جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 29و7 7و1و45
تصویبنامه هیئت وزیران
وزارت فرهنگ و هنر
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25و12و44 بنا به پیشنهاد شماره 8159 - 31و11و1344 وزارت فرهنگ و هنر تصویب نمودند به منظور پیشرفت امور باستانشناسی و فرهنگ عامه و امور موزه ها و حفظ و حراست ابنیه تاریخی کشور و مشورت در کارهای مذکور شورای باستانشناسی و فرهنگ عامه طبق این اساسنامه در وزارت فرهنگ و هنر تشکیل گردد.
اساسنامه شورای باستانشناسی و فرهنگ عامه
ماده 1 - اعضاء شورا مرکب خواهد بود از:
1 - وزیر فرهنگ و هنر یا قائم مقام ایشان
2 - وزیر دادگستری یا ، ،
3 - وزیر کشور یا ، ،
4 - وزیر آموزش و پرورش ،
5 - رئیس دانشکده هنرهای زیبا.
6 - رئیس دانشکده ادبیات
7 - رئیس یا یک نفر از متخصصین انجمن آثار ملی
8 - دو نفر از علاقمندان به امور موزه ها و ابنیه تاریخی کشور.
9 - دو نفر از علاقمندان به امور باستانشناسی یا باستانشناسان معروف کشور.
تبصره 1 - رئیس اداره کل باستنانشناسی و فرهنگ عامه با سمت دبیر شوری در جلسات شرکت خواهد نمود.
تبصره 2 - شورا می تواند از نظر مشورتی در صورت لزوم از نظرات متخصصینی که به جلسه شورا دعوت می شوند استفاده نماید.
ماده 2 - شوری در موارد ضروری طبق دعوت قبلی به ریاست وزیر فرهنگ و هنر یا قائم مقام ایشان تشکیل می گردد و امور مربوط را که لازم است در شوری مطرح شود مورد مداقه و شور قرار خواهد داد.
ماده 3 - جلسات شورا با حضور حداقل هشت نفر رسمیت خواهد یافت و اتخاذ تصمیمات با کثریت آراء اتخاذ می شود.
ماده 4 - اعضاء موضوع ردیفهای 8 و 9 از طرف وزارت فرهنگ و هنر برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 5 - اموریکه باید در شورا مطرح شود قبلا از طرف رئیس یا مسئول ادارات کل تدوین و پس از کسب موافقت وزیر فرهنگ و هنر یا معاون مربوط از طرف دبیر در شورا مطرح خواهد شد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
6174
تاریخ تصویب :
1344/12/25
تاریخ ابلاغ :
1345/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :