می باشد.
(ماده 17) مدیرعامل شرکت می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیاراتش را به هر یک از کارمندان شرکت بدهد.
(ماده 18) مدیرعامل شرکت مسئول تهیه پیش بینی های مربوط به وضع کار سال آتی شرکت و تهیه بودجه شرکت می باشد که پس از تصویب هیئت مدیره تسلیم مجمع عمومی نماید.
(ماده 19) مدیرعامل شرکت مسئول است در تهیه طرحها و برنامه های تفصیلی مربوط به اجرای بودجه مصوبه را به طوریکه سود کافی و یا حداکثر تقلیل زیان عاید شود و از وسایل و منابع و کارمندان و کارگران شرکت حداکثر استفاده بشود اقدام لازم بعمل آورد.
فصل ششم - بازرسان قانونی و وظایف آنها
(ماده 25) شرکت دارای دو نفر بازرس قانونی است که در مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
(ماده 26) بازرسان قانونی دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند.
الف - بازرسان قانونی موظف اند ترازنامه سالیانه شرکت را که توسط مدیرعامل در اختیار آنها گذاشته می شود ظرف مدت 15 روز بررسی نموده و گزارش خود را با اظهارنظر کامل در مورد عملکرد برای مجمع عمومی و یک نسخه برای مدیرعامل ارسال دارند.
ب - بازرسان قانونی موظفند پیوسته از طرز کار و چگونگی جریان امور شرکت که منطبق با مقررات و موازین این اساسنامه باشد اطلاح حاصل نموده و نظریات خود را به مدیر عامل لدی الاقتضا به مجمع عمومی کتبا اعلام دارند.
ج - کلیه قراردادها و موافقت نامه هائی که تعهدی برای شرکت ایجاد می نماید به اطلاع بازرسان قانونی خواهد رسید بازرسان قانونی حق دارند مستقیما در هر مورد به کلیه دفاتر و پرونده ها و قراردادها مراجعه نمایند و مدیرعامل شرکت موظف است تسهیلات لازم را برای انجام منظور فوق تامین نماید.
خلاصه حسابهائی که شرکت تهیه می نماید باید به امضای بازرس قانونی برسد.
د - بازرسان قانونی می توانند برای دادن گزارش در امر بخصوصی تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را با رعایت مفاد این اساسنامه بنمایند.
ه - بازرسان قانونی حق ندارند در امر اجرائی شرکت مداخله کنند و نباید در انجام وظایف خود اقدامی نمایند که وقفه ای در کار شرکت ایجاد شود ولی می توانند نظریات خود را به مدیرعامل کتبا اعلام دارند.
فصل هفتم - ترازنامه و حساب سود و زیان
(ماده 27) سال مالی شرکت از اول فرودین هر سال آغاز می شود و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد، کلیه دفاتر مالی شرکت در آخرین روز سال مالی شرکت بسته می شود ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که متضمن عملیات واحدها به طور تفکیک خواهد بود حداقل چهل روز از انعقاد مجمع عمومی عادی سالیانه توسط مدیرعامل در اختیار بازرسان قانونی گذارده می شود.
تبصره - مدیرعامل موظف است مجمع عمومی عادی را حداکثر تا چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید و بازرس قانونی نیز موظف است که حداقل بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی گزارش خود را به مجمع عمومی تسلیم نماید.
(ماده 28) در ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سالیانه نکات زیر باید معلوم و در آن قید شده باشد:
1 - صورت حسابی که متضمن دارائی منقول (اعم از اداری ثابت و غیرثابت موجودیهای جنسی و نقدی و اسناد قابل تبدیل به نقد) و غیرمنقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت.
2 - مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول:
(ماده 29) سود خالص شرکت عبارست از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و استهلاک دارائیهای منقول و غیرمنقول و نامرئی (از قبیل حقوق و امتیازات سرقفلی و غیره) از سود خالص مالیات و ذخیره قانونی «معادل پنج درصد سود خالص» باید کسر شود و مانده آن سود قابل تقسیم است. از سود خالص ذخیره قانونی و احتیاطی و ذخائر مجاز دیگر و پاداش برطبق مصوبات مجمع عمومی کسر می شود و باقیمانده آن سود قابل پرداخت به صاحبان سهام خواهد بود.
تبصر 1 - سود قابل پرداخت مذکور در این ماده تا مدت 10 سال به اختیار و تشخیص وزیر اطلاعات صرف توسعه و پیشرفت امور شرکت خواهد گردید و سود هر سال در سال بعد به صورت اضافه سرمایه دولت تلقی و اقلام مصرفی در ردیف هزینه منظور خواهد شد کلیه عملیات مالی شرکت منحصرا تابع قانون تجارت و مصوبات مجمع عمومی است و قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی و استخدامی در اداره امور شرکت لازم الرعایه نمی باشند.
تبصره 2 - هر موقعی که مبلغ ذخیره قانونی به نصف سرمایه شرکت رسید ادامه کسر ذخیره مزبور از سود خالص موکول به تصویب مجمع عمومی است و در این موقع شرکت موظف است مجمع را از این موضوع آگاه سازد.
(ماده 30) درباره آنچه که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات قانون تجارت و آئین نامه ها و دستورات اداری و مالی و استخدامی مصوب مجامع عمومی معتبر خواهد بود.
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
5973
تاریخ تصویب :
1344/05/18
تاریخ ابلاغ :
1344/06/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :