جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 1977/7 1و4و44

ماده 1 - پس از انجام انتخابات در هر روستا به دستور وزارت دادگستری خانه انصاف با حضور اهالی و طی تشریفاتی که متناسب با روستا باشد افتتاح خواهد گردید.
ماده 2 - در موقع افتتاح خانه انصاف عالیترین مقام قضائی یا اداری که به منظور شرکت در مراسم افتتاح حضور یافته طی نطقی ساکنان روستا را به اهمیت موضوع و اعضاء خانه انصاف را به وظایف خطیری که برعهده دارند متوجه و خانه انصاف را به نام نامی اعلیحضر همایون شاهنشاه افتتاح می نماید.
ماده 3 - هر خانه انصاف دارای تابلوئی خواهد بود که روی آن (خانه انصاف) و نام روستا یا روستائی که خانه انصاف مربوط به آن است نوشته شده در بالای در ورودی خانه انصاف نصب خواهد شد.
ماده 4 - تمثال اعلیحضرت همایون شاهنشاه در محل انعقاد جلسات در بالای سر رئیس خانه انصاف نصب می شود.
ماده 5 - در اولین جلسه خانه انصاف قبل از آنکه اعضا در محل خود قرارگیرند کتاب آسمانی با احترامات لازمه توسط سپاهی دانش یا آموزگار محل یا هر کس که از طرف رئیس دادگاه بخش تعیین شود به جلسه آورده شده و یکی از اعضاء خانه انصاف سوگند نامه زیر را با صدای بلند قرائت می نماید و دیگران عبارات او را تکرار و در پایان مراسم متن آنرا در اولین صفحه دفتر جلسات درج و اعضاء خانه انصاف زیر آن را امضاء می نمایند همچنین بخشدار و رئیس دادگاه و نظار انتخابات اجزاء تشریفات سوگند را در ذیل امضا اعضاء خانه انصاف گواهی و امضاء خواهند نمود.
اکنون که در پرتو عنایات اعلیحضرت همایون شاهنشاه
دادگستر و عدالت پرور در محیطی امن و آرام خانه انصاف
در روستای ما افتتاح شده و افتخار عضویت آن از طرف مردم
بما اعطاء گردیده به خداوند متعال و کتاب آسمانی او که
نزد ما مقدس است سودگند یاد می کنیم که در خدمت به خلق
و دادخواهی همواره جانب عدالت و انصاف را نگاهداشته
و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانیم و در
اجرای این وظیفه خطیر از احکام الهی و قوانین و سنتهای
ملی پیروی نمائیم.
ماده 6 - پس از اجرای مراسم سوگند اعضاء خانه انصاف در محل خود قرار می گیرند و با مشورت رئیس دادگاه بخش روز یا روزهای ثابتی را در هر هفته برای جلسات عادی خانه انصاف تعیین می نمایند و به اطلاع حاضرین می رسانند.
ماده 7 - برای اطلاع عموم اوقات تشکیل جلسات عادی خانه انصاف و جلساتی که برحسب ضرورت به طور فوق العاده تشکیل می شود در لوحه ای که در کنار در ورودی خانه انصاف یا محل مناسب دیگری نصب خواهد شد درج می گردد.
ماده 8 - خانه انصاف باید جلسات عادی خود را در ساعات مقرر تشکیل دهد هرگاه از طرف اهالی شکایتی نرسیده باشد مراتب در دفتر جلسات درج می شود و به امضاء اعضاء خانه انصاف می رسد.
ماده 9 - ورود تماشاچی به محل انعقاد جلسات در حدود گنجایش محل آزاد است ولی تماشاچیان باید پیوسته سکوت را رعایت نمایند.
ماده 10 - حفظ انتظامات خانه انصاف به عهده دهبان محل و در صورت نبودن دهبان به عهده کسی است که از طرف رئیس خانه انصاف معین شود. نامبرده از ورود کسانی که مزاحم نظم جلسات دادرسی باشند جلوگیری خواهد کرد.
ماده 11 - در صورتیکه بعضی از تماشاچیان نظم جلسه را مختل سازند یا حضورشان مخل نظم جلسه باشد به دستور رئیس خانه انصاف از جلسه اخراج خواهند شد و هرگاه مقاومت نمایند طبق بند 13 ماده 3 آئین نامه امور خلافی روستائی با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 12 - آئین نامه مربوط به مراسم جلسات خانه انصاف مصوب سال 1342 ملغی است.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5927
تاریخ تصویب :
1344/04/01
تاریخ ابلاغ :
1344/04/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :